Datos ng estado sa empleyo, hindi tugma sa datos ng paghihirap

Hindi tugma ang ipinagmamayabang ng estado na “gumagandang datos” sa empleyo kung ikukumpara ito sa mga sarbey ng kahirapan at kagutuman.

Noong Hunyo, iniulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas nang 2.25 milyon ang bilang ng mga may trabaho kumpara sa nakaraang taon. Ayon sa ahensya, tumaas nang 1.2 milyon (tungong 31.7 milyon) ang may trabahong pultaym (nasa 40 oras kada linggo) at ang mga wage and salary worker nang isang milyon. Sa panahon ding ito, tumaas ang bilang ng mga naghihirap (walo sa bawat 10) at ang mga pamilyang walang impok na ngayo’y 70% ng kabuuan.

Pinatutunayan ng hindi nagtutugmang mga datos na ito na bigo sa paglikha ng mga trabahong may disenteng sahod at sweldo, ayon sa Ibon Foundation. Makikita ito sa pagsusuri sa klaseng mga trabahong nalikha sa nakaraang mga buwan.

Ayon sa Ibon, apat sa mga subsektor na nag-ulat ng pagdami ng trabaho ay kabilang sa limang pinakabarat magpasahod. Ang abereyds na arawang sahod noong 2022 sa accomodation at food service ay ₱432, ₱300 sa agrikultura at pangisda, ₱419 sa wholesale at retail trade; at ₱304 sa iba pang serbisyo.

Mula Hunyo 2022 at Hunyo 2023, naitala sa mga sarbey ang 1.5 milyong pagtaas sa bilang ng pamilyang mahihirap at nasa hangganan gn kahirapan. Gayundin, tumaas nang 100,000 ang bilang ng mga pamilyang naubos ang impok o wala nang kakayahang mag-impok, mula pangalawang kwarto noong 2022 hanggang pangalawang kwarto ngayong taon.

“Ang mga tunguhing ito ay nangangahulugan na hindi na angkop ang pagsusuri ng PSA,” ayon sa Ibon.

Sa taya ng grupo, tumaas ang bilang ng mga self-employed at mga manggagawang nasa impormal na sektor nang 1.3 milyon noong Hunyo 2023 mula Hunyo 2022. Malaking bahagi nito ay ang pagdami nang 865,000 ng mga unpaid family worker o walang sahod na nagtatrabaho sa negosyong pampamilya at, at nang 985,000 na mga kontraktwal na manggagawa sa pribadong sektor.

AB: Datos ng estado sa empleyo, hindi tugma sa datos ng paghihirap