Aklat at baril: matagumpay na pagtapos ng Abanteng Kurso ng Partido

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishHiligaynonChinese

Sa unang anim na buwan sa taong 2022, nakalunsad ang Partido Komunista ng Pilipinas sa isla ng Negros ng tatlong batch ng pag-aaral sa Abanteng Kurso ng Partiido (AKP). Naidaos ito sa mga larangang gerilya kahit pa sa gitna ng maigting at tuloy-tuloy na mga operasyong militar ng pasistang 3rd ID.

Ang AKP ay bahagi ng tatlong lebel na kurso ng Partido matapos ang Batayang Kurso ng Partido (BKP) at Intermedyang Kurso ng Partido (IKP). Kumprehensibong pinag-aralan sa AKP ang mga sulatin ng mga dakilang komunistang lider na sina Marx, Engels, Lenin, Stalin at Mao.

Nahahati ang AKP sa apat na bahagi: una ang materyalismong pilosopiya na naglalaman ng materyalismong diyakektiko (MD) at materyalismong istoriko (MI), ikalawa ang ekonomyang pampulitika (EP), at ikatatlo ay ang syensyang panlipunan, at ang ikaapat ay ang internasyunal na proletaryong rebolusyon.

Ang una ay ang materyalismong pilosopiya na naglalaman ng materyalismong diyalektiko (MD), nagpalalim sa Marxistang pilosopiya sa kontradiksyon at ang wastong pag-uugnay ng teorya at praktika. Sa pagsapraktika ng MD sa syensyang pampulitika ang diniinan sa topiko ng materyalismong istoriko (MI).

Ang ikalawang topiko ay ang ekonomyang pampulitika. Dito pinag-aralan ang kritika ni Marx sa kapitalismo, kritika ni Lenin sa imperyalismo, ang pagbagsak ng kapitalismo at modernong imperyalismo.

Sa syensyang panlipunan binigyang-diin ang diktadura ng proletaryado at sosyalistang demokrasya, ang sosyalistang rebolusyon kag konstruksyon, ang mga problema sa modernong rebisyunismo at burukratismo at ang teorya sa nagpapatuloy na rebolusyon.

Pinag-aralan din ang internasyunal na proletaryadong rebolusyon, ang kasaysayan sa paglaban ng uring proletaryado sa iba’t ibang bansa sa mundo laluna sa ngayon na tayo ay nasa transisyon ng pagpanumbalik sa proletaryong rebolusyon.

“Hindi pala eksakto ang sabi ng kaaway na matalo ang rebolusyon. Ang imperyalismo mismo ang naglatag ng batayan kung bakit napupukaw na lumaban ang mamamayan sa pamumuno ng Partido. Nakabigay sa akin ang pag-aaral ng rebolusyonaryong optimismo na mapapawi ang mga uri at pagsasamantala. Tiyak na mananalo tayo,” ayon sa isang kabataang estudyante.

Dahil ang mga mag-aaral sa tatlong batch sa AKP ay nagmula sa uring manggagawa, magsasaka, at intelektwal, mayaman ang naging talakayan at pagpapalitan ng mga ideya at karanasan.

“Mas nakita ko kung paano mailapat ang MLM sa mga praktikal na problema ng rebolusyon. Mas malinaw din sa akin kung papaano malalampasan ang mga problema sa empirisismo, konserbatismo, at burukratismo sa panahong ito. Wasto talaga si Kasamang Mao sa sinabi niyang hindi lamang hanggang sa pag-alam kung ano ang wasto, dapat ding labanan ang mali,” ayon sa isa pang mag-aaral.

Tuluy-tuloy na naidaos ang tatlong batch ng AKP kung saan nakatapos ang 40 indibidwal. Ito ay malaking ambag sa mga kadre na nakatapos sa pormal na kurso ng Partido makaraan ang unang paglunsad nito noong unang bahagi ng 2019.

“Sa pagsumpa ko sa BHB, humarap ako sa pulang bandila na ang kamay ay sa baril na sa ibabaw nito ay aklat. Ang AKP ay mas nakapagpatibay sa aking determinasyon bilang mandirigma kung saan ang aklat ang nagkukumand sa baril. Mas napatatag ang aking makauring paninindigan. Ang paggradweyt natin ay malaking sampal sa kaaway!” mapanghamong wika ng isa pang mag-aaral.

Ang mga karanasang ito ay malaking tagumpay na nagpapatunay na hindi hadlang at hindi makapigil ang atake ng estado gamit ang kanyang berdugong AFP at PNP. Pursigidong nagpunyagi ang mga rebolusyonaryong pwersa sa pamumuno ng Partido kasama ang BHB na mahigpit na nakaugat sa masa. Sa pagkumbina sa libro at baril, ang gerilyang paaralan ng Partido ay nakapalitaw ng mas matatag na mga kadre na makapamuno sa mga kumprehensibong gawain sa matagalang digmang bayan hanggang sa tagumpay. (Ang Paghimakas)

AB: Aklat at baril: matagumpay na pagtapos ng Abanteng Kurso ng Partido