Protesta laban sa G7, inilunsad sa Japan

,

Daan-daang Japanese ang nagmartsa sa mga lansangan ng Hiroshima City noong Mayo 19 para magprotesta sa militarista at mapandambong na Group of 7 (G7) na nagpupulong sa bansa. Nagtipon sila sa Peace Memorial Park sa syudad, dala-dala ang mga islogang “No War-themed Conference” (“Labanan ang kumperensya pang-gera”) at “G7 is the cause of war” (G7 ang dahilan ng gera). Ang pagkilos ay bahagi ng “International Day of Action Against the G7.”

Lumahok sa pagkilos ang iba’t ibang group sa ilalim ng International People’s Front, International League of People’s Struggle at iba pang alyansa. Mahigit 24,000 ang idineploy na pulis para gwardyahan ang mga upisyal ng pinakamilitaristang bansa sa buong mundo. Sigaw nila: Ibasura ang G7!

Sa Pilipinas, nagpiket ang mga aktibista mula sa ILPS-Philippines, Bayan at iba pang progresibong organisasyon sa Quezon City matapos ang isang porum kung saan tinalakay ang kasaysayan ng imperyalismong US, papel nito sa mga armadong sigalot sa ngayon at paglaban ng mamamayan laban sa militarismo nito.

Sa Kyoto, Japan, inilunsad ng mga aktibista mula sa Japan, Korea, Pilipinas, at US ang isang People’s Summit noong Mayo 18, isang araw bago magbukas ang kumperensya ng G7. Pagtatapos ito sa 3-buwang kampanyang edukasyon na inilunsad ng mga progresibong organisasyon para ilantad ang papel ng G7 sa mga gerang itinutulak ng US sa buong mundo. Tinututulan nila ang pagtatayo ng US ng mga base militar sa Asia-Pacific at pagtutulak ng gera sa rehiyon.

“Susi ang papel ng G7 sa pagsusulong ng estratehiya ng gerang tulak ng US, kabilang ang pagpapalawak ng mga base militar, armas nukleyar, mga kasunduan at pagsasanay militar, at bagong mga bilateral at trilateral na mga kasunduang militar,” pahayag ng Resist US-Led War Movement. “Ang pagpapalakas ng militar ay palatandaan ng pagpapabilis ng banta ng gera sa anyo ng pagdeploy ng mga submarine na armadong nukleyar, dambuhalang mga pagsasanay militar at pagpapalakas ng mga alyansang militar tulad ng AUKUS na pinamumunuan ng US.”

Binubuo ang G7 ng US, France, United Kingdom, Germany, Italy, Canada at Japan, kasama ang European Union. Pangunahing adyenda nito ang higit pang pagpapaigting sa proxy war ng US laban sa Russia sa Ukraine at pagpapalakas ng pang-uupat ng gera laban sa China.

Pinalahok ng Japan sa kumperensya ang mga upisyal ng inimbitahan ng Japan na bansa (Australia, Brazil, the Comoros (bilang pinuno ng African Union), the Cook Islands (bilang pinuno ng Pacific Islands Forum), India (presidente ng G20), Indonesia (presidente ng Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN), South Korea at Vietnam.

AB: Protesta laban sa G7, inilunsad sa Japan