Dating estudyanteng mandirigma, sadyang pinaslang ng AFP sa Bukidnon

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sadyang pinaslang ng 48th IB si Kaliska Dominica Peralta (Ka Rekka), isang Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan na wala sa katayuang lumaban, sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon noong Abril 10. Dating estudyante ng University of the Philippines-Diliman si Ka Rekka. Nagpasya siyang magpultaym sa hukbong bayan noong 2016.

Batay sa inisyal na impormasyong na nakalap ng upisina ng Kawanihan sa Impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas, walang armas si Ka Rekka nang kunin siya ng mga ahente ng militar at pulisya. Dinala siya kalaunan sa ibang bahagi ng barangay kung saan siya binaril at pinatay. Tatlong iba pa ang inaresto ng AFP. Pinatutunayan ng mga lokal na saksi na walang labanan, taliwas sa mga pahayag ng militar at pulisya.

“Ang media at ang publiko ay nililinlang ng huwad na impormasyon ng AFP upang pagtakpan ang kanilang krimen,” ayon kay Marco Valbuena, upisyal sa impormasyon ng PKP. “Ang pagpatay kay Ka Rekka matapos siyang mahawakan ay malinaw na labag sa batas at isang matinding paglabag sa internasyunal na makataong batas.”

Nagpaabot ang PKP ng pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Ka Rekka, isang militanteng rebolusyonaryong minamahal ng masang magsasaka at mga Lumad sa Mindanao.

“Sa kabila ng lahat ng paghihirap at sakripisyo, nagpunyagi si Ka Rekka at ibinigay ang kanyang lahat. Dala niya lagi ang saya at sigla sa BHB at sa masa. Ang kanyang mga kontribusyon sa lahat ng larangan ng rebolusyonaryong gawain ay iingatan at aalalahanin ng bayan magpakailanman.”

Ka Rekka, dating estudyante ng UP, ay di armado nang ekstra-hudisyal na pinaslang sa Bukidnon

Mga hamon sa pagiging lesbyanang Pulang mandirigma

AB: Dating estudyanteng mandirigma, sadyang pinaslang ng AFP sa Bukidnon