Raling iglap para sa ika-55 anibersaryo ng BHB, isinagawa sa Maynila

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Naglunsad ng raling-iglap ang iba’t ibang rebolusyonaryong organisasyon sa National Capital Region (NCR) noong Marso 25 sa Recto Avenue, Manila para ipagdiwang ang ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Pinangunahan ang pagkilos ng National Democratic Front (NDF)-NCR na nilahukan pangunahin ng mga kasapi ng Kabataang Makabayan (KM) at Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas).

Pinagpugayan nila ang 55 taon ng paglulunsad ng armadong pakikibaka ng BHB, sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), sa harap ng paulit-ulit na pagtatangkang durugin ito at ngayo’y pinatindi pang kampanyang kontra-insurhensya ng reaksyunaryong rehimen. Anang mga grupo, ito ang tanging armas ng sambayanan at ang pangunahing solusyon sa lumalalang krisis sa malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino.

“Danas na danas ng mamamayan ng National Capital Region ang busabos na pamumuhay ng mga manggagawa dulot ng mababang pasahod, kontraktwalisasyon at mataas na implasyon, ang ‘di makamtan na karapatan sa edukasyon para sa lahat ng kabataan at ang patuloy na panghaharas sa mga maralitang komunidad at pagpapalayas sa kanilang mga tirahan,” pahayag ng NDF-NCR.

Ang mga dahilan at kalagayang ito ang nagtutulak sa lahat ng sektor sa lipunan—mga manggagawa, kabataan, kababaihan at maralitang lungsod—na lumahok sa armadong pakikibaka ng hukbong baan para kamtin ang hustisyang panlipunan at pambansang kalayaan, ayon sa mga grupo.

Binigyang diin din ng NDF-NCR sa talumpati nito ang pangangailangang “lagumin ang mga karanasan sa lahat ng larangan” ng gawian sa rehiyon kaugnay na rin ng panawagan ng Komite Sentral ng PKP noong Disyemre 26, 2023 para ilunsad ang isang kilusang pagwawasto.

“Magbalik-aral at isabuhay ang ating kilusang pagwawasto. Gamiting gabay ang mga aral at prinsipyo ng Partido upang pangingibawan ang mga kontradiksyon at kahinaan na sagka sa pagsulong ng rebolusyon. Pagtibayin ang paninindigan ng bawat manggagawa at kabataan na itaguyod ang Marxismo-Leninismo-Maoismo at batayang mga prinsipyo ng Partido,” ayon pa sa grupo.

Anila, dapat patampukin at itanghal sa bawat sulok ng rehiyon ang armadong pakikibaka bilang pangunahing anyo ng pakikibaka at ipayakap ito sa sambayanan.

Pinarangalan din nila sa raling iglap ang mga martir ng rebolusyong Pilipino kabilang si Kasamang Jose Maria Sison, tagapangulong tagapagtatag ng Partido, mga martir noong batas militar, at mga nabuwal na mga Pulang mandirigma sa nagdaang mga taon. Hinimok nila ang mga mamamayan na sundan ang yapak ng mga rebolusyonaryong martir at ialay ang kanilang buhay para sa pambansa at demokratikong mithiin ng bayan.

AB: Raling iglap para sa ika-55 anibersaryo ng BHB, isinagawa sa Maynila