Archive of Special Report

Ang Bayan Human Rights Report (July 1, 2022 – December 10, 2022)
December 20, 2022

Ang Bayan (“The People”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee. AB comes out fortnightly every 7th and 21st of each month. The original Pilipino edition is translated into English, Bisaya, Waray, Hiligaynon and Iloco.

Grabeng paglapas sa AFP ug PNP sa katungod ug espesyal nga proteksyon sa mga bata ilalum sa internasyunal nga makitawhanong balaod (2020-2022)
November 20, 2022

Pasiuna Gimantala sa Ang Bayan kining espesyal nga taho kalabot sa mga paglapas sa mga armadong pwersa sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas (nga gipasiugdahan sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police) sa katungod sa mga bata ilalum sa internasyunal na makitawhanong balaod ug ilalum sa nagtunhay nga mga palisiya ug protokol […]

Malalalang paglabag ng AFP at PNP sa mga karapatang-bata at espesyal na mga proteksyon sa bata sa ilalim ng internasyunal na makataong batas
November 20, 2022

Pambungad Inililimbag ng Ang Bayan ang espesyal na ulat na ito tungkol sa mga paglabag ng mga armadong pwersa ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (pangunahin na ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police) sa karapatan ng mga bata sa ilalim ng internasyunal na makataong-batas at sa ilalim ng umiiral na mga […]

Malala nga paglapas sang AFP kag PNP sa kinamatarung sang bata kag espesyal nga mga proteksyon sa bata sa idalom sang internasyunal nga tawhanon nga layi
November 20, 2022

Pangbukas Ginapublisar sang Ang Bayan ang espesyal nga report nga ini bahin sa mga paglapas sang mga armadong pwersa sang Gubyerno sang Republika sang Pilipinas (pangunahon na ang Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police) sa kinamatarung sang mga bata sa idalom sang internasyunal nga makatawo nga layi kag sa idalom sang nagaluntad […]

Ang Bayan Special Report: Maruming Gera Laban sa mga Bata
November 20, 2022

Sa harap ng walang habas na pasistang pagyurak sa kapakanan ng mga bata, dapat magkaisa ang lahat at palakasin ang tinig upang sama-samang ipagtanggol at pangalagaan ang mga bata, habang isinusulong ang digma para sa kanilang kinabuksan.

AFP and PNP grave violations of children’s rights and special protection of children under international humanitarian law (2020-2022)
November 20, 2022

Introduction This special report of Ang Bayan features violations of the rights of the child and special protections under international humanitarian laws by the armed forces of the Government of the Republic of the Philippines (primarily the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police.) Child rights violations have markedly increased and worsened […]

Mga krimen sa digma ng AFP at PNP sa ilalim ng Geneva Conventions at CARHRIHL
October 29, 2022

Pambungad Ang “Mga Krimen sa Digma ng AFP at PNP” ay espesyal na ulat ng Ang Bayan tungkol sa mga paglabag ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) sa mga internasyunal na batas sa digma na nakasaad sa Geneva Conventions at mga protokol nito at probisyon ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and […]

Ang Bayan Special Report: Mga Krimen sa Digma ng AFP at PNP
October 29, 2022

Ang “Mga Krimen sa Digma ng AFP at PNP” ay espesyal na ulat ng Ang Bayan tungkol sa mga paglabag ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) sa mga internasyunal na batas sa digma na nakasaad sa mga Geneva Conventions at mga protokol nito at probisyon ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

War crimes of the AFP and PNP under the Geneva Conventions and CARHRIHL
October 29, 2022

Introduction This special report of Ang Bayan on “AFP and PNP War Crimes” tackles violations of the Government of the Republic of the Philippines (GRP) of international humanitarian law as stipulated in the Geneva Conventions and its protocols and provisions of the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). This […]

Mga krimen sa gera sang AFP kag PNP sa idalom sang Geneva Conventions kag CARHRIHL
October 29, 2022

Pangbukas Ang “Mga Krimen sa Gera sang AFP kag PNP” espesyal nga report sang Ang Bayan bahin sa mga paglapas sang Gubyerno sang Republika sang Pilipinas (GRP) sa mga internasyunal nga layi sa gera nga nakasaad sa mga Geneva Conventions kag mga protokol sini kag probisyon sang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and […]