Archive of International

Makatarungan ang mga hakbanging paghihiganti ng Iran sa Israel
April 14, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Itinuturing ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at mga rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas na makatarungan at sukat na tugon ang pag-atake ng Islamic Republic of Iran gamit ang mga misayl at drone laban sa mga base militar ng Zionistang rehimen sa Israel na umatake sa embahada ng Iran sa Syria noong Abril 1, na pumatay […]

Iranian retaliatory attacks against Israel are just
April 14, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) and Filipino revolutionary forces consider the missile and drone attacks of the Islamic Republic of Iran against the Zionist regime’s military bases as a just and measured response to Israel’s attack on the Iranian consulate in Syria last April 1, which killed 18 officers and men of the […]

Iran launches missiles against Zionist Israel
April 14, 2024

Iran launched at least 200 missiles and drones last night, April 13, targeting Israeli military bases and facilities. Iran says this attack is in accordance with international law in relation to the country’s right to self-defense and is a response to the Israeli attack on the Iranian embassy on April 1 in Syria. “Conducted on […]

Iran, nagpakawala ng mga misayl laban sa Zionistang Israel
April 14, 2024

Nagpakawala ng hindi bababa sa 200 misayl at drone ang Iran kagabi, Abril 13, na tumarget sa mga base at pasilidad militar ng Israel. Ayon sa Iran, ang atakeng ito ay alinsunod sa internasyunal na batas kaugnay sa depensa sa sarili ng bansa at tugon sa ginawang pag-atake ng Israel sa embahada ng Iran noong […]

US drags Filipinos into war with Balikatan in Mavulis Island, militarization in Cagayan
April 13, 2024

Northern Luzon Command (NOLCOM) Commander Lt Gen Fernyl Buca, DND Secretary Gilbert Teodoro and AFP Chief Gen. Romeo Brawner Jr. visited Mavulis and Basco, the northernmost islands of the Philippines on February 6, in preparation for Balikatan this April. Part of Itbayat, Batanes, these islands are only 142 kilometers from Cape Eluanbi, the southern tip […]

Balikatan sa Mavulis Island, militarisasyon sa Cagayan, pagsasadlak ng US sa mga Pilipino sa gera
April 13, 2024

Binisita nina Northern Luzon Command (NOLCOM) Commander Lt Gen Fernyl Buca, DND Secretary Gilbert Teodoro at AFP Chief Gen. Romeo Brawner Jr. ang Mavulis at Basco, ang pinakahilagang mga isla ng Pilipinas noong Pebrero 6, bilang paghahanda sa gagawing Balikatan ngayong Abril. Ang naturang mga isla, na bahagi ng Itbayat, Batanes, ay 142 kilometro lamang […]

Protests greet Marcos’ attendance at the Trilateral Summit in the US
April 13, 2024

A series of protests greeted Ferdinand Marcos Jr’s return visit to the US for the US-Japan-Philippine Trilateral Summit held on April 11-12. The rallyists denounced Marcos and the US for funding and giving military support to his regime. Filipino activists in the US and those supporting the Filipino struggle participated in the protests. It was […]

Pagdalo ni Marcos sa Trilateral Summit, sinalubong ng protesta sa US
April 13, 2024

Sinalubong ng serye ng protesta ang muling pagbisita ni Ferdinand Marcos Jr sa US para sa US-Japan-Philippine Trilateral Summit na ginanap noong Abril 11-12. Kinundena sa mga pagkilos si Marcos at binatikos ang papel ng US sa pagpopondo at suportang militar nito sa kanyang rehimen. Isinagawa ang mga paglikos ng mga Pilipinong aktibista sa US […]

Thousands of American troops, swarm the sea, air and land of the Philippines this April
April 12, 2024

Different parts of the country are literally crawling with American troops. In connivance with the puppet AFP and the Marcos regime, they have turned the Philippines into a gigantic playground for the US war preparations against China. In addition to the anti-submarine maneuvers in Palawan, Cope Thunder and the looming Balikatan 2024, the US has […]

Libu-libong tropang Amerikano, naglipana sa karagatan, kahanginan at kalupaan ng Pilipinas ngayong Abril
April 12, 2024

Literal na nakatambak ngayon ang mga tropang Amerikano sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Kasabwat ang papet na AFP at rehimeng Marcos, ang Pilipinas ay ginawa nilang isang dambuhalang palaruan para sa inihahanda ng US na ehersisyong gera na nakatuon laban sa China. Liban sa mga maniobrang anti-submarino sa Palawan, Cope Thunder at nakaambang Balikatan […]