Programang "food stamps" ni Marcos, popondohan ng utang

,

Manggagaling sa utang sa mga dayuhang institusyon ang pondo sa iskemang “food stamp” ng rehimeng Marcos. Sa taya ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), mangangailangan ng ₱40 bilyon kada buwan ang programa para tustusan ang pagkain ng isang milyong Pilipino na tinaguriang “food poor” o “salat sa pagkain.”

Ang programang ito ay isang porma ng “conditional transfer” na katulad ng 4Ps na ilang dekada nang ipinatutupad sa Pilipinas. Ibig sabihin, may kapalit ang pagtanggap ng ayuda, sa porma ng pera o materyal. Sa kaso ng “food stamp,” rekisito sa mga benepisyaryo ang magkaroon ng trabaho bago maisali sa programa. Ayon sa DSWD, kailangan silang magparehistro sa mga “public employment office” at magpabilang sa pwersa ng lakas-paggawa.

Mayroon nang $3 milyon (₱168 milyon) mula sa Asian Development Bank, Japan International Cooperation Agency at French Development Agency ang panimulang tulak ng programa. Sasaklawin nito ang 3,000 pamilya sa limang prubinsya. Bibigyan ang mga benepisyaryo ng mga “tap card” na gagamitin ng mga benepisyaryo para “bumili” ng pagkain sa mga Kadiwa store at ibang tindahang may akreditasyon ng DSWD. Hindi maaring gawing cash ang naturang ayuda.

Ang mga “conditional transfer” na katulad ng “food stamp” at 4Ps ay mga programang itinutulak ng World Bank at kapwa nito mga imperyalistang institusyon kapalit ng bilyun-bilyong utang. Sa mga bansang ipinatupad ito, kabilang sa Pilipinas, bigo itong resolbahin ang laganap na kahirapan.

Tulad ng 4Ps, pantawid at panandalain lamang ang iskemang food stamp. Hindi ito sustenable dahil hindi ito ipinatutupad na may kaakibat na pagresolba sa susing mga dahilan sa malnutrisyon o kakulangan sa masustansyang pagkain. Ang malnutrisyon sa mga bata ay nakaugat sa kahirapan, kawalang seguridad sa pagkain, di pagkakapantay-pantay ng kasarian, at kawalan ng akses sa serbisyong kalusugan at iba pa.

Noong Mayo, minaliit ng mga grupong magsasaka ang iskema na tinawag na “malakas maka-pulubi.” Batid nilang hindi pangmatagalan ang programa dahil posibleng isa o dalawang beses lamang ito maibibigay.

AB: Programang "food stamps" ni Marcos, popondohan ng utang