Kampanyang rekrutment sa Bicol

,

Aron ikampanya ang rekrutment sa Bagong Hukbong Bayan, nahimong yawe ang dedikasyon sa mga kagawad sa sangay sa Partido sa Baryo Higos sa Bicol.

Aron makatampo sa target nga 10 ka bag-ong sampa, gitakda sa matag kagawad sa sangay ang pagrekomenda sa mamahimong mapapultaym, partikular gikan sa batan-on. Lakip sa mga basehan ang edad, rekord sa pagkatawo, myembro sa organisasyon ug naabot nga edukasyon, mga ginikanan ug paryente ug kaandamon sa nga mahimong myembro sa hukbo.

Padayon nga pagpasabot ang gihimo sa sangay sa mga interesadong mosampa sa hukbo. Halos kada adlaw sila nga ginabisita sa ilang balay inubanan sa pakig-istorya sa ilang pamilya. Nagatabang usab sa produksyon ang sangay ug didto labaw nga ginapasabot kanila ang ugat sa ilang kalisud sa adlaw-adlaw. “Ginapasabot namo nga walay laing sulbad sa krisis kundi ang panaghiusa ug pagsukol, ug ang armadong porma niini ang pinakahusto ug haum,” matud ni Ka Mario, usa ka kagawad sa sangay.

Gawas sa mga pagtuon sulod sa mga organisasyong masa, ginahatagan usab ang mga target nga mosampa og pagtuon sa Regulasyong Militar. Ginapasabot kanila ang kamahinungdanon ang tibuok-panahon nga pagserbisyo sa hukbo ug kaandamon nga madeploy asaman gipanginahanglan.

Resulta sa paningkamot sa sangay, malampuson nga nakapapultaym og pito ka manggugubat ang Baryo Higos niadtong milabayng tuig. Pipila usab ka batan-onan ang nagpartaym. “Aduna pa mi usa ka platun sa milisya nga tinubdan sa mga bag-ong rekrut,” dugang sa kauban.

Bisan mga Pulang manggugubat na ang ilang mga kababaryo pana-panahon pa gihapon silang ginakumusta sa sangay. Kaabag usab ang sangay sa paghatag-atensyon sa mga panginahanglanon sa gibyaang mga pamilya.

Motibasyon usab sa mga misampa ang nakitang maayo nga pananglitan sa mga kagawad sa sangay. “Kung gusto namong magpapultaym, kinahanglan usab nga molihok mi isip pultaym sa baryo. Nahimo namong maggahin og panahon sa matag adlaw aron hatagag atensyon ang mga problema, interes ug pangihanglan sa among mga silingan,” pagtapos ni Ka Mario.

Kampanyang rekrutment sa Bicol