Baringkuas | 2nd Quarter 2024

,

 

Download here
Iloco: PDF

___
Ang Baringkuas ay ang upisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong kilusan sa Cagayan Valley. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas sa rehiyon ng Cagayan Valley kada tatlong buwan.

Baringkuas | 2nd Quarter 2024