Alok na amnestiya ni Marcos Jr, tinanggihan ng BHB sa Southern Tagalog

,

Tahasang binalewala at tinanggihan ng panrehiyong kumand ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Southern Tagalog and alok na amnestiya ni Ferdinand Marcos Jr na inilatag niya sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) noong Hulyo 24. Ayon sa yunit, “Walang kasapi ng BHB-ST na tatanggap sa alok na amnestiya at titigil sa pagrerebolusyon.”

Giit ni Ka Armando Cienfuego, tagapagsalita ng BHB sa rehiyon, mahigpit ang hawak ng mga mandirigma nito sa disiplinang bakal ng hukbong bayan at marubdob na naniniwala sa kawastuhan ng rebolusyon. Handa umanong ilaan ng mga Pulang mandirigma sa rehiyon ang buhay sa malawak na hanay ng mamamayan at hindi sa kapritso ng iilang naghaharing-uri. “Handa silang magsakripisyo, buhay man ay ialay upang isulong ang digmang bayan hanggang tagumpay,” paliwanag pa ni Cienfuego.

Sa SONA ni Marcos Jr, sinabi nitong matapos maging “epektibo” ang pagpapatupad ng Barangay Development Program (BDP) at Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) bilang pagtugon sa ugat ng armadong tunggalian, “kukumpletuhin” ito sa paglalabas ng proklamasyon para sa amnestiya para sa mga susuko at sumuko sa gubyerno.

Binatikos ito ni Cienfuego at sinabing ipokrito si Marcos Jr sa pag-aalok ng amnestiya habang walang habas ang militarisasyon sa kanayunan sa tabing ng BDP at E-CLIP. Aniya, sa ilalim ng mga bogus na programang pangkaunlaran, katambal ang mga Retooled Community Support Program (RCSP) ng Armed Forces of the Philippines, walang awang tinatarget ng pinaka-brutal na tipo ng paglabag sa karapatang-tao ang mga sibilyan, mandirigmang hors de combat, laluna ang mga tukoy na kadre at yunit ng hukbong bayan.

Sa ilalim ng internasyunal na makataong batas at alituntunin ng sibilisadong digma, dapat kilalanin ang karapatan ng mga hors de combat na armadong katunggali sa mga lugar na may umiiral na armadong sigalot. Sa datos ng Ang Bayan, hindi bababa sa 105 ang bilang ng biktima ng pampulitikang pamamaslang sa nagdaang taon, kung saan 27 ang mga hors de combat na mandirigma ng BHB ang walang-pakundangang pinaslang ng armadong pwersa ni Marcos Jr.

Ayon pa kay Cienfuego, parte lamang ang “paggawad ng amnestiya” ng kampanyang pagpapasuko sa rebolusyonaryong mamamayan. “Isa itong anyo ng saywar para linlangin ang masa at bigyan ng dagdag hangin ang bigong kontra-rebolusyonaryong gera.”

Nauna nang naglabas ng pahayag ang Partido Komunista ng Pilipinas noong Hunyo 25 na tahasang tumatanggi sa alok na amnestiya. Ayon kay Marco Valbuena, upisyal sa impormasyon ng Partido, “higit na mas dakila ang rebolusyonaryong mithiin kumpara sa alok na amnestiya ni Marcos Jr.”

AB: Alok na amnestiya ni Marcos Jr, tinanggihan ng BHB sa Southern Tagalog