(Primer) Ibutyag ang brutal nga Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar batok sa katawhang In­di­an

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynonIloco


DOWNLOAD
Gideklara bag-o lang sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas ang Bulan sa Pakighiusa (Hunyo 20 – Hulyo 20) sa pakigbisog sa katawhang Indian, ilabina sa masang Adivasi batok sa Operation Kagaar. Kalabot niini, gipagula sa Kawanihan sa Impormasyon kini nga praymer aron ipahibalo sa tanang myembro sa Partido, rebolusyonaryong pwersa ug sa katawhang Pilipino, ang pasistang kabangis sa teroristang rehimeng Modi sa India.

Ang deklarasyon sa Komite Sentral tubag sa panawagan sa Communist Party of India (Maoist) ug internasyunal nga grupong nagasuporta dinhi nga mao ang International Committee to Support the People’s War in India (ICSPWI) alang sa usa ka kampanya sa pagbatok sa Operation Kagaar ug pagsuporta sa pagsukol sa katawhang Adivasi, ug ang pagpaasdang sa gubat sa katawhan sa India isip nag-unang porma sa pagpakyas sa kampanya sa pagpanumpo.

I. Unsa ang Operation Kagaar?

Ang Operation Kagaar usa ka operasyong militar nga ginapatuman sa reaksyunaryong sentral ug pang-estado nga gubyerno sa India. Gisugdan kini niadtong Enero sa Central India batok sa armadong pakigbisog nga gipangulohan sa Communist Party of India (Maoist). Kabahin kini sa mas lapad pang operasyong kontra-insurhensiya nga Operation SAMADHAN-Prahar nga gisugdan niadtong 2017.

Sa direktang paghubad, ang pulong nga kagaar nagpasabot sa “katapusan.” Matud sa estado sa India, laraw niini nga hingpit nang tapuson ang armadonag rebolusyonaryong kalihukan sa katawhang Indian.

Sa partikular, nakapunting ang operasyon sa Abujhmaad (Maad), usa ka bukiron ug lasangong rehiyon sa habagatan sa estado sa Chhattisgarh, nga ginailang “kuta sa mga Maoista.” Langkub ang Maad sa mas daku pang lasang nga Dandakaranya nga sulod sa mga estado sa Chhattisgarh, Odisha, Telangana, ug Andhra Pradesh sa Central India. Mayorya sa mga nanimuyo sa maong mga rehiyon mga Adivasi o mga lumad sa India.

Sa unang bugso sa Operation Kagaar niadtong Enero, gimobilisa sa gubyerno sa India ang 10,000 ka pwersang paramilitar. Ang 3,000 dinhi gikan pa sa laing estado sa India aron ibubo sa Maad. Gideploy sila sa unum ka kampong paramilitar sa lugar. Sa ingon, adunay tulo ka paramilitar sa kada pito ka lokal nga residente.

Ilalum sa operasyon, dili moubos sa 130 na ka sibilyan ug mga rebolusyonaryo ang gipatay sa estado sa India gikan Enero hangtud Mayo niining tuiga. Dayag nga ginalapas niini ang internasyunal nga makitawhanong balaod, mga lagda sa gubat ug espesyal nga mga proteksyon para sa bulnerableng mga sektor diin may armadong kaguliyang.

II. Ang mga Adivasi ug ang ilang pagsukol

Sa takuban sa pagsumpo sa mga Maoista, ginatarget sa Operation Kagaar ang tanang partido, organisasyon ug indibidwal nga mitingog ug mibarog batok sa estado. Nag-unang biktima niini ang katawhang Adivasi nga deka-dekada nang nakigbisog aron panalipdan ang kinaiyahan, yutang kabilin ug panginabuhian.

Kapin 8% sa kinatibuk-ang populasyon sa India (104.2 milyon o halos pareho ang populasyon sa Pilipinas) mga Adivasi. Sila ang mga nasudnong minorya nga gilangkuban sa kapin 600 ka mga tribu nga kadaghanan anaa sa Central India. Ang mga Adivasi nanimuyo sa mga lasang (nga 1/4 sa tibuok teritoryo sa India) kung asa hugot nga nakahikot ang ilang panginabuhian.

