Araw ng huwad na kalayaan, ginunita ng mga protesta

,

Tumungo una sa konsulado ng China, at pagkatapos sa embahada ng US ang mga progresibong grupo ngayong araw, itinuturing na “Araw ng Kalayaan” ng reaksyunaryong estado. Kinundena nila ang panghihimasok ng dalawang nag-uumpugang imperyalista sa teritoryo at mga internal na usapin ng bansa. Anila, hindi tunay na malaya ang Pilipinas dahil patuloy itong kinukubabawan ng imperyalismong US.

Sa harap ng konsulado ng China, kinundena nila ang iligal na pag-angkin nito sa soberanong teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea at RCEP. Iginiit naman ng mga katutubong sumama sa pagkilos ang kanilang pagtutol sa pinondohan ng China na mga dam Kaliwa, Kanan at Laiban. Anila, apektado nito hindi lamang ang kabundukan ng Sierra Madre, kundi pati ang kalapit na mga lugar sa Rizal at Metro Manila.

Sa embahada ng US, ipinanawagan nila ang pagpapalayas ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas at tinutulan ang panibagong tulak para magtayo ng mga base nito sa ngalan ng EDCA. Tinawag ng mga raliyista ang US bilang “numero unong warmonger” (manunulsol ng gera) at binalikan ang apat na gera na inilunsad ng US sa Asia sa nakaraan at kung paano nito ginamit ang Pilipinas bilang lunsaran ng mga digmang ito.

Nagsagawa naman ng protesta ang mga progresibong grupo sa Southern Tagalog sa Kawit, Cavite kung saan unang itinaas ang bandila ng Pilipinas noong 1898. Tinangka silang pigilan ng mga pulis, at hanggang 15 minuto lamang ang kanilang programa. Sa kabila nito, iginiit ng mga grupo ang kanilang karapatan sa malayang pagpapahayag. Binigyan-pansin ng mga grupo ang pagdaraos ng mga war game sa rehiyon, tulad ng katatapos lamang na Kasangga 2023, na bahagi ng paghahanda ng US at mga kaalyado nito sa gera.

Sa Davao, naglunsad ng pagkilos ang mga grupong progresibo sa Freedom Park ng syudad.

AB: Araw ng huwad na kalayaan, ginunita ng mga protesta