8 bahagi ng kilusang pagwawasto, inilatag ng Partido

,

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas, sa ika-55 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito, na “mapagpasya at masigasig na isulong ang isang kumprehensibong kilusang pagwawasto para sa mahalagang pakikibaka para itakwil ang mapaminsalang mga epekto at impluwensya ng iba’t ibang hibo ng burgis at petiburgis na suhetibismo.”

Ang kilusang ito ay pangunahin para “itaas ang ating pag-unawa at pahigpitin ang ating gagap sa Marxismo-Leninismo-Maoismo at sa mga prinsipyo at linya ng Partido,” deklara ng Komite Sentral sa pahayag nito noong Disyembre 26. Layunin din nitong “harapin at resolbahin ang matagal nang umiiral na mga kahinaan at kamalian sa pagbubuo ng Partido, sa paglulunsad ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka at sa pagsusulong ng rebolusyonaryong kilusang masa sa kalunsuran at kanayunan.”

Magkakaroon ito ng walong component o bahagi. Tatlo rito ay mga kampanyang pag-aaral at pagbabalik-aral. Dalawa ang nakatuon sa pag-aaral sa karanasan at kongkretong mga kundisyon. Ang iba pa ay ang nakatuon sa puspusan at lahatang-panig na pagpupuna, pagtatasa sa antas at kakayahan ng lahat ng kasapi ng Partido, at pagtitiyak na naipapatupad ang mga kurso sa edukasyon.

Alinsuod sa pahayag, ito ang sumusunod:

1) kampanyang pag-aaral para puspusang aralin at balik-aralin ang batayang mga prinsipyo ng Marxismo-Leninismo-Maoismo

2) kampanyang pag-aaral para puspusang balik-aralin ang Konstitusyon ng Partido at ang Programa para sa Demokratikong Rebolusyong Bayan

3) kampanyang pag-aaral para balik-aralin ang mga dokumento ng Una at Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto, Ang Mahigpit Nating mga Tungkulin at Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan, at mga dokumento ng kasaysayan ng Partido

4) kampanya para lagumin ang mga karanasan at balik-aralin ang dating mga paglalagom

5) kampanya sa panlipunang pagsisiyasat at pagsusuri sa uri sa lahat ng antas

6) kampanya sa pagpuna at pagpuna-sa-sarili sa lahat ng antas

7) kampanya para tasahin ang pagtupad ng lahat ng mga kadre ng Partido

8) nagpapatuloy na kampanya para tiyakin ang lubos na pagpapatupad ng Tatlong Antas na Kurso ng Partido

Atas ng KS, ipatupad at lubusin ang lahat ng mga tungkuling ito sa loob ng 1-2 taon.

Ginunita ng PKP ang ika-55 anibersaryo nito noong Disyembre 26. Para bigyan ng pagkakataon ang mga Pulang mandirigma, rebolusyonaryong masa at mga tagasuporta na ipagdiwang ang okasyon, at bilang pakikiisa sa tradisyon ng mamamayang Pilipino sa Pasko, nagdeklara ito ng 2-araw na tigil-putukan mula Disyembre 25 hanggang Disyembre 26.

AB: 8 bahagi ng kilusang pagwawasto, inilatag ng Partido