Teroristang bansag ng EU sa partido komunista sa Kurdistan, ipinatatanggal

,

Isang internasyunal na kampanya ang isinusulong ngayon para tanggalin ang Kurdistan Workers’ Party (PKK) sa listahan ng European Union ng mga “teroristang organisasyon.” Ang paninindigang ito ang nilalaman ng isang pahayag na pirmado na ng mahigit 6,000 personalidad, na nagkakaisa na ang gayong hakbangin ay alinsunod sa interes ng kapayapaan, demokrasya at karapatang-tao. Suportado ng International League of Peoples’ Struggle ang internasyunal na kampanyang ito.

“Rekisito para sa malusog na demokrasya at istablidad sa Turkey at kalakhan ng Middle East ang mapayapang solusyon sa usapin ng mamamayang Kurds,” ayon sa pinirmahang pahayag. “Makakamit lamang ng Turkey at ng malawak na komunidad ng mga Kurdish ang mapayapang solusyon sa pamamagitan ng negosasyon. Dapat isama ang lahat ng partido, kabilang ang PKK, sa negosasyong ito.” Anito, hadlang sa landas tungo sa kapayapaan ang pagturing sa PKK bilang isang teroristang organisasyon.

Napakaraming praktikal at ligal na dahilan para tanggalin ang PKK sa naturang listahan. Una itong itinuring na terorista noong 2002 sa tulak ng estado ng Turkey. Noong 2018, sinabi ng Court of Justice, ang pinakamataas na korte ng EU na hindi makatarungan ang paglagay dito sa listahan sa pagitan ng 2014 at 2017. Noong 2020, napatunayan din sa mga korte sa Belgium na hindi maituturing na teroristang organisasyon ang PKK dahil sangkot ito sa isang di-internasyunal na armadong tunggaliang (gera sibil), kung kaya saklaw ito ng mga batas ng digma at hindi ng mga batas pangkriminal.

Binanggit din ng pahayag ang naging papel ng PKK sa paglaban sa ISIS na nanghimasok sa mga teritoryo ng Kurds sa udyok at tulong ng estado ng Turkey. Anito, naging instrumental ang PKK sa pagpapalaya ng maraming teritoryong Kurdish sa kontrol ng ISIS. Malaki rin ang papel nito sa pagsagip sa puu-puo libong Yazidi (minoryang mamamayan sa loob ng mga teritoryo ng Kurdistan sa Iraq) noong 2014.

Sa kasaysayan ng mga Kurds, walang kapantay ang naging bahagi ng PKK sa pagpapakilos sa milyun-milyong Kurd para sa karapatan sa sariling pagpapasya. “Walang duda na ang PKK ang pinakamalakas na kilusang masa sa hanay ng mga Kurds sa Middle East at labas dito. Maaari ring sabihin na itinataguyod at sinusuportahan nito ang kalayaan ng kababaihan bilang estratehikong bahagi ng panlipunang demokrasya sa Middle East,” ayon sa pahayag.

“Sa ilalim ng pandaigdigang gera sa teror, ginamit ng mga estado ang teroristang designasyon bilang pulitikal na sandata para gawing di lehitimo ang oposisyon at supilin ang mga pagsisikap para sa karapatang-tao at kalayaan,” ayon sa pahayag. Ginamit ang naturang designasyon para atakehin ang mga Kurds sa lahat ng larangan.

Nagamit ito para supilin ang kalayaan sa pagpapahayag at ipagkait ang mga kalayaang sibil. Sa nakaraang mga taon, naging instrumento ito para gipitin ang mga karibal na partido at masmidya. Naging daan ito para ipakulong ang mga lider sa pulitika, myembro sa parlamento, halal na mga upisyal at kritiko na isinangkot sa “terorismo.” Ginamit itong dahilan para ilunsad ang isang brutal na gera sa mamamayan. “Sa gayon, epektibong nagagamit ang European Union para tabingan ang mga atake ng rehimeng awtoritaryan.”

Kabilang sa mga pumirma ang mga dating kinatawan sa European Union ng Spain at Denmark, gayundin ng mga dating myembro ng parlamento ng Sweden at Italy at marami pang iba.

AB: Teroristang bansag ng EU sa partido komunista sa Kurdistan, ipinatatanggal