Archive of Ang Paghimakas

Ang Paghimakas Special Issue | April 2023
April 27, 2023

Ang Paghimakas (“The Struggle”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines in Negros Island. It was first published in the last quarter of 1972.

Ang Paghimakas Special Issue | March 29, 2023
March 29, 2023

Ang Paghimakas (“The Struggle”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines in Negros Island. It was first published in the last quarter of 1972.

Ang Paghimakas | February 2023
February 28, 2023

Ang Paghimakas (“The Struggle”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines in Negros Island. It was first published in the last quarter of 1972.

Ang Paghimakas | January 2023
January 30, 2023

Ang Paghimakas (“The Struggle”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines in Negros Island. It was first published in the last quarter of 1972.

Ang Paghimakas Special Issue | December 26, 2022
December 26, 2022

Ang Paghimakas (“The Struggle”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines in Negros Island. It was first published in the last quarter of 1972.

Ang Paghimakas Special Issue | November 2022
November 22, 2022

Ang Paghimakas (“The Struggle”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines in Negros Island. It was first published in the last quarter of 1972.

Ang Paghimakas | October 2022
October 30, 2022

Ang Paghimakas (“The Struggle”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines in Negros Island. It was first published in the last quarter of 1972.

Hugpungon ang pagpakig-away sang pumuluyo sa rehimen US-Marcos II! Isulong ang armado nga paghimakas bilang nagapanguna nga tahas sang rebolusyon!
October 30, 2022 |

Ang pumuluyong Pilipino sa subong mas labi nga nabug-atan bangud sa pagtaas sang mga sandigan nga balaklon kag serbisyo, mataas nga buhis, nagagamay nga kita, lapnagon nga kawad-on sa trabaho, gutom, burukratiko nga korapsyon kag pasismo sang estado. Sa matuod lang, ang pungsod yara sa estado sang kalamidad apang indi bangud sa Covid-19 nga pandemya […]

Muster the people’s resistance to the US-Marcos II regime! Carry armed struggle forward as the main task of the revolution!
October 30, 2022 |

The Filipino people are now burdened more than ever by soaring prices of basic goods and services, higher taxes, dwindling income, widespread unemployment, starvation, bureaucratic corruption and state fascism. The country is indeed in a continuing state of calamity but not due to the Covid-19 pandemic as Marcos Jr wants the public to believe, rather […]

Hugpungon ang pagsukol sa katawhan sa rehimen US-Marcos II!Isulong ang armadong pakigbisog isip nangunang tahas sa rebolusyon!
October 30, 2022 |

Ang katawhang Pilipino karon labaw nga nabug-atan sa nagkataas nga presyo sa mga batakang palaliton ug serbisyo, nagkadakong buluhisan, nagkagamay nga kita, kuyanap nga kawalay trabaho, kagutom, burukratikong korapsyon ug pasismo sa estado. Ang nasud anaa gayod sa nagpadayon nga estado sa kalamidad apan dili gumikan sa pandemyang Covid-19 nga gustong ipatuo ni Macos Jr. […]