Archive of Pulang Silangan

Ang mga peste sa sibuyasan
February 07, 2023

Nag-uumpisa na ang anihan ng sibuyas sa Bongabon, Nueva Ecija. Nagsisimula na din na maminsala ang harabas (armyworms). Gabi-gabi ay nag-iispray ng pestisidyo ang mga magsasaka para labanan ang pag-atake ng salot na uod. Mahigit isang daang libong piso ang nagagastos ng magsasaka sa bawat isang ektaryang sibuyasan para puksain ang harabas. Wala silang pagpipilian […]

Pulang Silangan | Pagpupugay sa pagkakaisa ng Partido, Hukbo at masa sa harap ng tumitinding pasismo ng estado!
December 26, 2022 |

Pahayag ng Komiteng Larangan sa Silangan Gitnang Luzon sa ika-54 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas – MLM Ang pagkakaisa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP/CPP), Bagong Hukbong Bayan (BHB/NPA) at masa ang katiyakan sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan. Ang pagbubuklod na ito ay higanteng pwersang lubos na kinatatakutan ng naghaharing […]

Pulang Silangan Special Issue | December 26, 2022
December 26, 2022

Pulang Silangan | Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

Bukas na liham sa mga kasapi at nagbabalak pang sumapi sa Civilian Army Auxiliary (CAA) at Civilian Armed Force Geographical Unit (CAFGU)
October 31, 2022

Pagbati mula sa CPP-NPA! Hinihikayat namin kayo na umalis sa CAA at CAFGU sa sumusunod na kadahilanan: Ang CAA at CAFGU ay para-militar ng AFP. Pandagdag pwersa sila sa trabaho ng army. Ang mga CAFGU ay pinoposte sa mga detatsment at kasa-kasama ng army sa arawang trabaho nito. Ang CAA ay pinoposteng gwardya sa mga […]

Biguin ang Kasimbahayan, biguin ang programa ng pulisya para gamitin ang taong-simbahan sa operasyong saywar!
October 31, 2022

“Hindi nila pansin ang kahirapan ng aking bayan. Ang sabi nila, ‘Payapa ang lahat’, gayong wala namang kapayapaan. Ikinahiya ba nila ang kanilang masamang gawa? Hindi! Hindi na sila marunong mahiya! Makapal na ang kanilang mukha. Kaya nga, babagsak sila tulad ng iba. Ito na ang kanilang magiging wakas kapag sila’y aking pinarusahan. Ito ang […]

Biguin ang pinalaking papel ng PNP sa pasistang kampanya ng rehimeng US-Marcos II
October 31, 2022

Walang patlang ang pasistang atake sa mamamayan. Mula sa rehimeng US-Duterte ay pinatitindi pa ng rehimeng US-Marcos II ang pandaraluhong sa kabuhayan at demokratikong karapatan ng mamamayan. Bagamat wala pang inaanunsyo na bagong OPLAN ang rehimen, napakalinaw ang intensyon nitong higitan pa ang mga kampanyang panunupil ng mga naunang rehimen. Pagkaupo ni Rodolfo Azurin Jr. […]

Pulang Silangan | August-September 2022
September 30, 2022

Pulang Silangan | Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

Pulang Silangan | June-July 2022
July 30, 2022

Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

Pulang Silangan | April-May 2022
May 31, 2022

Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

Pulang Silangan | March 2022
March 31, 2022

Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon