Sa ika-52 tuig sang PKP | #DiMagpalutos: Labing pabaskugon pa ang Partido!

,

Simple pero malipayon nga pagtilipon ang ginhiwat sa nagkalainlain nga prenteng gerilya kag komunidad sang masa agud saulugon ang ika-52 anibersaryo sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP). Sa atubang sang mga mabaskog nga operasyon kag pagpanglighot sang militar, nagpursiger ang masa para makatambong kag makiisa sa aktibidad kag saulugon ang mga kadalag-an nga naagum sang Partido kag rebolusyonaryong hublag kag tasahon ang mga leksyon sining nagligad nga tuig.

Sa pauna nga mga report, may mga pagtilipon kag selebrasyon sa mga prenteng gerilya sang Ilocos-Cordillera Region, Southern Tagalog, Southern Mindanao Region (SMR) kag North Eastern Mindanao Region. Sa SMR, gindungan ang selebrasyon sa pagtapos sang Basehang Kurso ng Partido sa isa ka kampo sang Bagong Hukbong Bayan (BHB).

North Central Mindanao. Gin-atubang kag napangibabawan sang rebolusyonaryong pwersa ang kabangis sang kaaway sa rehiyon. Epektibo nga napreserba sang Partido ang kusog sini sa erya kag ara sa pusisyon ini subong nga mag-angkon sang dugang nga kadalag-an sa masunod nga tuig. Sang 2020, nakalunsar ang BHB sang 92 aksyong militar sa rehiyon batuk sa Armed Forces of the Philippines (AFP) kag mga paramilitar nga nagaserbi nga pwersa pangseguridad sang higante nga mga minahan kag plantasyon. Indi magnubo sa 154 ang kaswalti sa kubay sang reaksyunaryong militar kon sa diin 88 ang napatay sa inaway.

Madinalag-on man ang nagkalainlain nga kampanyang masa nga ginlunsar sang rehiyon pareho sang pagkumpronta sa mga agalon nga mayduta, pagpasaka sang reklamo sa mga ahensya sang gubyerno kag kampanya nga untat-operasyon sa mga kumpanya. Paagi sini, napataas ang sweldo sang mga mamumugon sa uma kag nahatag ang ila mga benepisyo. Napataas man ang presyo sang mga produkto sang mga mangunguma. Maisog man nga gin-atubang sang masa ang pasismo sang AFP sa ila komunidad. Ginpasidunggan sang komite sang Partido sa rehiyon ang 18 hangaway nga napatay bangud sa pagpamomba sang AFP kag siyam nga napatay sa engkwentro.

Northeastern Mindanao. Grabe nga mga hangkat sa pagpasulong sang inaway banwa ang napangibabawan sang rehiyon sa 2020. Sa atubang sang todo atake sang rehimen, nauyatan sang BHB ang inisyatiba militar. Nakakumpiska ang mga Pulang hangaway sang mga armas nga sarang armasan ang isa pa ka platun. Nakarekord man sang 98 armadong aksyon batuk sa naga-opereyt nga tropang militar samtang katumbas sang gamay nga kumpanya ang numero sang ila mga kaswalti.

Panay. Signipikante nga pagdaku man sa masang katapuan sang rebolusyonaryo nga mga organisasyon ang tampok sa pahayag sang komiteng rehiyunal sang Partido sa isla. Sila ang nanguna sa paglunsar sang mga rebolusyong agraryo pareho sang pagduso sang kinamatarung nga italauma ang bakante nga mga parsela sang duta, pagpabilin sang katawhayan kag kalinungan kag pagpasulong sang iban pa nga kahublagan para sa ila makasahi nga mga interes.

Sa ika-52 tuig sang PKP | #DiMagpalutos: Labing pabaskugon pa ang Partido!