(Primer) Hub­la­san ang bru­tal nga Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar ba­tuk sa pu­mu­lu­yong In­di­an

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco


DOWNLOAD
Gin­dek­la­rar si­ni lang sang Ko­mi­te Sentral sang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta sang Pi­li­pi­nas ang Bu­lan sang Pag­pa­kig-ug­yon (Hun­yo 20-Hul­yo 20) sa pag­hi­ma­kas sang pu­mu­lu­yong In­di­an, ila­bi na sa ma­sang Adiva­si ba­tuk sa Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar. Kaa­ngot si­ni, gin­pa­gu­wa sang De­par­ta­men­to sa Im­por­ma­syon ang pray­mer nga ini pa­ra ma­pa­hi­ba­lo sa ta­nan nga ka­ta­po sang Par­ti­do, re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa kag pu­mu­lu­yong Pi­li­pi­no, ang pa­sis­ta nga ka­ha­yu­pan sang te­ro­ris­ta nga re­hi­men Mo­di sa In­dia.

Ang dek­la­ra­syon sang Ko­mi­te Sentral sa­bat sa pa­na­wa­gan sang Com­mu­nist Party of In­dia (Maois­ta) kag in­ter­na­syu­nal nga gru­po nga na­ga­su­por­ta di­ri nga In­ter­na­tio­nal Com­mit­tee to Sup­port the Peop­le’s War in In­dia (ICSPWI) pa­ra sa isa ka kam­pan­ya sa pag­pa­ma­tuk sa Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar kag pag­su­por­ta sa pag­pa­kig­ba­to sang pu­mu­lu­yong Adiva­si, kag ang pag­sak­dag sang ina­way ban­wa sa In­dia bi­lang na­ga­pa­ngu­na nga por­ma sa pag­pas­law sa kam­pan­yang pag­pang­sum­po.

I. Ano ang Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar?

Ang Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar isa ka ope­ra­syon mi­li­tar nga gi­na­pa­tu­man sang rea­ksyu­nar­yong sentral kag pang-es­ta­do nga gob­yer­no sang In­dia. Gin­sug­dan ini nga ipa­tu­man sad­tong Ene­ro sa ba­hin sang Central In­dia ba­tuk sa ar­ma­do nga pag­hi­ma­kas nga gi­na­pa­mu­nu­an sang Com­mu­nist Party of In­dia (Maoist). Ba­hin ini sang mas ma­la­pad pa nga ope­ra­syon kontra-in­sur­hen­sya nga Ope­ra­ti­on SA­MAD­HAN-Pra­har nga gin­sug­dan sad­tong 2017.

Sa di­rek­ta nga pag­lu­bad, na­ga­ka­hu­lu­gan ang ti­na­ga nga ka­ga­ar sang “ka­ta­pu­san.” Su­no sa es­ta­do sang In­dia, ka­tu­yu­an si­ni nga lu­bos na nga ta­pu­son ang ar­ma­dong re­bo­lu­syo­nar­yong ka­hub­la­gan sang pu­mu­lu­yong In­di­an.

Sa par­ti­ku­lar, na­ka­tum-ok ang ope­ra­syon sa Abujhma­ad (Ma­ad), isa ka bu­ki­ron kag la­sa­ngon nga re­hi­yon sa sur sang es­ta­do sang Chhat­tis­garh, nga gi­na­si­ling nga “ku­ta sang mga Maois­ta.” Ang Maad ba­hin sang mas da­ko pa nga la­sang nga Dan­da­ka­ran­ya nga ya­ra sa sa­kup sang mga es­ta­do sang Chhat­tis­garh, Odis­ha, Te­la­nga­na, kag Andhra Pra­desh sa Central In­dia. Ma­yo­ri­ya sa mga na­ga­pu­yo sa re­hi­yon nga ini amo ang mga Adiva­si ukon mga tu­man­dok nga In­di­an.

Sa una nga bul­wak sang Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar sad­tong Ene­ro, gin­pa­hu­lag sang gob­yer­no sang In­dia ang 10,000 ka pwer­sang pa­ra­mi­li­tar. Ang 3,000 si­ni ha­lin pa sa iban nga es­ta­do sang In­dia pa­ra ibu­bo sa Maad. Gin­pa­kat si­la sa anum ka kam­po pa­ra­mi­li­tar sa lu­gar. Ga­ni, may ya­ra tat­lo ka pa­ra­mi­li­tar sa ka­da pi­to ka lo­kal nga re­si­den­te.

