Archive of AB Dailies

American soldier self-immolates to protest US-Israeli genocide in Palestine
February 27, 2024

“I no longer want to be an accomplice to genocide.” This was the statement of Aaron Bushnell, an American pilot, before he set himself on fire on February 25 before the Israeli embassy in Washington, D.C. in the US. “I will carry out the most extreme act of protest, but compared to what the people […]

Sundalong Amerikano, nagsunog sa sarili bilang protesta sa henosidyo ng US-Israel sa Palestine
February 27, 2024

“Ayoko nang maging kasabwat sa henosidyo.” Ito ang pahayag ni Aaron Bushnell, isang pilotong Amerikano, bago niya silaban ang kanyang sarili noong Pebrero 25 sa harap ng embahada ng Israel sa Washington, D.C. sa US. “Isasagawa ko ang isang pinakamatinding akto ng protesta, pero kumpara sa dinaranas ng mamamayan sa Palestine sa kamay ng mga […]

79th IB drops bombs, falsifies reports of encounters in Northern Negros
February 25, 2024

Of the eight “encounters” reported by the 79th IB, only one actually transpired on February 21-22 in Escalante City, Negros Occidental. The military padded their numbers to justify the brazen shootings, straffing and bombing it carried out on the border of Escalante and Toboso. The New People’s Army-Northern Negros (Roselyn Jean Pelle Command or RJPC) […]

Pambobomba, pekeng mga engkwentro, isinagawa ng 79th IB sa Northern Negros
February 25, 2024

Isa lamang sa walong “engkwentro” na ibinalita ng 79th IB ang totoong naganap noong Pebrero 21-22 sa Escalante City, Negros Occidental. Pinarami lamang ng militar ang bilang para bigyang-katwiran ang walang pakundangang pamamaril, pang-iistraping at pambobomba na isinagawa nito sa hangganan ng Escalante at Toboso. Kinumpirma ng Bagong Hukbong Bayan-Northern Negros (Roselyn Jean Pelle Command […]

Various groups launch Black Friday Protest against chacha in Manila
February 24, 2024

Yesterday, February 23, various youth groups, national minorities and other democratic sectors launched simultaneous and successive activities and protests against the foreign-orient and anti-people scheme to amend the 1987 Constitution or charter change (chacha). In Manila, youth groups marched along the university belt (U-Belt) against chacha, especially for opening up the education sector to full […]

PNP and AFP massacre 5 Red fighters in Bilar, Bohol
February 24, 2024

The five Red fighters in Bilar, Bohol were not killed in an encounter but were deliberately massacred by elements of the 47th IB and PNP Bohol. Domingo Compoc, Hannah Cesista, Parlito Historia, Marlon Omosura and Alberto Sancho were captured alive at house in Sitio Matin-ao 2, Barangay Campagao on February 23 in the morning. Contrary […]

Black Friday Protest laban sa chacha, inilunsad sa Maynila
February 24, 2024

Magkakasabay at magkakasunod na aktibidad at aksyong protesta ang inilunsad ng iba’t ibang grupo ng kabataan, pambansang minorya at ibang demokratikong sektor kahapon, Pebrero 23, laban sa maka-dayuhan at anti-mamamayang pakanang pagbabago sa Konstitusyong 1987 o charter change (chacha). Sa Maynila, nagmartsa ang mga grupo ng kabataan sa tinaguriang university belt (U-Belt) laban sa chacha, […]

5 Pulang mandirigma, minasaker ng PNP at AFP sa Bilar, Bohol
February 24, 2024

Hindi sa engkwentro namatay ang limang Pulang mandirigma sa Bilar, Bohol kundi sadya silang minasaker ng mga elemento ng 47th IB at PNP Bohol. Nadakip nang buhay sina Domingo Compoc, Hannah Cesista, Parlito Historia, Marlon Omosura at Alberto Sancho sa bahay na kanilang tinigilan sa Sityo Matin-ao 2, Barangay Campagao noong Pebrero 23 nang umaga. […]

₱38 wage increase in Region XI, far inadequate
February 24, 2024

“It is not enough to provide for the needs of our families,” this is the verdict of Davao region workers over the recently issued order of the Regional Tripartite Wage Board (RTWPB)-XI on February 20 for wage increases. The agency awarded a meager ₱38/day increase over the previous ₱443/day minimum wage. The region was one […]

₱38 dagdag-sahod sa Region XI, malayong di nakasasapat
February 24, 2024

“Hindi sapat para tustusan ang pangangailangan ng aming mga pamilya,” ito ang husga ng mga manggagawa sa rehiyon ng Davao sa kakalabas lamang na kautusan ng Regional Tripartite Wage Board (RTWPB)-XI noong Pebrero 20 para sa dagdag-sahod. Iginawad ng ahensya ang kakarampot na ₱38/araw na dagdag sa dating ₱443/araw na minumum. Isa ang rehiyon sa […]