Archive of CPP Central Luzon Regional Committee

Pagtibayin ang pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas! Isabuhay ang mga tungkulin! Puspusang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
December 26, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP West Central Luzon Committee |

Ang unibersal na teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ang gabay sa pagkilos ng Partido Komunista ng Pilipinas. Mula ng ito’y muling itatag noong ika-26 ng Disyembre 1968, ibayo itong nakapagpalakas sa ideolohiya, pulitika at sa organisasyon. Mahusay na nakalatag ito ngayon sa tatlong mayor na isla ng Pilipinas, mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, hanggang […]

Mapulang Pagpupugay kay Kasamang Jose Maria Sison!
December 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Luzon Regional Committee |

Walang kamatayang pamana “Tuloy ang rebolusyon hanggang sa tagumpay!” Ito ang panata at pahayag ng rebolusyonaryong pwersa sa Gitnang Luzon sa pagpanaw ng dakilang guro, kadre at Pangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas na si Kasamang Jose Maria Sison. Simula nang siya’y namulat sa pangangailangan ng armadong rebolusyon para ibagsak ang naghaharing estado ng […]

Pangibabawan ang mga limitasyon! Palakasin ang Partido! Magpunyagi sa armadong pakikibaka hanggang sa tagumpay!
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | CPP West Central Luzon Committee |

Download here: PDF Pahayag ng Komiteng Larangan ng Hilagang Kanluran Gitnang Luzon sa ika-52 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng PKP: Pangibabawan ang mga limitasyon! Palakasin ang Partido! Magpunyagi sa armadong pakikibaka hanggang sa tagumpay! Singkwenta y dos taon ng maniningning na kasaysayan. Ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ay nagsimula sa halos wala nang muli […]

Ipagtanggol ang lupa at kabuhayan! Tutulan at labanan ang huwad na reforestation at mapang-agaw ng lupa na Expanded National Greening Program (E-NGP)!
August 31, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | NPA-West Central Luzon | CPP West Central Luzon Committee |

Labanan ang mapanlinlang at mapang-agaw na Expanded National Greening Program ng rehimeng US-Duterte! Huwag paakyatin ang DENR sa kabundukan para sa pagpapatupad ng programang ito. Bunutin, tagpasin, patayin ang mga punong walang pakinabang ang mamamayan! Ilipat ang kapaki-pakinabang na panananim. Balikan ang mga uma na inagaw ng NGP. Bungkaling muli at ipagtanggol ang karapatan sa […]