Sa ida­lum sang ope­ra­syon, in­di mag­nu­bo sa 130 ka si­bil­yan kag mga re­bo­lu­syo­nar­yo na ang gin­pa­tay sang es­ta­do sang In­dia ha­lin Ene­ro tub­tob Ma­yo su­bong nga tuig. Ha­ya­gan nga gi­na­la­pas si­ni ang in­ter­na­syu­nal nga ma­ka­ta­wo nga la­ye, mga pag­su­lun­dan sa ina­way kag pi­na­sa­hi nga mga pro­tek­syon pa­ra sa bul­ne­rab­le nga mga sek­tor sa lu­gar sang ar­ma­dong ka­ga­mo.

II. Ang mga Adiva­si kag ang ila pag­pa­kig-a­way

Sa ta­bon sang pag­sum­po sang mga Maois­ta, gin­tar­get sang Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar ang ta­nan nga par­ti­do, or­ga­ni­sa­syon kag in­di­bid­wal nga na­ga­ham­bal kag na­ga­tin­dog ba­tuk sa es­ta­do. Na­ga­pa­ngu­na nga bik­ti­ma si­ni ang pu­mu­lu­yong Adiva­si nga pi­la na ka de­ka­da nga na­ga­hi­ma­kas pa­ra pa­nga­pi­nan ang ki­nai­ya­han, du­ta sang ila ka­ti­gu­la­ngan kag pa­la­nga­bu­hi­an.

Ma­sob­ra sa 8% sang bug-os nga po­pu­la­syon sang In­dia (104.2 mil­yon ukon ha­los pa­re­ho sa ka­da­ku­on sang po­pu­la­syon sang Pi­li­pi­nas) mga Adiva­si. Si­la mga pung­sod­non nga mi­nor­ya nga gi­na­bug-os sang ma­sob­ra sa 600 ka mga tu­man­dok nga tri­bo nga ka­dam-an ya­ra sa Central In­dia. Ang mga Adiva­si na­ga­pu­yo sa mga ka­la­sa­ngan (nga sang­ka­pat (1/4) sang bug-os nga te­ri­tor­yo sang In­dia) kon diin hu­got nga na­hi­got di­ri ang ila pag­pa­nga­bu­hi.

Ang du­ta sang ka­ti­gu­la­ngan sang mga Adiva­si mang­ga­ra­non sa iron, cop­per, bu­la­wan, zinc, lead, ma­nga­ne­se, chro­mi­te kag bauxi­te. Da­ko nga ba­hin sang ila mga ka­la­sa­ngan gi­na­ku­ha­an sang tro­so, kag iban pa nga mga pro­duk­tong ka­hoy. Gi­na­ga­mit man ini nga pas­tu­han kag ta­lam­nan sang da­lag­ko nga plan­ta­syon.

Sad­to pa man, gin­pa­tu­man na sang reak­syo­nar­yong es­ta­do sang In­dia ang he­no­sid­yo ba­tuk sa mga Adiva­si. Na­lis­ta ang in­di mai­sip nga mga ka­so sang pag­pa­la­yas sa ila, pag­pang-a­gaw sang ila ka­du­ta­an kag pag­pa­su­lod di­ri sang mga da­lag­ko nga kor­po­ra­syon. Mas nga na­ga­sing­ki ang mga ini sa ida­lum sang pa­sis­mong Brah­ma­nic Hin­dutva (pa­sis­mo ba­tuk sa mga mi­nor­yang re­li­hi­yon kag ma­nu­bo nga gru­po sang so­sye­dad) sang re­hi­men ni Na­rendra Mo­di.

Ang Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar sa Central In­dia ka­pid sang kor­po­ra­ti­sa­syon kag pag­pa­su­lod sang da­lag­ko nga mga kum­pa­ni­ya sa mang­ga­ra­n nga ka­la­sa­ngan sang In­dia. Gi­na­tap­na si­ni ang pag­hi­ma­kas sang pu­mu­lu­yo agud ha­ta­gan sang ka­hil­wa­yan ang pag­pang­kaw­kaw sang mga du­mu­lu­ong da­lag­ko nga mga kor­po­ra­syon sa du­na nga mang­gad sang pung­sod.

