114 milyon, sapilitang napalikas dulot ng mga gera at armadong sigalot

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagbabala ang United Nations (UN) High Commissioner for Refugees na si Filippo Grandi na tataas pa ang bilang ng mamamayang sapilitang lumikas sa kani-kanilang mga komunidad ngayong taon dulot ng mga gera at armadong sigalot sa iba’t ibang dako ng daigdig. Noong nakaraang taon, umabot na sa 114 milyong mamamayan ang napalayas sa kanilang mga tirahan dahil sa mga ito.

Binweltahan ni Grandi ang UN Security Council na aniya’y “bigo sa tungkulin nitong panatilihin ang internasyunal na kapayapaan at seguridad sa mga lugar tulad ng Gaza, Ukraine, Sudan, Congo, Myanmar at marami pang iba.” Sa aktwal, karamihan ng mga gera at armadong sigalot sa mundo ay sinulsulan at pinatatagal ng US at mga kasapakat nitong imperyalista, na sila ring bumubuo ng security council.

Dumaraming sangkot sa mga armadong sigalot ang hindi na gumagalang sa mga batas ng digma, ayon kay Grandi. Dahil dito, paparami ang mga sibilyang napapatay, at papadalas ang paggamit sa sekswal na karahasan bilang armas sa digma, at pagwasak sa mga ospital, eskwelahan at iba pang sibilyang imprastruktura. Labag rin sa digma ang sapilitang pagpapalayas sa mamamayan sa kanilang mga lugar.

Pinakatampok ang sapilitang pagpapalikas sa tinatayang 1.9 milyong sibilyan sa gerang henosidyo ng Israel sa Gaza, na sinususugan at pinopondohan ng US. Ilang beses nang hinarang ng US ang mga petisyon sa Security Council para sa tigil-putukan sa Gaza. Tinawag ni Grandi ang nagaganap sa Gaza na napakabuktot at brutal, laluna ang kamakailang pambobomba ng Israel sa mga “tent city” sa Rafah kung saan pansamantalang nakatigil ang halos isang milyong Palestino na napalayas sa hilaga at sentral na bahagi ng Gaza.

Idiniin niya na lalo nitong pinatindi ang krisis ng mga bakwit o refugee crisis na dulot ng deka-dekada nang pagpapalayas sa mga Palestino sa kanilang teritoryo. Noong Enero, mayroon nang 6 milyong rehistradong refugee na Palestino ang nasa Gaza, West Bank, Jordan, Syria at Lebanon. Dagdag sila sa 900,000 Palestino na marahas na pinalayas sa kanilang bansa noong 1948 sa tinaguriang “Al Nakba” para itatag ang “estado ng Israel.”

Binanggit din ni Grandi ang sapilitang paglikas ng 1.5 milyong mamamayan sa Myanmar dulot ng pang-aatake at pambobomba ng huntang militar. Nasa ilalim rin ng komisyon ang pangangalaga sa kapakanan ng mga refugee sa Ukraine, Congo, Sudan, Syria at marami pang lugar.

AB: 114 milyon, sapilitang napalikas dulot ng mga gera at armadong sigalot