ISKULHAWS Libro kag bala: madinalag-on nga pagtapos sang AKP

Sa una nga anum ka bulan sa tuig 2022, natigayon sang CPP sa isla sang Negros ang tatlo ka bats sang pagtuon sa Abanteng Kurso ng Partido (AKP). Natigayon ini sulod sa mga larangan gerilya sa tunga sang masingki kag wala untat nga mga operasyon militar sang pasista nga 3rd ID.

Ang AKP kabahin sa tatlo ka lebel nga kurso sa Partido matapos ang Batayang Kurso ng Partido (BKP) kag Intermedyang Kurso ng Partido (IKP). Komprehensibo nga ginatun-an sa AKP ang mga sinulat sa dungganon nga komunistang lider nga sanday Marx, Engels, Lenin, Stalin, kag Mao.

Nabahin ang AKP sa apat ka balayon: una, ang materyalistang pilosopiya nga ginabug-os ang materyalismong diyalektiko (MD) kag materyalismong istoriko (MI), ikaduha, ang ekonomiyang pampulitika (EP), ikatatlo, ang syensya pangkatilingban, kag ikaapat, amu ang internasyunal nga proletaryong rebolusyon.

Ang materyalistang pilosopiya nga ginabug-os ang materyalismong diyalektiko (MD) nagapadalum sa Marxistang pilosopiya sa kontradiksyon kag ang husto nga pag-angtanay sang teorya kag praktika. Ang pag-aplikar sa MD sa syensya pangkatilingban ang ginatum-okan sa topiko sang materyalismong istoriko (MI).
Sa ekonomyang pampulitika ginatun-an ang kritika ni Marx sa kapitalismo, kritika ni Lenin sa imperyalismo, ang pag-usmod sa kapitalismo, kag modernong imperyalismo.

Sa syensyang pangkatilingban ginatum-okan ang diktadurya sang proletaryado kag sosyalistang demokrasya, ang sosyalistang rebolusyon kag konstruksyon, ang mga problema sa modernong rebisyunismo kag burukratismo kag ang teorya sa nagapadayon nga rebolusyon.

Ginatun-an man ang internasyunal nga proletaryadong rebolusyon, ginalantaw ang kasaysayan sa pagbato sa sahing proletaryado sa lain-lain nga pungsod sa kalibutan ilabi na nga sa subong yara kita sa transisyon sa pagpanumbalik sa proletaryadong rebolusyon.

“Indi gid gali insakto ang hambal sang kaaway nga maperdi ang rebolusyon. Ang imperyalismo mismo ang nagalatag sa basehan kon ngaa muklat nga magbato ang pumuluyo sa pagpamuno sang Partido. Naghatag ang pagtuon sa akon sa rebolusyonaryo nga optimismo nga madula ang sahi kag pagpanghimulos. Madaog gid kita,” suno sa isa ka pamatan-on nga tumuluon.

Bangud nga ang mga tumuluon sa tatlo ka bats sang AKP halin sa sahing mamumugon, mangunguma, kag intelektwal, matambok ang diskasyon kag baylohanay sang ideya kag eksperyensya.

“Mas nakita ko kung paano maaplikar ang MLM sa mga praktikal nga problema sa rebolusyon. Mas naathag man sa akon kon paano malampuwasan ang aton mga problema sa empirisismo, konserbatismo, kag burukratismo sa ini nga panahon. Sakto gid si Kaupod Mao sa iya hambal nga indi lang tubtob sa paghibalo kon ano ang husto, dapat man awayon ang sayop,” suno sa isa pa ka tumuluon.

Tayuyon nga natigayon ang tatlo ka bats sang AKP kon sa diin nakagradwar ang 40 ka indibidwal. Ini daku nga dugang sa mga kadre nga nakatapos sa pormal nga kurso sang Partido matapos sa una nga paglunsar sini sadtong ulihi nga bahin sang 2019.

“Sa pagsumpa ko sa NPA, nag-atubang ko sa pula nga bandera nga ang isa ka kamot ara sa pusil nga ginpatungan sang libro nga pula. Ang AKP mas nakapabakud sa akon determinasyon bilang hukbo kon sa diin ang libro ang magamandu sa bala. Mas napapag-on ang akon makasahi nga panindugan. Ang paggradwar naton daku nga tampa sa kaaway!” mapahangkat man nga hambal sa isa pa ka tumuluon.

Ang ini nga eksperyensya daku nga kadalag-an nga nakapamatuod nga indi upang kag indi makapugong ang atake sa estado gamit ang iya berdugo nga AFP kag PNP sa pagtigayon sa ideolohikal nga konsolidasyon. Pursigido nga nagapaninguha ang mga rebolusyonaryo nga pwersa sa pagpangulo sang Partido upod ang iya nga NPA nga hugot nga nakaugat sa masa nga mapangibabawan ang mga kahuyangan. Sa pagkombina sa libro kag bala, ang gerilya nga eskwelahan sang Partido nakapatuhaw sa mas mapag-on nga mga kadre nga makapamuno sa mga komprehensibo nga hilikuton sa pangmalawigon nga inaway banwa tubtob sa kadalag-an. (Ang Paghimakas October 2022)

___
Ang ISKULHAWS, ukon pula nga eskwelahan, amu ang lugar sa besingan sulod sa NPA yunit kon sa diin ginahiwat ang mga pagtuon agud mapataas ang kinaalam sang mga kaupod sa mga ideolohikal kag pulitikal nga hambalanon.

Ini ang una nga artikulo sang ISKULHAWS, ang bag-o nga seksyon sang Ang Paghimakas, nga magpaathag sa mga gintudlo sang mga dungganon nga lider Komunista nga sanday Karl Marx, Frederick Engels, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, kag Mao Zedong. Magpagwa man diri sang mga artikulo paano gin-aplikar ang Marxismo-Leninismo-Maoismo bilang teorya nga ubay sa pagpaabante sa demokratiko nga rebolusyon sa banwa nga may sosyalista nga perspektiba. Ang ISKULHAWS magdugang sa kinaalam sang buhi nga ideolohikal nga armas sang proletaryado, ang MLM, para bag-uhon ang kalibutan.

Libro kag bala: madinalag-on nga pagtapos sang AKP