III. Mga ka­so sang pag­la­pas sa taw­ha­non nga ki­na­ma­ta­rung

Sa nag­li­gad nga li­ma ka bu­lan, na­lis­ta sang de­mok­ra­ti­kong mga or­ga­ni­sa­syon ang 130 ka bik­ti­ma sang ekstra-hu­di­syal nga pag­pa­tay ukon ha­los pi­to sa ka­da se­ma­na. Ma­da­mo sa mga ka­so sang pag­pa­ma­tay gi­na­pa­gu­wa nga “eng­kwentro” ba­tuk sa Peop­le’s Li­be­ra­ti­on Guer­ril­la Army (PLGA) sang CPI (Maoist).

Tang­kas-tang­kas man ang mga ka­so sang pag-a­res­to, pag­pang­lu­gos sa mga ka­ba­ba­en­han, pu­gos nga pag­pa­sung­ka bi­lang mga Maois­ta, pa­ta­ra­sak nga pag­pang­ti­ro, pag­pa­mom­ba kag iban pa nga mga pag­la­pas sa taw­ha­non nga ki­na­ma­ta­ra­ung ang na­lis­ta sa nga­lan sang Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar. Ya­ra sa ida­lum ang pi­la ka mga ma­ting­kad nga ka­so:

 • Ene­ro 1: Pag­pa­tay sang isa ka 6 ka bu­lan nga lap­sag sang pag­pau­lan sang ba­la sang mga pwer­sa sang es­ta­do sang In­dia sa Bija­pur, Chhat­tis­garh.
 • Ene­ro 16: Pag­ku­ot kag pag­pa­tay sa tat­lo ka Adiva­si sa Nendra, Bija­pur, Chhat­tis­garh.
 • Ene­ro 30: Pag­ti­ro kag pag­pa­tay sa isa ka Adiva­si sa Bod­ga, Bas­tar, Chhat­tis­garh
 • March 27: Pag­da­kup kag hu­ngod nga pag­pa­tay sa anum ka Adiva­si sa ka­la­sa­ngan sang Chi­purbhat­ti, Bija­pur, Chhat­tis­garh
 • Ab­ril 2: Pag­lu­gos kag pag­pa­tay sa isa ka bu­ngol nga ba­ba­ye nga Adiva­si sa Nendra, Bija­pur, Chhat­tis­garh
 • Ab­ril 7: Ae­ri­al bom­bing ga­mit ang mga dro­ne sa Bas­tar, Chhat­tis­garh
 • Ab­ril 7: Pag­pa­mom­ba sang mga pwer­sang mi­li­tar sa mga ko­mu­ni­dad sa du­lu­nan sang distri­to sang Bija­pur kag Suk­ma sa Chhat­tis­garh
 • Ab­ril 16: Pag-a­res­to kag pag­pa­tay sa 17 ka in­di ar­ma­do kag pi­la­son nga mga re­bo­lu­syo­nar­yo sa Aa­pa­to­la-Kal­par, distri­to sang Kan­ker, Chhat­tis­garh
 • Ab­ril 30: Pag­da­kup kag hu­ngod nga pag­pa­tay sa 66-ka tuig nga pang-e­da­ron sang li­der-re­bo­lu­syo­nar­yo sang CPI (Maoist) kag pag­pa­tay sa apat ka Adiva­si sa Ka­kur-Te­ka­met­ta sa du­lu­nan sang es­ta­do sang Chhat­tis­garh kag Ma­ha­rashtra
 • Ma­yo 11: Pag­ma­sa­ker sang 12 ka Adiva­si nga na­ga­pa­mu­po sang da­hon sang ten­du (gi­na­ga­mit nga pang­put­os sang si­ga­ril­yo) sa Bija­bur, Chhat­ti­is­garh
 • Ma­yo 12: Pag­ka­pa­tay sang du­ha ka ba­ta kag pag­ka­pi­las sang ma­da­mo nga iban pa sa pag­lu­pok sang isa ka na­san­da­ran nga ba­la sang mor­tar nga gin­bi­lin sang mga pa­ra­mi­li­tar sa Odspa­ra, Bija­pur, Chhat­tis­garh
 • Ma­yo 13: Pag­pa­tay sa isa ka pe­ke nga engkwentro sang tat­lo ka ha­nga­way sang PLGA sa Kathra­ngat­ta, distri­to sang Gadchi­lo­ri, Ma­ha­rashtra
 • Ma­yo 14: Pagpri­so sang 30 ka mga ak­ti­bis­ta, mga ba­lo sang bik­ti­ma, kag pa­mil­ya nga ma­ku­ha ta­ni sang mga bang­kay sang gin­ma­sa­ker sad­tong Ma­yo 11 sa Bija­pur, Chhat­tis­garh. Gin­pa­gu­wa si­la nga mga “nag­sung­ka nga mga Maois­ta” agud kumpra­hon ang pad­ya nga kwar­ta.
 • Ma­yo 24: Pag-a­res­to kag pag­pa­tay paa­gi sa pag­ti­ro sa wa­lo ka ma­ngu­ngu­ma nga Adiva­si sa Re­kava­ya sa du­lu­nan nga distri­to sang Bija­pur kag Na­ra­yan­pur sa Chhat­tis­garh. Isa ka ma­ngu­ngu­ma pa ang na­pi­la­san di­ri.