Ang yutang kabilin sa mga Adivasi abunda sa iron, copper, bulawan, zinc, lead, manganese, chromite ug bauxite. Dakung bahin sa ilang mga lasang ang tinubdan sa troso, ug uban pang mga produktong kahoy. Ginagamit usab kining mga pastuhan ug dagkung plantasyon.

Bisan kaniadto, ginapatuman na sa reaksyunaryong estado sa India ang henosidyo batok sa mga Adivasi. Nataho ang dili na maihap nga mga kaso sa pagpalayas kanila, pagpangilog sa ilang yuta ug pagsulod dinhi sa mga dagkung korporasyon. Labaw kining migrabe ilalum sa pasismong Brahmanic Hindutva (pasismo batok sa mga minoryang relihiyon ug ubos nga grupo sa katilingban) sa rehimen ni Narendra Modi.

Ang Operation Kagaar sa Central India inubanan sa korporatisasyon ug pagsulod sa dagkung mga kumpanya sa bahandianong lasang sa India. Ginasumpo niini ang pakigbisog sa katawhan aron gawasno san pagpangawkaw sa natural nga bahandi sa nasud ang mga langyawng dagkung korporasyon.

III. Mga kaso sa paglapas sa tawhanong katungod

Sa milabayng lima ka bulan, nataho sa demokratikong mga organisasyon ang 130 ka biktima sa ekstra-hudisyal nga pagpatay o halos pito kada semana. Daghan sa mga kaso sa pagpatay ginapagawas nga “engkwentro” batok sa People’s Liberation Guerrilla Army (PLGA) sa CPI (Maoist).

Patung-patong usab ang mga kaso sa pagpangaresto, pagpanglugos sa mga kababayen-an, pugos nga pagpasurender isip mga Maoista, paturagas nga pagpamusil, pagpamomba ug uban pang mga paglapas sa tawhanong katungod ang narekord sa ngalan sa Operation Kagaar. Anaa sa ubos ang pipila sa mga tataw nga kaso:

 • Enero 1: Pagpatay sa usa ka 6-ka-bulang bata sa pagpaulan og bala sa mga pwersa sa estado sa India sa Bijapur, Chhattisgarh
 • Enero 16: Pagdagit ug pagpatay sa tulo ka Adivasi sa Nendra, Bijapur, Chhattisgarh
 • Enero 30: Pagpusil ug pagpatay sa usa ka Adivasi sa Bodga, Bastar, Chhattisgarh
 • March 27: Pagdakop ug tinuyong pagpatay sa unum ka Adivasi sa lasang sa Chipurbhatti, Bijapur, Chhattisgarh
 • Abril 2: Panglugos ug pagpatay sa usa ka bungi nga babayeng Adivasi sa Nendra, Bijapur, Chhattisgarh
 • Abril 7: Aerial bombing gamit ang mga drone sa Bastar, Chhattisgarh
 • Abril 7: Pagpamomba sa mga pwersang militar sa mga komunidad sa utlanan sa distrito sa Bijapur ug Sukma sa Chhattisgarh
 • Abril 16: Pag-aresto ug pagpatay sa 17 ka dili armado ug samarong mga rebolusyonaryo sa Aapatola-Kalpar, distrito sa Kanker, Chhattisgarh
 • Abril 30: Pagdakop ug tinuyong pagpatay sa 66-anyos nga lider-rebolusyonaryo sa CPI (Maoist) ug pagpatay sa upat ka Adivasi sa Kakur-Tekametta sa utlanan sa estado sa Chhattisgarh ug Maharashtra
 • Mayo 11: Pagmasaker sa 12 ka Adivasi nga nanguha og dahon sa tendu (ginagamit panglikit) sa Bijabur, Chhattiisgarh
 • Mayo 12: Pagkamatay sa duha ka bata ug pagkaangol sa daghan pa tungod sa pagbusikad sa usa ka bala sa mortar nga gibiyaan sa mga paramilitar sa Odspara, Bijapur, Chhattisgarh
 • Mayo 13: Pagpatay sa tulo ka manggugubat sa PLGA sa usa ka pekeng engkwentro sa Kathrangatta, distrito sa Gadchilori, Maharashtra
 • Mayo 14: Pagpriso sa 30 ka mga aktibista, mga balo sa biktima, ug pamilya nga mokuha unta sa mga patayng lawas sa gimasaker niadtong Mayo 11 sa Bijapur, Chhattisgarh. Gipagawas nga sila “misurender nga mga Maoista” aron kubrahon ang reward.
 • Mayo 24: Pag-aresto ug pagpusil patay sa walo ka mag-uumang Adivasi sa Rekavaya sa utlanan sa distrito sa Bijapur ug Narayanpur sa Chhattisgarh. Usa ka mag-uuma pa ang nasamdan dinhi.

