Ang Bayan Special Report | June 18, 2023

,

97 pinatay sa unang taon ng brutal na gera ng rehimeng Marcos Jr

Ulat ng mga kaso ng pampulitikang pamamaslang
Hunyo 30, 2022 – Hunyo 15, 2023

 

Download
Pilipino: PDF | Video
English: PDF
Bisaya: PDF
Hiligaynon: PDF

Read in: Pilipino | English | Bisaya

 

Pambungad

Matinding brutalidad ang inihasik ng armadong pasistang makinarya ng estado sa unang taon sa poder ng pasistang rehimen ni Ferdinand Marcos Jr. Pinatindi nito ang pananalasa ng uhaw-sa-dugo at mabangis na tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP), mga grupong paramilitar at iba pang ahente ng estado laban sa sinumang tumutol sa kanilang di lehitimong paghahari. Ang malawakang terorismo ng estado ay sinusulsulan ng mga upisyal ng National Task Force-Elcac, kabilang si Vice Pres. Sara Duterte.

Tinutugis ng rehimen ang mga sibilyan hindi lamang sa kalunsuran kundi lalo sa kanayunan. Tahasan ang kawalang-galang sa mga internasyunal na makataong batas, mga batas ng digma at iba pang internasyunal na deklarasyon na nagbibigay ng proteksyon sa mga sibilyan at hindi kombatant saan man may armadong sigalot.

Ipinagbabawal sa ika-32 Artikulo ng Fourth Geneva Conventions ang anumang hakbang na magreresulta sa pagdurusang pisikal o pagpuksa sa mga taong nasa ilalim ng proteksyon nito. Anito “…hindi lamang ito aplikable sa pagpatay, tortyur, pananakit, mutilation…kundi maging sa iba pang pamamaraan ng brutalidad, gawa man ng ahenteng sibilyan o militar.”

Partikular na tinukoy naman ng Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict ng United Nations General Assembly noong Disyembre 14, 1974 na isang krimen sa digma ang “lahat ng porma ng panunupil at malupit at hindi makataong pagtrato sa kababaihan at mga bata, kabilang ang pagkukulong, tortyur, pamamaril, maramihang pag-aresto, kolektibong pamamarusa, paninira sa tirahan at pwersahang pagbabakwit, na isinagawa ng mga pwersang nakikidigma sa takbo ng operasyong militar nito (Bilang 5).”

Sa ulat na ito ng Ang Bayan (AB), tatalakayin ang mga kaso ng ekstrahudisyal na pagpaslang na isinagawa ng armadong pwersa ng estado laban sa sa mga sibilyan at hindi kombatant (kabilang ang mga hors de combat) na dapat ay may proteksyon sa ilalim ng internasyunal na makataong batas. Layon nitong bigyang-pansin ang lawak ng brutalidad at karahasan na dinanas ng mamamayang Pilipino partikular ang mga kaso ng pagpaslang sa unang taon sa ilalim ng rehimeng Marcos simula Hunyo 30, 2022.

Nais ipabatid ng AB sa mga mambabasa na marami pang kaso sa kanayunan ang hindi naiulat dulot ng tindi ng mga operasyong militar sa mga larangang gerilya. Hindi pa nakukumpleto ang mga ulat sa iba’t ibang rehiyon sa Mindanao, gayundin sa Eastern Visayas. Nananatiling bukas ang tanggapan ng AB para sa dagdag na ulat mula sa mga ito.

Hindi rin kabilang sa ulat na ito ang mga kaso ng ekstra-hudisyal na pagpaslang na may kaugnayan sa “gera sa droga” na ipinagpatuloy ng rehimeng Marcos. Tinatayang higit 300 ang biktima ng mga pagpaslang na ito sa unang taon ng rehimen.

Ang Bayan Special Report | June 18, 2023