Pagtatagpong Biden-Marcos, rehabilitasyon ng pamilya ng diktador sa US

,

Noong dekada 1980, isa ang noo’y senador na si Joseph Biden sa pinakamaingay na kritiko ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr at ang tagasuporta nito sa US na administrasyong Reagan. Pero hindi nagmula ang kanyang pagtutol sa diktadura sa pagsisimpatya sa mamamayang Pilipino kundi sa alanganing kalagayan ng noo’y mga base militar ng US sa bansa.

“Kung labis tayong kikiling sa isang korap, wala nang kredibilidad na rehimen na walang suporta ng mamamayan nito, maaaring mapanghawakan natin ang ating mga base sa maiksing panahon pero mahihiwalay tayo sa mamamayan at sa gayon ay mawawala sa atin ang mga ito sa kalaunan,” pahayag ni Biden sa panahon na iyon.

Noong 1991, nagkatotoo ang kinatakutan ni Biden nang ibasura ng Senado ng Pilipinas ang pagpapalawig ng Military Bases Treaty at napilitan ang US na isara ang mga pinakamalalaking base militar nito sa Asia.

Mahigit tatlong dekada matapos patalsikin ng mamamayang Pilipino si Marcos Sr, buong galak na niyakap ni ngayo’y presidente na ng US na si Biden ang anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Jr. Tinawag ng isang dyaryo sa US ang pagpupulong ni Biden at Marcos noong Mayo 1 sa White House bilang isang “milestone” (isang signipikanteng pangyayari) ng pamilyang Marcos kung saan nagtransisyon sila mula sa pagiging “pariah” (o mga kinamumuhian) tungo sa pagiging “guest of honor.”

Labis-labis na papuri ang iginawad ni Biden kay Marcos Jr at kanyang rehimen, na tinawag niyang “walang mas mabuti pang katuwang” ng US sa rehiyon ng Asia sa ngayon. Ito ay sa kabila ng nakapataw na contempt order ng korte sa New York laban kay Marcos Jr at kanyang inang si Imelda dahil sa pagtanggi nilang magbayad-pinsala sa mga biktima ng paglabag sa karapatang-tao sa panahon ng diktadura. Bago manalo sa eleksyon, may nakaabang na mandamyento de aresto sa dalawa sa US.

Sadyang tahimik si Biden sa mga pagtutol kay Marcos ng maraming tagapagtanggol sa karapatang-tao, kabilang ang ilang kapartido niya sa US Senate, para ibwelo ang mga paghahanda ng US para sa gera nito sa China na ilang dekada nang nakaplano. Matatandaang bise presidente ni Barrack Obama si Biden at isa sa senior na adviser sa ugnayang panlabas nang unang ilatag ang “pivot to Asia” ng US.

Sa ngayon, prayoridad ni Biden ang pagtatayo ng di bababa sa siyam na base militar nito sa bansa sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Kapalit nito, pananatilihin ng US si Marcos Jr sa poder, katulad ng pagpapanatili noon ng administrasyong Reagan sa kanyang amang diktador.

Ang pagsuporta ng US sa mga diktador at pasista ay hindi bago at hindi lamang sa Pilipinas. Binubuod ang patakarang ito sa madalas sabihin sa patakarang panlabas ng US na: “He may be a son of a bitch, but he is our son of a bitch” (Sabihin nang anak siya ng puta, pero siya ay ating anak ng puta). Bukod sa pagsuporta kay Marcos Sr noon at Marcos Jr ngayon, masugid na sinuportahan ng US ang mga nagdaang rehimen sa Pilipinas, kabilang ang gubyernong Duterte, ng ayudang militar at suportang pampulitika. Kilala din ang US sa pagsuporta sa mga diktador mula pa dekada 1960 tulad nila Anastasio Somoza ng Nicaragua, Syngman Rhee ng South Korea, Fulgencio Batista sa Cuba, Chiang Kai Shek sa Taiwan.

AB: Pagtatagpong Biden-Marcos, rehabilitasyon ng pamilya ng diktador sa US