Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)

Ipagtanggol ang kaligtasan ng Pilipinas laban sa tumitinding paghihimasok ng US at pang-uupat ng gera!
April 27, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation (CNL) | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) | Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) | Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) | Lupon ng Manananggol para sa Bayan (Lumaban) | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP) |

Nalalagay sa matinding panganib ngayon ang Pilipinas. Kakaladkarin ng US ang Pilipinas sa inter-imperyalistang gera nito laban sa China sa layong panatilihin ang paghahari ng US sa rehiyon ng Asya. Ang rehimeng US-Marcos ay walang kahihiyang nagpapakatuta at nagiging sunud-sunuran sa US kahit pa ipapahamak nito ang kaligtasan ng Pilipinas. lpinagkakait ng imperyalismong US at […]

Duterte regime is the top recruiter of NPA: PKM rejoinder to AFP's disrespect for the dead, utter violation of IHL
August 24, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) | Andres Agtalon | Spokesperson |

The Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-NDFP) scoffed at the Armed Forces of the Philippines (AFP) for its tirade that slain New People’s Army (NPA) fighter Kerima Lorena Tariman was a ‘notorious terrorist’ and ‘extortionist’ and that she lured students to the NPA. Tariman was summarily killed by soldiers of the 79th IBPA in Barangay […]

Sa ika-52 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan: Karapatan sa Lupa, Ipaglaban! Ibagsak ang Pasista at Inutil na Rehimeng US-Duterte!
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) |

Mapulang pagbati at pagsaludo ang ipinapaabot ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) sa Bagong Hukbong Bayan sa ika-limampu’t dalawang anibersaryo nito sa pagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan, Rebolusyong Agraryo, at Pambansang Pagpapalaya sa imperyalismo, lokal na pyudalismo at burukrata kapitalismo. Ipinagmamalaki ng PKM ang BHB na kinikilalang hukbong magsasaka, sa absolutong pamumuno ng Partido […]

Ituloy ang pamanang pakikibaka ni Ka Randy Echanis, martir at bayani ng uring magbubukid at masang maralita!
August 15, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) |

Ang Katipunan, August 2020 | Tribute to Ka Randy Echanis: PDF Sa ngalan ng milyun-milyong magsasakang nagsusulong ng Rebolusyong Agraryo, pinakamataas na pagpaparangal at malawakang pulang saludo ang pinapaabot ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid kay Randall “Ka Randy” Echanis, martir at bayani ng uring magbubukid at masang maralita. Nakikidalamhati ang buong katipunan sa pamilya […]

Pinakamataas na pagpaparangal at pagpupugay kay Kasamang Fidel V. Agcaoili
August 06, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) | Andres Agtalon | Spokesperson |

Nagluluksa ang milyong mga magsasaka, magbubukid, at mamamayan sa kanayunan sa pagyao ni Kasamang Fidel V. Agcaoili, Tagapangulo ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Nagbibigay ng pinakamataas na pagpupugay at pagpaparangal ang Pambansang Katipunan ng mga Magsasaka (PKM-NDFP) kay Kasamang Fidel Agcaoili — rebolusyonaryo at proletaryadong internayunalista. Sumaklaw sa higit […]

Paigtingin ang mga pakikibakang magsasaka sa buong kapuluan! Ibagsak ang pasistang rehimeng Duterte! Isulong ang rebolusyong agraryo hanggang tagumpay!
October 18, 2019 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) |

Wala nang maaasahan ang milyun-milyong magsasaka sa pasistang rehimeng Duterte. Sa loob ng tatlong taon ipinakita nito ang kontra-magsasaka at walang kasing lupit na paghahari matapos iutos ang mga pagpatay at militarisasyon sa kanayunan na bumiktima sa daan libong pamilya ng magsasaka at mamamayan. Nananawagan ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM) sa mga magsasaka sa […]

Pinakamataaas na pagpupugay at pulang saludo kay Felina 'Nieves' Mendres, rebolusyonaryong huwaran at bayani ng sambayanang Pilipino
December 11, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) | Andres Agtalon | Spokesperson |

Ipinapaabot ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-National Democratic Front of the Philippines (PKM-NDFP) ang pinakamataas na pagkilala at pagpupugay kay Felina ‘Nieves’ Mendres, 63 taong gulang — lider kababaihan mula sa sektor ng mga magsasaka at mangingisda. Nakikiramay ang PKM-NDFP sa naiwang pamilya, mga kaanak, mga kasamahan at kaibigan ni Ka Nieves. Isang malaking kawalan […]