Archive of People’s Struggles

Hustisya, tunay na reporma sa lupa, sigaw ng magsasaka
January 26, 2023

Nagmartsa ang mga grupo ng magsasaka sa pamumuno ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), kasama ang iba pang demokratikong grupo tungong Mendiola sa Maynila noong Enero 22 para gunitain ang ika-36 anibersaryo ng Mendiola Massacre. Kasunod ito ng isang porum kaugnay ng pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa na inilunsad rin sa Manila. […]

Pakilusin ang milyong mamamayan at ibunsod ang daluyong ng kilusang masa tulad ng First Quarter Storm ng 1970!
January 25, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Limang dekada makalipas ang malakas na daluyong ng kilusang masa na tinaguriang First Quarter Storm ng 1970, lalong nalantad ang ibayong pagkabulok ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino na nagbubunsod ng higit na paborableng sitwasyon para sa pagsulong ng digmang bayan. Sa diwang ito, nararapat na balikan ng sambayanang Pilipino ang mga aral at […]

Reyd sa upisina ng progresibong unyon sa Korea, kinundena
January 23, 2023

Kinundena ng mga progresibong manggagawa at mamamayan sa Asia at sa buong mundo ang ginawang pagreyd ng gubyerno ng South Korea sa tanggapan ng Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) noong Enero 18. Sa press conference na isinagawa ng komite sentral ng kumpederasyon, isinalaysay nito kung paanong pwersahang pinasok at 10 oras na hinalughog ng […]

Magrebolusyon sa lahat ng panig ng mundo, panawagan ng Komite Sentral ng PKP
January 19, 2023

Ang pinakakagyat na tungkulin sa ngayon ng mga partido at organisasyong komunista sa buong mundo ay ang paglalapat ng unibersal na teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kani-kanilang bansa, upang suriin ang mga uri at tukuyin ang mga estratehiya at taktika para pamunuan ang proletaryado at lahat ng inaapi at pinagsasamantalahang mga uri sa paglulunsad ng bagong […]

Aerial bombing sa komunidad ng mga katutubo sa India, kinundena ng CPI (Maoist)
January 19, 2023

Kinundena ng Communist Party of India (Maoist) ang brutal at desperadong pambobomba ng mga armadong pwersa ng gubyerno ng India sa hindi bababa sa siyam na komunidad sa bahaging South Bastar sa hangganan ng Chhattisgarh-Telangana noong Enero 11 ng umaga. Anang grupo, nagsimula sa alas-11 ng umaga ang walang-awat na paghuhulog ng mga bomba sa […]

Hinggil sa inianunsyong pagtatayo ng Internasyunal na Ligang Komunista
January 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Ipinararating ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rebolusyonaryong pagbati nito sa 15 partido at organisasyong komunista mula sa 14 na bansa na nagtipon sa ilalim ng pangalang Internasyunal na Ligang Komunista na nag-anunsyo ng pagbubuo nito ilang linggo na ang nakaraan, matapos idaos ang Unified Maoist International Conference (o internasyunal na kumperensya ng pinagbuklod na […]

On the announced formation by the International Communist League
January 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

The Communist Party of the Philippines extends its revolutionary greetings to the 15 communist parties and organizations from 14 countries who have come together under the name International Communist League which announced its formation a few weeks ago, after the holding of the Unified Maoist International Conference. While we do not presently see the conditions […]

Marcos, palpak sa paglutas sa krisis sa pagkain
January 16, 2023

Nagprotesta ngayong araw sa harap ng upisina ng Department of Agriculture ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, kasama ang iba pang demokratikong organisasyon, para igiit ang kagyat na pagpapababa sa presyo ng pagkain, pagpapatigil sa patakaran ng importasyon, pagpapalakas sa lokal na produksyon at pagbuwag sa mga kartel. Nanawagan sila na ibasura ang mga neoliberal na […]

Kasunduang Pilipinas-China para sa eksplorasyon sa WPS, ibinasura
January 12, 2023

Idineklara ng Korte Suprema noong Enero 10 na labas sa konstitusyong 1987 ang Tripartite Agreement for the Joint Marine Seismic Undertaking (JMSU), isang kasunduang pinasok ng noo’y rehimeng Macapagal-Arroyo sa mga kumpanya ng langis ng China at Vietnam. Isinampa ang kaso laban dito noong 2008 ng noo’y mga kinatawan ng Bayan Muna na sina Satur […]

Selebrasyon ng ika-54 anibersaryo ng Partido sa Masbate
January 10, 2023

Hindi nakahadlang Ang nagpapatuloy na mga operasyong militar sa pagdiriwang ng masang Masbatenyo sa ika-54 anibersaryo ng Partido. Nakapagdaos ang mga larangang gerilya sa prubinsya ng kabuuhang pitong bats ng maliitan at lihim na mga pagtitipon na dinaluhan ng humigit-kumulang 400 katao. Naging bahagi ng bawat programa ang pagpaparangal sa dakilang lider ng rebolusyong Pilipino […]