Alok ni Marcos Jr. na amnestiya para sa mga rebolusyonaryo, patibong ng kapahamakan


Lubusang itinatakwil ng Eduardo Olbara Command BHB-Camarines Sur ang alok na amnestiya ng rehimeng US-Marcos Jr. Ang naturan ay isa lamang maruming taktika upang itulak ang mga rebolusyonaryo na ipahamak at ibuyangyang ang sarili para sa pang-aatake ng kaaway. Napakamapanganib at higit na mabagsik ito kumpara sa kampanyang pagpapasuko ng nagdaang rehimeng US-Duterte sa panahon ng gera kontra-droga kung saan ang daan libong mga sumukong sangkot sa iligal na droga na umaasa sana sa rehabilitasyon ay siyang naging pangunahing target ng madugo at brutal na Oplan Tokhang. Umabot sa 37,000 ang pinaslang – kalakhan sa kanila ay mga surenderi.

Ganito rin ang karanasan ng mga nalinlang na sumuko at pumaloob sa ECLIP at kahit ng mga kasapi ng MILF na nagsalong ng armas. Lahat sila ay pinangakuan ng rehabilitasyon, ayuda, pangkabuhayan package, pabahay at iba pa. Ngunit, wala namang natupad. Ang nangyari pa, naging target ng pang-aabusong militar ang kanilang mga kapamilya at kaanak. Sa katunayan, ang ilan sa naturang mga napasukong dating kasapi ng NPA at MILF ay may pahayag na muli silang mag-aarmas dahil bigo ang gubyernong tupdin ang mga pangako nito.

Ang malinaw, ano naman ang kakayahan ng gubyernong bigyan ng pabahay at kabuhayan ang mga papaloob sa kampanyang pagpapasuko gayong hindi nga nito magawa ang mga programa at serbisyong ito para sa sambayanang Pilipino? Kung dati ay inutil ito sa daing ng masa, ano naman ang aasahan ng mga ‘susuko’ at tatanggap ng amnestiya? Tiyak ay wala.

Gayundin, dapat tandaan ng publiko at ng mga rebolusyonaryong walang sinasantong batas o kasunduan ang pasismo ng estado. Napakadaling ipawalang-saysay ng naturang amnestiya tulad kung paano linalapastangan ng militar at pulis ang mga kasunduan sa karapatang tao at internasyunal na makataong batas. Kaliwa’t kanan ang pang-aaresto at pamamaslang hindi lamang sa mga konsultant ng NDF na dapat sana ay protektado ng mga kasunduan sa pagitan ng GRP at NDFP kundi higit lalo sa sibilyang populasyon na tahasang labag kapwa sa Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law at mga batas ng digma.

Sa harap ng mga ito, mulat ang EOC BHB-Camarines Sur at ang masa ng prubinsya na ang tanging paraan upang magkamit ng kaginhawaan at disenteng pamumuhay ay ang pagsalig sa sariling nagkakaisang lakas ng nakikibakang mamamayan at hindi sa pagpapalinlang sa maruming taktika ng rehimeng US-Marcos Jr.

Alok ni Marcos Jr. na amnestiya para sa mga rebolusyonaryo, patibong ng kapahamakan