Hustisya para kay Hind Rajab at 12,000 batang Palestinong pinatay ng US-Israel

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Mariing kinukundena ng International Women’s Alliance in Asia Pacific, Gabriela at ng Komisyon para sa Kababaihan ng International League of Peoples’ Struggles ang nagpapatuloy na pamamaslang ng US at Israel sa mga batang Palestino. Kabilang sila sa mahigit 28,300 nang Palestinong pinaslang ng US at Israel sa gerang henosidyo nito sa Gaza mula Oktubre 7, 2023.

Kinundena ng nabanggit na mga grupo ang umaabot na sa 12,000 batang pinatay, kabilang ang 6-taong gulang na si Hind Rajab na natagpuang patay sa loob ng kotse noong Pebrero 12, dalawang linggo matapos huling matawagan niya ang kanyang mga magulang. Kasama ni Hind sa kotse ang kanyang tiyuhin, tiyahin at tatlo niyang batang pinsan. Bumibyahe sila noong Enero 29 palabas ng Gaza City nang paulanan ng bala ang kanilang sasakyan ng mga pwersang Israeli. Pinatay rin ng mga ito ang dalawang paramedik na pinadala ng Red Crescent Society para iligtas sana ang pamilya.

Ayon sa Euro-Med Monitor na nag-imbestiga sa pangyayari dalawang linggo matapos ang insidente, tadtad ng bala at malinaw na kinanyon kapwa ang kotse na sinasakyan ng mga biktima at ang ambulansya ng mga paramedik. Sunog na sunog ang ambulansya, at natanggal ang makina nito. Natagpuan rin ng mga imbestigador ang mga bahagi ng bombang gawang-US na ginamit para pasabugin ito.

Naganap ang pagpaslang habang tirik ang araw at kitang-kita ng mga Israeli na may mga bata sa loob ng sasakyan, ayon sa Euro-Med. Sa gayon, sadya ang sustenido at brutal na pagpaslang ng mga pwersang Israeli sa mga bata, gayundin sa mga paramedik, na lahat may espesyal na istatus bilang mga protektadong indibidwal sa gitna ng armadong sigalot, batay sa internasyunal na makataong batas.

Sa harap nito, iginigiit ng kababaihang nakikibaka laban sa imperyalismo, na papanagutin ang US-Israel sa mga krimen nito.

“(I)ginigiit namin…na papanagutin ang US-Israel sa bawat batang tinortyur at pinatay, bawat buhay na winasak, bawat bahay at ospital na tinupok ng mga ito,” ayon sa kanilang pahayag ngayong araw, Pebrero 15. “Ang imperyalistang agresyon ng US at Israel, at kanilang mga alyado, ay nagbunga sa matinding pagdurusa ng ilang henerasyon na ng mga Palestino— mula sa Zionistang pang-aagaw sa kanilang mga lupa at yaman [75 taon na nakalipas], hanggang sa pang-aatakeng henosidyo na inilulunsad ng mga pwersang mananakop laban sa milyong mamamayan sa Gaza, West Bank at kahit sa kalapit na mga bayang Arabo.”

Tinawag nilang “hepeng tagapanulsol ng imperyalistang gera” ang US, na may layuning ipanatili ang monopolyo nito sa mga merkado at rekurso sa mundo, at para pumiga ng tubo mula sa maiigting na armadong sigalot.

“Sa lahat ng mga kaguluhang ito, lagi’t lagi ang kababaihan at mga bata ang pinakabulnerable sa atrosidad ng mga pwersang militar at kanilang mga papet na gubyerno,” pahayag nila. Nagreresulta ang mga imperyalistang gera sa malawakang kahirapan, dislokasyon, kawalan ng trabaho at kabuhayan, at matinding panggigipit.

“Sa gayon, makatarungan at kailangan na magpatuloy ang mga kilusan para sa pagpapalaya sa Palestine at iba pang bahagi ng mundo at sumulong tungo sa paggapi sa imperyalismong US. Kailangang tumindig ang lahat ng inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan sa buong mundo para papanagutin ang US, Israel at lahat ng kanilang alyado sa mga atrosidad at krimen sa digma,” ayon sa grupo ng kababaihan.

AB: Hustisya para kay Hind Rajab at 12,000 batang Palestinong pinatay ng US-Israel