Indeks Praymer | November 2023

, ,

 

Download here
Pilipino: PDF

___
Ang INDEKS ang opisyal na publikasyon ng KARED-TK na naglalaman ng mga pantulong na babasahin para sa mga edukador at propagandista sa rehiyong Timog Katagalugan.

Indeks Praymer | November 2023