Buo ang komite ng Partido sa Southern Mindanao — PKP

Walang basehan ang pagmamayabang ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na nasa “bingit ng pagkawasak” ang Komite sa Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Southern Mindanao. Ito ang pahayag ng PKP matapos iprisenta ng 10th ID noong nakaraang linggo ang 12 indibidwal na diumano’y sumurender sa militar. Ipinakilala sila bilang “matataas na upisyal” ng rehiyon.

“Buo ang komite ng Partido sa rehiyon,” ayon kay Marco Valbuena, upisyal sa impormasyon ng Partido. “Pinanday ang mga kadre nito sa rebolusyonaryong pakikibaka at matatag nilang pinamumunuan ang BHB sa paglaban at paggapi sa brutal na todo-todong gera ng AFP at pagtatanggol sa masang magsasaka at Lumad.”

Ayon kay Valbuena, ipiniprisenta lamang ng 10th ID ang mga “surenderi” bilang matataas na upisyal para makakuha ng mas matataas na pabuya at mga promosyon. Noong Hunyo, sinuhulan ni Rodrigo Duterte ang mga eneral ng Eastern Mindanao Command ng P9 milyon para sa diumano sa “pagnyutralisa” ng mga lider ng PKP.

Kabilang sa ipinrisenta ng 10th ID si Noel Legazpi na nanggaling sa ibang rehiyon (Far South Mindanao) at noon pang 2017 bumaliktad sa AFP.

Katunayan, ayon pa kay Valbuena, marami sa sinasabi ng AFP na “surenderi” ay sa aktwal mga bihag na iligal na inaresto. Wala silang mga abugado at basta lamang idinedeklara na “bumaliktad.” Nakakulong sila sa loob ng mga kampo at pinagkakaitan ng akses sa impormasyon at komunikasyon. Ipinaiilalim sila sa matinding sikolohikal na presyur at tuluy-tuloy na pinipilit na magpagamit sa mga programa at aktibidad pampropaganda ng AFP.

AB: Buo ang komite ng Partido sa Southern Mindanao — PKP