IV. Pagsukol sa katawhan

Atubangan sa pasistang pag-atake ug pagpanumpo sa estado sa India, padayon ug maisugong misukol ang mga Adivasi, mga tigpanalipud sa tawhanong katungod ug demokratikong organisasyon. Ginapakusog nila ang mga kampanya aron abugon ang mga kampo-militar sa ilang komunidad pinaagi sa mga barikada ug protestang masa.

Naglunsad og mga fact-finding mission ang mga organisasyon gikan sa laing estado ug sentro sa India sa mga komunidad nga ginaatake sa militar aron ibutyag ang mga krimen sa estado sa India. Nagprotesta ang mga estudyante ug magtutudlo sa kabisera sa India sa Delhi aron ipahibalo sa mas daghang kabatan-onan ug katawhan ang mga paglapas sa Estado sa tawhanong katungod.

Kadungan niini, nanglimbasog ang PLGA ug CPI (Maoist) aron hampakon ug ig-on ang mga pasistang tropa ug armadong pwersa sa estado sa India. Lakip dinhi ang pagpatay sa dili moubos sa 35 ka elemento sa Central Armed Police Force (CAPF) ug espesyal nga yunit nga COBRA (Combat Battalion for Resolute Action) sa reyd sa PLGA sa kampo sa Darmavaram, Pamed, Bijapur, Chhattisgar niadtong Enero 16. Gawas dinhi, 40 pa ka pulis ang grabeng nasamdan sa atake.

Giatake usab sa mga rebolusyonaryo niadtong Pebrero 1 ang konstruksyon sa usa ka tulay sa Maad, sulod sa distrito sa Narayanpur, Chhattisgarh. Giparalisa sa mga gerilya ang usa ka traktora, usa ka tanker ug concrete mixer. Ang pagtukod og tulay, sama sa uban pang “proyektong pangkalamboan” sa Maad, paghatag-dalan sa pagsulod sa dagkung korporasyon nga mokawkaw sa natural nga bahandi sa lugar.

Ang PLGA ug CPI (Maoist) hugot nga kaabag sa mga Adivasi sa Central India sa ilang kinabuhi ug kamatayong pakigbisog alang sa kinaiyahan, sa ilang yuta ug panginabuhian.

V. Mubong kasaysayan sa kampanya kontra-insurhensya sa India*

2005: Pagpatuman sa Salwa Judum

Gitukod sa estado sa India ang mga milisyang Salwa Judum (kampanyang paglimpyo) sa lokal nga mga Adivasi sa Bastar, Chhattisgarh sa ngalan sa pagbatok sa mga Maoista. Nagsabwag kini og terorismo sa mga komunidad lakip ang daghang kaso sa pagpanglugos, panununog sa mga balay, ug pagpatay.

2009: Pagsugod sa Operation Green Hunt

Nagpatuman kini sa bag-ong yugto sa kampanyang kontra-insurhensiya kung asa migamit ang estado sa India sa mga pagbansay ug taktika sa imperyalistang US. Gipatuman niini ang estratehiya sa “pagpukaw sa kasingkasing ug hunahuna” sa mga Indian, nga sa aktawal gipagrabeng pagpanumpo. Nagtinguha kining pukanon ang mga kalihukang nagababag ug nakigbisog batok sa pagpangawkaw sa natural nga bahandi sa India. Gitugutan niini ang pagsulod sa dakung mga langyaw ug lokal nga korporasyon sa adunahang mga rehiyon sa nasud.

