Ma­du­gong si­ga­lot du­lot ng ekspan­syon ng plan­ta­syon

,

Pang-aa­gaw ng isang dam­bu­ha­lang ag­ri­bis­nes sa lu­pa­in ng mga mag­sa­sa­kang Ti­ru­ray at Mo­ro ang san­hi ng ma­du­gong sig­a­lot sa ba­ra­ngay Ka­la­mo­ngog sa ba­yan ng Le­bak, Sul­tan Ku­da­rat.
Uma­bot sa isang li­bong re­si­den­te ng ba­ra­ngay ang lu­mi­kas da­hil sa pag­sik­lab ng la­ba­nan noong Mar­so. Sa ha­lip na ayu­da, mga pwer­sa ng 6th IB at PNP ang ipi­na­da­la sa lu­gar pa­ra ti­ya­kin uma­no ang se­gu­ri­dad di­to. Nang­ya­ri ito sa git­na ng kri­sis na ki­na­ka­ha­rap sa pa­na­hon ng lockdown.

Tu­min­di ang si­ga­lot sa lu­gar da­hil sa pang­hi­hi­ma­sok ng La­pan­day Foods Cor­po­ra­ti­on, isang hi­gan­teng kum­pan­yang pag-aa­ri ng pa­mil­yang Lo­renzo. Ma­la­king bur­ge­sya kum­pra­dor ang pa­mil­yang Lo­renzo at ki­la­la sa ka­ni­lang pa­ki­ki­pag­ma­bu­ti­han sa si­nu­mang na­sa po­der. Ma­hi­git isang taon na bu­hat nang um­pi­sa­han ng kum­pan­ya ang ope­ra­syon ng plan­ta­syon ng sa­ging ni­to sa na­sa­bing lu­gar. Ni­lin­lang ng kum­pan­ya ang ilang mga re­si­den­te na iben­ta o ka­ya’y pau­pa­han ang ka­ni­lang mga lu­pa ka­pa­lit ng ha­la­gang ma­ta­tang­gap at pa­nga­kong tra­ba­ho. Pe­ro hin­di la­hat ay na­kum­bin­se at may ilang ma­la­la­king pa­mil­ya ang tu­mu­tol sa pag­pa­sok ng plan­ta­syo­n.

Nag­ta­la­ga ang plan­ta­syon ng mga ar­ma­dong gwardya na su­por­ta­do ng AFP. Bi­nig­yan din ng tra­ba­ho ang ilang pu­ma­pa­bor sa ka­ni­lang ope­ra­syo­n. Inud­yu­kan ang mga ito ng kum­pan­ya pa­ra ba­wi­in ang mga lu­pa­ing ma­ta­gal nang si­na­sa­ka ng ilang tu­mu­tu­tol bi­lang ba­ha­gi uma­no ng ka­ni­lang ina­ang­king lu­pang ni­nu­no.

Nag­ta­gum­pay ang kum­pan­ya na pag-a­way-a­wa­yin ang mga re­si­den­te. Mas tu­min­di pa ang gu­lo ma­ta­pos pas­la­ngin noong na­ka­ra­ang taon ang noo’y kapitan ng ba­ra­ngay na si Dios­da­do M. Eleazar na ki­la­lang tu­mu­tu­tol sa pag­pa­pa­la­wak ng plan­ta­syo­n. Inilahad ng mga re­si­den­te na mga ar­ma­dong maton ng kum­pan­ya ang may kagagawan ng krimen subalit wa­lang gi­na­wa ang lo­kal na pa­ma­ha­la­an at PNP pa­ra hu­li­hin at pa­na­gu­tin ang mga sa­la­rin.

Hu­ma­li­li sa pwes­to ang unang ka­ga­wad na si Hai­ru­din Ta­to Gu­bel na isa ring kri­ti­ko ng plan­ta­syo­n. Siya rin ay pi­nas­lang ng mga maton ng kum­pan­ya noong Mar­so 17. Hu­ma­li­li bi­lang pansamantalang pinu­no ng ba­ra­ngay si No­lasco Za­mo­ra Ado, isang tau­han ng kum­pan­ya.

Pi­na­la­la­bas na la­ba­nan uma­no ng mga angkang Ti­ru­ray at Mo­ro ang na­ga­ga­nap sa Ka­la­mo­ngog. Sa isang in­terbyu sa rad­yo, ma­ri­ing ibi­nin­tang ni No­lasco Ado, OIC ng ba­ra­ngay, sa mga ka­mag-a­nak ni Hai­ru­din Ta­to Gu­bel ang in­si­den­teng pa­ma­ma­ril noong Mar­so 25 sa Sit­yo Kia­tong. Igi­ni­it din ni­yang pu­li­ti­kal ang mo­ti­bo ng nang­ya­ya­ring ka­gu­lu­han.

Nababahala ang mga mag­sa­sa­ka ri­to na kung ti­tin­di pa ang si­ga­lot ay ma­pi­pi­li­tan si­lang lu­mi­kas at ti­yak na tu­lu­yan nang ma­ku­ku­ha ng kum­pan­ya ang ka­ni­lang lu­pa.

Ma­du­gong si­ga­lot du­lot ng ekspan­syon ng plan­ta­syon