Ika-40 na kaarawan ni Recca Noelle Monte (Ka Tet)

Ika-40 na kaarawan ni Recca Noelle Monte (Ka Tet)
Isinulat ni Ka Joslay, NPA-Kalinga

Sa araw na ito, isinilang ka sa mapagmahal na pamilya, at sa sinapupunan ng magulong mundo
Sa araw din na ito, napaslang si Macli-ing Dulag na kagagawan ng mersenaryo at armado ng estado
At araw din ng pagkatatag ng NDFP, mapalawak ang pangkakaisa at prente ng rebolusyong Pilipino
Ang mga ito ay nakaugnay sa di malayang bayan at sa dakilang misyon at pakikibaka ng proletaryo

Ipinanganak ka sa papag ng mapang-api’t mapagsamantalang sistema ng naghaharing uri at dayuhan
Lumaki ka sa maputik na duyan ng mala-kolonya at mala-pyudal na kalagayan ng ating lipunan
Namulat , kumilos , at patuloy kang nag-aaral at gumawa ng hakbang para sa pagbabago ng kabuuan
Tumindig ka’t di nagpasindak sa anumang kahirapan at sakripisyo, katotohanan ang inyong pinaninindigan

Sa hamon ng panaho’t matinding pangangailangan, di ka nag-aalinlangan, buong tapang mong hinarap
Proletaryong Partido at makauring prinsipyo ay pinanghawakan, itinaguyod at lubos mong niyakap
Bakal na disiplina, tunggalian, pagpapanibanong hubog, gawain, at tungkulin ay sinunod mo nang tapat
Agos ng digmang bayan , ang armadong pakikibaka at ang pagmamahal sa masa ay wastong inilapat

Sa edad mong 33, hinuli, tinorture at pinaslang kang halos di makilala at ginamitan ka ng di bala
Kagagawan ng mga bayaran, abusado at berdugong tropa ng pasistang rehimeng tuta ng imperyalista
Ang di pagkilala sa mga karapatan, ang mapagsamantala at teroristang kagawain ng mga salot sa lipunan
Patuloy na kumikitil ng buhay, nagpapahirap, at nagpapanatili ng sistemang ugat ng kahirapan

Kayo’y mga maritr ng mamamayan sa masalimuot, madugo at mahabang daan sa paglalakbay
Mga naibahagi, katangian ,kasaysayan at mga iniwan ninyong sandata, dadalhin nang walang humpay
Hawak ang mga ginintuang aral sa pakikibaka, ang pulang watawat ay patuloy na iwagayway
Ang matagalang digma at ang pagpawi sa mga uri ay isusulong hanggang sa ganap na tagumpay

Alaala sa kaarawan mo, Ka Tet; Mahal at buhay na buhay ka sa puso ng masa, maraming susunod sa mga yapak mo!
Sa ika-40 na anibersaryo ng pagkakapaslang ni Macliing Dulag; dumarami ang mga katulad mo, mga bagong pangat ng bayan!
Sa ika-48 na anibersaryo ng pagkakatatag ng NDFP; lumalawak, sumusulong, at tumatatag. Mabuhay ang pakikibaka ng anak pawis!
Sa lahat ng Martir, mabuhay ang inyong mga ala-ala at inspirasyon kayo sa lahatang-panig ng pag-abante.

Mabuhay ang CPP-NPA-NDFP!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!
Sumampa at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!
Mabuhay ang alaala ng mga martir!

 

Ika-40 na kaarawan ni Recca Noelle Monte (Ka Tet)