2011: Pagbawal sa Salwa Judum

Gibawal sa Korte Suprema sa India ang pagtunhay sa mga suportado sa estado nga mga milisyang vigilante nga Salwa Judum ug giila ang mga pagpanunog niini sa mga komunidad, pagpanglugos ug mga concentration camp alang sa henosidyo. Napamatud-an niini ang patung-patong nga mga paglapas sa katungod sa mga Adivasi ug masang mag-uuma.

2014: Kapakyasan sa Operation Green Hunt

Hingpit nga nabutyag ang brutalidad ug patung-patong nga paglapas sa tawhanong katungod sa Operation Green Hunt. Kusog ang naghimong kampanya sa mga demokratikong organisasyon ang pagbabag dinhi.

2015: Bag-ong eksperimento sa kabukiran sa Surjagarh

Nagpatuman og bag-ong serye sa korporatisasyon ug militarisasyon ang estado sa India sa kabukiran sa Surjagarh sa Gadchiroli, Maharashtra. Gitarget niini ang mga kalihukang anti-mina ug pakigbisog sa katawhan batok sa imperyalistang pagpangawkaw.

2017: Operation SAMADHAN-Prahar

Gipatuman ang bag-ong kampanyang kontra-insurhensiya nga Operation SAMADHAN-Prahar. Pagpalungtad kini sa eksperimentong Surjagarh sa mga rehiyon sa India nga abunda sa natural nga bahandi.

2018: Pag-aresto sa Bhima Koregaon-16

Dinaghang pag-aresto sa 16 ka mga aktibista, propesyunal, ug mga tigpanalipud sa tawhanong katungod ug minoryang katawhan kalabot sa kasong Bhima-Koregon. Gilambigit sila sa nahitabong “kaguliyang” sa usa ka panagtapok niadtong Disyembre 2017 sa Bhima Koregaon, distrito sa Pune district sa Maharashtra. Gigamit batok kanila ang Unlawful Activities (Prevention) Act nga giamyendahan ug mas gipamangtas niadtong 2019. Sinugdanan kini sa sunud-sunod nga mga pag-atake batok sa kinsamang mobarog ug motingog latok sa estado.

2021: Unang narekord nga kaso sa aerial bombing

Narekord sa unang higayon sa India ang paggamit sa estado og mga hinimo sa Israel nga mga drone para maghulog og mga bomba sa mga komunidad sa Adivasi. Daghang mga kaso sa aerial bombing ang nataho human niini.

2022: Pagtukod sa Surajkund Scheme

Natukod ang Surajkund Scheme sa katiguman sa nangulong mga burukrata sa India niadtong Oktubre 2022 sa Surajkund, estado sa Haryana. Kini resulta sa pagsumada sa reaksyunaryong estado sa India sa 5-ka-tuig nga pagpatuman sa Operation SAMADHAN-Prahar. Gipalapad niini ang pagpatuman sa Operation SAMADHAN-Prahar ug gihimong upisyal ang paggamit sa aerial bombing batok sa mga komunidad sa Adivasi, nag-una sa Bastar.

Gihimo niining target, dili lamang ang mga “komunista” kundili bisan ang mga giakusahan niining “terorista” ug “organisadong krimen.” Ginagamit kini sa rehimeng Brahmanic Hindutva aron atakehon ang mga Maoista, oposisyon, mga Muslim ug kaaway sa pulitika.

2024: Pagpatuman sa Operation Kagaar

Gisugdan ang Operation Kagaar sa Abujhmaad sa sentral nga India.

*Gikan sa report sa Forum Against Corporatization and Militarization (FACAM)

______
Giandam sa:
Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Hunyo 2024

(Primer) Ibutyag ang brutal nga Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar batok sa katawhang In­di­an