Walong-buwang panggagahis ng 8th ID sa isla ng Samar

,

Ipinagmayabang kamakailan ng 8th ID ang pagpakat ng siyam na batalyon o mahigit 2,700 sundalo at paggamit ng mga abanteng kagamitang militar para sa walong buwang nakapokus na operasyong militar mula Pebrero hanggang Agosto sa isla ng Samar. Layon umano nito na durugin o pahinain ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isla at habulin ang mga “kilalang personahe” ng Partido.

Ang totoo, nagdala ito ng walang habas na pananalanta sa masang Samareño sa anyo ng militarisasyon o okupasyon sa mga komunidad, paghahamlet, panggigipit, iligal na pag-aaresto at pamamaslang sa masang magsasaka at minorya ng Northern, Eastern at Western Samar.

Pinakamasahol sa mga krimeng ito ang pagpaslang sa dalawang bata sa Barangay Roxas, Catubig, Northern Samar noong Pebrero 8. Walang patumanggang pinagbabaril ng 20th IB ang apat na bata sa lugar na humantong sa pagkasawi ng dalawa.

Naitala naman ang dalawang insidente ng pagpaslang ng matatanda at maysakit na mga retiradong kadre ng rebolusyonaryong kilusan. Tinortyur bago pinaslang sina Amado “Ka Butil” Adelantar at Maria Norie “Ka Cedang” Adelantar sa Jiabong, Western Samar noong Marso 16. Pinaslang ng 87th IB ang mag-asawang sina Rodrigo Mejica Lorezo (Ka Akag) at Delia Rosco Rotalano (Ka Mema) sa tinutuluyan nilang bahay sa Barangay Galutan, San Jose de Buan, Western Samar noong Agosto 7.

Hindi bababa sa tatlong serye ng pambobomba mula sa ere ang inilunsad ng 8th ID sa naturang panahon.

Pinakahuli dito ang paghuhulog ng anim na bomba sa isang sakahan sa Barangay Bay-ang, San Jorge, Western Samar noong Agosto 1 gamit ang eroplanong Super Tucano. Kinukumpirma pa ang balita kung mayroong magsasakang natamaan sa insidente. Bago nito, binomba, kinanyon at inistraping rin ang mga komunidad na nasa bawndari ng San Jose de Buan at San Jorge, Western samar noong Hulyo 7.

Magkasunod na pambobobomba at panganganyon din ang ginawa sa Barangay Deit de Turag at Barangay Senonogan de Tubang sa Silvino Lobos, Northern Samar noong Pebrero kung saan nasira ang 50 puno ng niyog sa naturang lugar.

Sa loob ng walong buwang operasyon, dalawang konsultant sa kapayapaan ng National Democratic Front of the Philippines ang inaresto. Labag ito sa kanilang mga karapatan na dapat ay ginagarantyahan sila ng kalayaan bilang mga konsultant. Nakapiit pa rin sina Esteban Manuel at Edwin Alcid.

Laganap din ang okupasyon militar at paghahamlet sa mga komunidad. Simula pa Mayo, okupado ng militar ang Kilometro 7, Barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar. Ginagamit itong kampo at forward base ng mga sundalo sa kanilang mga operasyon. Nagbakwit na ang naturang komunidad kasama ang mga naninirahan sa katabing baryo.

Hindi rin iilan ang kaso ng paghahamlet o pagkokontrol sa kilos ng populasyon sa tatlong prubinsya. Pinipigilan o inoorasan ang pagsasaka, paglabas ng bahay at mga ekonomikong aktibidad ng mga magsasaka at minoryang mamamayan. Nililimitahan din ng mga sundalo ang dami ng bigas at pagkain na pwedeng bilhin ng mga residente. Pinakahuli sa mga ito ang paghamlet sa mga sityo ng Barangay San Nicolas, San Jose de Buan, Western Samar.

Kasalukuyan ipinaiilalim ang 63 na mga barangay sa Mapanas, Gamay, Lapinig, at Palapag sa Northern Samar sa matinding militarisasyon.

Sa harap ng pinaigting na operasyong militar ng kaaway, patuloy na ipinagtatanggol ng BHB ang masa sa kanayunan.

Nakapaglunsad ng hindi bababa sa 20 taktikal na opensiba ang mga yunit ng BHB sa isla mula Pebrero hanggang Agosoto. Hindi bababa sa 18 ang bilang ng napaslang sa mga sundalo at 27 ang nasugatan sa mga taktikal na opensiba nito. Sinunog din ng isang yunit ng BHB ang abandunadong kampo ng mga sundalo sa isang barangay.

Matapos ang matatagumpay na taktikal na opensiba ng BHB, hindi mapakali ang 8th ID at naglulunsad ito ng malawakang kampanya ng disimpormasyon sa midya at social media katulad na lamang ng pagpapakalat na lumalabag ang BHB sa internasyunal na makataong batas sa paggamit ng mga command-detonated explosives.

AB: Walong-buwang panggagahis ng 8th ID sa isla ng Samar