Ipamahagi ang 625 ektaryang pastuhan sa Isabela, giit ng mga magsasaka

Iginigiit ng mga magsasaka at maralita sa Sityo Villa Corazon, Barangay Manano, Mallig, Isabela na ipagkaloob sa kanila ang 625-ektaryang pastuhan na higit 30 taon na nilang binubungkal. Daan-daang magsasakang kasapi ng Timpuyog Dagiti Marigrigat A Residente Ti Villa Corazon ang nakipagdayalogo sa mga upisyal ng lokal na gubyerno noong nakaraang linggo para sa kahingiang ito. Kasabay nito ang pagbisita ng Sangguniang Panlalawigan sa naturang pastuhan.

Ayon sa mga magsasaka, ang lupang binubungkal nila na dating pastuhan ay ipinagkaloob ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa angkang Marcela Uy ng ranchong URPGA (United Ranchers Planters Greeners Association).

Matapos pakinabangan ng mga Uy ang lupa nang 60 taon, nawalan na ng bisa ang permit ang pastuhan at natiwangwang ang lupa. Inokupa ito ng mga magsasaka at maralitang setler para bungkalin, pakinabangan at tayuan ng bahay, kasama ang lupang tabing haywey.

Noong 2017, binigyang muli ng DENR ang pamilyang Uy ng permit para ipaloob ang lupang binubungkal na ng mga magsasaka sa National Greening Program ng noon’y rehimeng Aquino. Gayunpaman, walang balak magtanim ng puno ang mga Uy. Ginamit lamang nito ang NGP, kakutsaba ang DENR at lokal na gubyerno, para palayasin ang maralitang magsasaka sa lupa at baguhin ang klasipikasyon ng lupa.

Dahil dito, nakaranas ng paulit-ulit na pagpapalayas ang mga magsasaka at maralita sa kanilang lupa. Kinasuhan pa sila ng DENR para sapilitang paalisin. Sinasabi umano sa kanila na bawal silang tumira sa forest land o kagubatan gayong matagal nang kalbo ang kabundukan rito at damo na lamang ang natitira sa lugar.

Ikinumpara ng mga magsasaka ang nangyayari sa kanila sa insidente ng pagpapalayas sa katabi nitong Barangay Trinidad kung saan sapilitang pinaalis ang mga magsasaka at pagkatapos ay pinaghati-hatian ng malaking pulitiko at lokal na mga upisyal ang 200 ektaryang nireklasipika.

Ang kasong ito sa Sityo Villa Corazon ang patunay na palpak at hindi para sa magsasaka ang 35-taon nang Comprehensive Agrarian Reform Program ng estado.

AB: Ipamahagi ang 625 ektaryang pastuhan sa Isabela, giit ng mga magsasaka