Libro kag balinis: madinalag-on nga pagtapos sang Abante nga Kurso sang Partido

Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishChinese

Sa una nga 6 ka bulan sa tuig 2022, nakapatigayon ang Partido Komunista sang Pilipinas sa isla sang Negros sa 3 ka batch sang pagtuon sa Abante nga Kurso sang Partido (AKP). Natigayon ini sulod sa mga larangan gerilya bisan pa man sa tunga sa masingki kag wala untat nga mga operasyon militar sa pasista nga 3rd ID.

Ang AKP kabahin sa tatlo ka lebel nga kurso sa Partido matapos ang Batakan nga Kurso sang Partido (BKP) kag Intermedya nga Kurso sang Partido (IKP). Komprehensibo nga ginatun-an sa AKP ang mga sinulat sa dungganon nga komunistang lider nga sanday Marx, Engels, Lenin, Stalin, kag Mao.

Nabahin ang AKP sa upat ka balayon: ang materyalistang pilosopiya nga ginlangkob ang materyalismong diyalektiko (MD) kag materyalismong istoriko (MI), ikaduha ang ekonomiyang pampulitika (EP), ikatlo ang syensya pangkatilingban, kag ang ikaapat amo ang internasyunal nga proletaryong rebolusyon.

Ang una ang materyalistang pilosopiya nga gilangkob ang materyalismong diyalektiko (MD) nga gapadalom sa Marxistang pilosopiya sa kontradiksyon kag ang husto nga pag-angtanay sa teorya kag praktika. Sa pag-aplikar sa MD sa syensya pangkatilingban man ang ginatum-okan sa topiko sang materyalismong istoriko (MI).

Ang ikaduha nga topiko amo ang ekonomyang pampulitika. Diri ginatun-an ang kritika ni Marx sa kapitalismo, kritika ni Lenin sa imperyalismo, ang pag-usmod sa kapitalismo kag modernong imperyalismo.

Sa syensyang pangkatilingban ginatum-okan ang diktadurya sang proletaryado kag sosyalistang demokrasya, ang sosyalistang rebolusyon kag konstruksyon, ang mga problema sa modernong rebisyunismo kag burukratismo kag ang teorya sa nagapadayon nga rebolusyon.

Ginatun-an man ang internasyunal nga proletaryadong rebolusyon, ginalantaw ang kasaysayan sa pagbato sa sahing proletaryado sa lain-lain nga pungsod sa kalibutan ilabi na nga sa subong yara kita sa transisyon sa pagpanumbalik sa proletaryadong rebolusyon.

“Indi gid gali insakto ang hambal sa kaaway nga mapildi ang rebolusyon. Ang imperyalismo mismo ang nagalatag sa basehan kung ngaa mamuklat nga magbato ang pumuluyo sa pamuno sa Partido. Nakahatag ang pagtuon sa akon sa rebolusyonaryong optimismo nga madula ang sahi kag pagpanghimulos. Magdaog gid kita,” suno sa isa ka pamatan-on nga tumuluon.

Bangud nga ang mga tumuluon sa tatlo ka batch sa AKP halin sa sahing mamumugon, mangunguma, kag intelektwal, matambok ang diskasyon kag bayluanay sang ideya kag eksperyensya.

“Mas nakita ko kung paano ma-aplikar ang MLM sa mga praktikal nga problema sa rebolusyon. Mas naathag man sa akon kung paano malampuwasan ang aton mga problema sa empirisismo, konserbatismo, kag burukratismo sa ini nga panahon. Sakto gid si Kaupod Mao sa iya hambal nga indi lang tubtob sa paghibalo kung ano ang intsakto, dapat man awayon ang sayop”, suno sa isa ka tumuluon.

Tayuyon nga natigayon ang tatlo ka batch sang AKP kung sa diin nakagradwar ang 40 ka indibidwal. Ini dako nga pagdugang sa mga kadre nga nakatapos sa pormal nga kurso sang Partido matapos sa una nga paglunsar sini sadtong ulihi nga bahin sang 2019.

“Sa pagsumpa ko sa NPA, nag-atubang ko sa pula nga bandera nga ang isa ka kamot ara sa pusil nga ginpaibabawan sang libro. Ang AKP mas nakapabakod sa akong determinasyon bilang hukbo kung sa diin ang libro ang magamando sang balinis. Mas napapag-on ang akon makasahi nga baruganan. Ang paggradwar naton dako nga tampa sa kaaway!” mapahangkat man nga hambal sa isa pa ka tumuluon.

Ang ini nga eksperensya dako nga kadalag-an nga nakapamatuod nga indi babag kag indi makapugong ang atake sa estado gamit ang iya berdugo nga AFP kag PNP. Pursigido nga nagapaningkamot ang mga rebolusyonaryo nga pwersa sa pagpangulo sang Partido upod ang iya nga NPA nga hugot nga nakaugat sa masa. Sa pagkombina sa libro kag balinis, ang gerilya nga eskwelahan sang Partido nakapatumaw sa mas pag-on nga mga kadre nga makapamuno sa mga komprehensibong tahas sa pangmalawigon nga inaway banwa tubtob sa kadalag-an. (Ang Paghimakas)

AB: Libro kag balinis: madinalag-on nga pagtapos sang Abante nga Kurso sang Partido