IV. Pag­pa­ma­tuk sang pu­mu­lu­yo

Sa atu­bang sang pa­sis­tang pag-a­ta­ke kag pag­pang­sum­po sang es­ta­do sang In­dia, ta­yu­yon kag mai­sog nga na­ga­pa­kig-a­way ang mga Adiva­si, mga tig­pa­nga­pin sang taw­ha­non nga ki­na­ma­ta­rung kag de­mok­ra­ti­kong or­ga­ni­sa­syon. Gin­pa­bas­kog ni­la ang mga kam­pan­ya pa­ra pa­la­ya­son ang mga kam­po-mi­li­tar sa ila ko­mu­ni­dad paa­gi sa mga ba­ri­ka­da kag pro­tes­tang ma­sa.

Nag­lun­sar sang mga fact-fin­ding mis­si­on ang mga or­ga­ni­sa­syon ha­lin sa iban nga es­ta­do kag sentro sang In­dia sa mga ko­mu­ni­dad nga gi­na-a­ta­ke sang mi­li­tar pa­ra ibu­yag­yag ang mga kri­men sang es­ta­do sang In­dia. Na­gap­ro­tes­ta ang mga es­tud­yan­te kag ma­nu­nud­lo sa sentro sang In­dia sa Del­hi pa­ra ipa­hi­ba­lo sa mas ma­da­mo nga pa­ma­tan-on kag pu­mu­lu­yo ang mga pag­la­pas sa taw­ha­non nga ki­na­ma­ta­rung.

Ka­du­ngan sang mga ini, na­ga­ti­ngu­ha ang PLGA kag CPI (Maois­ta) agud ba­lu­san kag igu­on ang mga pa­sis­tang tro­pa kag ar­ma­dong pwer­sa sang es­ta­do sang In­dia. La­kip di­ri ang pag­pa­tay sa in­di mag­nu­bo sa 35 ka ele­men­to sang Central Ar­med Po­lice Forces (CAPF) kag is­pe­syal nga yu­nit nga COB­RA (Com­bat Bat­ta­li­on for Re­so­lu­te Acti­on) sa reyd sang PLGA sa kam­po sa Dar­mava­ran, Pa­med, Bija­pur, Chhat­tis­gar sad­tong Ene­ro 16. Mag­lu­was di­ri, 40 pa ka pu­lis ang ma­lub­ha nga na­pi­la­san sa pag­pang­sa­la­kay.

Gin-a­ta­ke man sang mga re­bo­lu­syo­naryo sad­tong Peb­re­ro 1 ang konstruk­syon sang isa ka tay­tay sa Maad, sa ba­hin sang distri­to sang Na­ra­yan­pur, Chhat­tis­garh. Gin-pa­ra­li­sa sang mga ge­ril­ya ang isa ka trak­to­ra, isa ka tan­ker kag concre­te mixer. Ang pag­hi­mo sang tay­tay, pa­re­ho sang iban pa nga “pro­yek­tong pang-ka­us­wa­gan” sa Maad, pag­ha­tag da­lan sa pag­su­lod sang da­lag­ko nga kor­po­ra­syon nga na­ga­kaw­kaw sa du­na nga mang­gad sang lu­gar.

