Archive of CPP Constitution & Program

Constitution of the Communist Party of the Philippines
November 07, 2016 |

Preamble   The universal theory of Marxism-Leninism-Maoism is the guide to action of the Communist Party of the Philippines. It is the supreme task of the Party to apply this theory on the concrete conditions of the Philippines and to integrate it with the concrete practice of the Philippine revolution. The Party carries out the […]

Program for a People’s Democratic Revolution
November 07, 2016 |

Since its reestablishment on December 26, 1968, the Communist Party of the Philippines has stood out as the advanced detachment of the Filipino proletariat and as the leading force in the Filipino people’s democratic revolution. It has firmly upheld its revolutionary principles and won brilliant victories in revolutionary struggles against all forces that oppress and […]

Saligang Batas ng Partido Komunista ng Pilipinas
November 07, 2016 |

Preambulo   Ang unibersal na teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ang gabay sa pagkilos ng Partido Komunista ng Pilipinas. Kataas-taasang tungkulin ng Partido na ilapat ang teoryang ito sa kongkretong kalagayan ng Pilipinas at isanib ito sa kongkretong praktika ng rebolusyong Pilipino. Inilulunsad ng Partido ang demokratikong rebolusyon ng bayan bilang kasalukuyang yugto ng rebolusyong Pilipino na […]

Programa para sa Demokratikong Rebolusyon ng Bayan
November 07, 2016 |

Mula nang muling itatag noong Disyembre 26, 1968, namumukod-tangi ang Partido Komunista ng Pilipinas bilang abanteng destakamento ng proletaryadong Pilipino at namumunong pwersa sa demokratikong rebolusyong bayan sa Pilipinas. Matatag nitong itinaguyod ang kanyang mga rebolusyonaryong prinsipyo at nagtamo ng maniningning na tagumpay sa mga rebolusyonaryong pakikibaka laban sa lahat ng pwersang nang-aapi at nagsasamantala […]