[KOMIKS] Batoy: Hungkag na Amnestiya ni BBM

Download here
Pilipino: PDF

 

[KOMIKS] Batoy: Hungkag na Amnestiya ni BBM