Ang PLGA kag CPI (Maois­ta) hu­got nga ka­tim­bang sang mga Adiva­si sa Central In­dia sa ila ka­bu­hi kag ka­ma­ta­yon nga pag­hi­ma­kas pa­ra sa ki­nai­ya­han, ila nga du­ta kag pa­la­nga­bu­hi­an.

V. Pi­la ka re­kord sang ka­say­sa­yan sang
kam­pan­ya kontra-in­sur­hen­sya sa In­dia*

2005: Pag­pa­tu­man sang Sal­wa Ju­dum

Gin­tu­kod sang es­ta­do sang In­dia ang mga mi­li­syang Sal­wa Ju­dum (kam­pan­ya sa pag­pang­limpyo) sa lo­kal nga mga Adiva­si sa Bas­tar, Chhat­tis­garh sa nga­lan sang pag­pa­kig-a­way sa mga Maois­ta. Nag­was-ag ini sang te­ro­ris­mo sa mga ko­mu­ni­dad la­kip na ang ma­da­mo nga ka­so sang pag­pang­lu­gos, pag­pang­su­nog sang mga ba­lay, kag pag­pa­tay.

2009: Pag­su­god sang Ope­ra­ti­on Gre­en Hunt

Nag­pa­tu­man ini sang bag-o nga ha­lin­tang sang kam­pan­ya kontra-in­su­hen­sya kon diin na­ga­ga­mit ang es­ta­do sang In­dia sang mga pag­ha­nas kag tak­ti­ka sang im­per­ya­lis­mong US. Gin­pa­tu­man si­ni ang estra­te­hi­ya sang “pag­pu­kaw sa ta­gui­pu­so­on kag pang­hu­na-hu­na” sang mga In­di­an, nga sa aktwal gin­pa­sing­ki nga pag­pa­num­po. Tu­yo si­ni nga dug­mo­kon ang mga ka­hub­la­gan nga na­ga­pa­ma­tuk ba­tuk sa pag­pang­kaw­kaw sa du­na nga mang­gad sang In­dia. Gi­na­pa­ha­nu­gu­tan si­ni ang pag­su­lod sang da­lag­ko nga mga du­mu­lu­ong kag lo­kal nga kor­po­ra­syon sa mga mang­ga­ra­non nga mga re­hi­yon sang pung­sod.

2011: Pag­du­mi­li sang Sal­wa Ju­dum

Gi­na­du­mi­li­an sang Kor­te Sup­re­ma sang In­dia ang pag­lun­tad sang mga su­por­ta­do sang es­ta­do nga mga mi­li­syang vi­gi­lan­te nga Sal­wa Ju­dum kag gi­na­ki­la­la ang pag­pang­su­nog sang mga ko­mu­ni­dad, pag­pang­lu­gos kag mga concentra­ti­on camp pa­ra sa he­no­sid­yo si­ni. Na­pa­ma­tud-an si­ni ang tang­kas-tang­kas nga mga pag­la­pas sa ki­na­ma­ta­rung sang mga Adiva­si kag ma­sang ma­ngu­ngu­ma.

2014: Ka­pas­la­wan sang Ope­ra­ti­on Gre­en Hunt

Lu­bos nga na­hub­la­san ang bru­ta­li­dad kag tang­kas-tang­kas nga pag­la­pas sa taw­ha­non nga ki­na­ma­ta­rung sang Ope­ra­ti­on Gre­en Hunt. Ma­bas­kog ang na­ngin kam­pan­ya sang mga de­mok­ra­ti­kong or­ga­ni­sa­syon sa pag­pa­ma­tuk di­ri.

2015: Bag-o nga eksper­men­to sa ka­bu­ki­ran sang Surja­garh

Nag­pa­tu­man sang bag-o nga ser­ye sang kor­po­ra­ti­sa­syon kag mi­li­ta­ri­sa­syon ang es­ta­do sang In­dia sa ka­bu­ki­ran sang Surja­garh sa Gadchi­ro­li, Ma­hashtra. Gin­tar­get si­ni ang mga ka­hub­la­gan kontra-mi­na kag pag­hi­ma­kas sang pu­mu­lu­yo ba­tuk sa im­per­ya­lis­tang pag­pang­kaw­kaw.

2017: Ope­ra­ti­on SA­MAD­HAN-Pra­har

Gin­pa­tu­man ang bag-o nga kam­pan­ya kontra-in­sur­hen­sya nga Ope­ra­ti­on SA­MAD­HAN-Pra­har. Pag­pa­la­pad ini sang eksper­men­to nga Surja­garh sa mga re­hi­yon sang In­dia nga mang­ga­ra­non sa du­nang mang­gad.

2018: Pag-a­res­to sa Bhi­ma Ko­re­ga­on-16

Ma­da­mu­an nga pag-a­res­to sang 16 ka mga ak­ti­bis­ta, pro­pe­syu­nal, kag mga tig­pa­nga­pin sang taw­ha­non nga ki­na­ma­ta­rung kag mi­nor­ya nga pu­mu­lu­yo kaa­ngot sa ka­so nga Bhi­ma-Ko­re­ga­on. Gi­na­pa­si­bang­dan si­la sa na­ta­bo nga “ka­ga­mo” sa isa ka pag­ti­li­li­pon sad­tong Di­syembre 2017 sa Bhi­ma Ko­re­ga­on, distri­to sang Pu­ne district sa Ma­ha­rashtra. Gi­nga­mit sa ila ang Un­lawful Activi­ti­es (Preven­ti­on) Act nga gin-am­yen­da­han kag mas gin­pa­bag­sik sad­tong 2019. Pa­nu­god ini sang asud-a­sud nga mga pag-a­ta­ke ba­tuk sa sin-o man nga na­ga­pa­nin­du­gan kag na­ga­ham­bal ba­tuk sa es­ta­do.

2021: Una nga na-re­kord nga ka­so sang ae­ri­al bom­bing

Na-re­kord sa una nga hi­ga­yon sa In­dia ang pag­ga­mit sang es­ta­do sang mga hi­mo-Is­ra­el nga mga dro­ne pa­ra mag­hu­log sang mga bom­ba sa mga ko­mu­ni­dad sang Adiva­si. Ma­da­mo sang mga ka­so sang ae­ri­al bom­bing ang na­re­kord su­nod si­ni.

2022: Pag­tu­kod sang Su­rajkund Sche­me

Na­tu­kod ang Su­rajkund Sche­me sa pag­pu­long sang na­ga­pa­mu­no nga mga bu­ruk­ra­ta sang In­dia sad­tong Ok­tub­re 2022 sa Su­rajkund, es­ta­do sang Har­ya­na. Ini re­sul­ta sang pag­su­ma sang reak­syu­nar­yong es­ta­do sang In­dia sang 5-tu­ig nga pag­pa­tu­man sang Ope­ra­ti­on SA­MAD­HAN-Pra­har. Gin­pa­la­pad si­ni ang pag­pa­tu­man sang Ope­ra­ti­on SA­MAD­HAN-Pra­har kag gin­hi­mo nga upi­syal ang pag­ga­mit sang ae­ri­al bom­bing ba­tuk sa mga ko­mu­ni­dad sang Adiva­si, ma­yor sa Bas­tar.

Gin­hi­mo si­ni nga tar­get, in­di lang ang mga “ko­mu­nis­ta” kun­di ang mga gi­na­ban­sa­gan si­ni nga “te­ro­ris­ta” kag “or­ga­ni­sa­do nga kri­men”. Gi­na­ga­mit ini sang re­hi­men Brah­ma­nic Hin­dutva pa­ra ata­ke­hon ang mga Maois­ta, opo­si­syon, mga Mus­lim kag ka­sum­pong sa pu­li­ti­ka.

2024: Pag­pa­tu­man sang Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar

Nag­su­god nga gin­pa­tu­man ang Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar sa Abujhma­ad sa sentral nga In­dia

*Ha­lin sa re­port sang Fo­rum Aga­inst Cor­po­ra­tiza­ti­on and Mi­li­ta­riza­ti­on (FACAM)

 

________
Gin­han­da sang:

De­par­ta­men­to sa Im­por­ma­syon
Par­ti­do Ko­mu­nis­ta sang Pi­li­pi­nas

Hunyo 2024

(Primer) Hub­la­san ang bru­tal nga Ope­ra­ti­on Ka­ga­ar ba­tuk sa pu­mu­lu­yong In­di­an