Ang matagumpay ninyong taktikal na opensiba ay tagumpay ng buong rebolusyonaryong kilusan at magbibigay hustisya sa lahat ng masa na biktima ng pasismo at terorismo ng AFP-PNP sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr

Pulang pagbati sa mga pulang kumander at magigiting na mandirigma ng Apolonio Mendoza Command-BHB-Quezon sa matagumpay nitong taktikal na opensiba laban sa 85th IBPA sa Sitio Pag-asa, Barangay Mapulot Tagkawayan, Quezon noong Setyembre 01, 2023.

Ang matagumpay na bigwas ng AMC sa hanay ng mga berdugong militar ay tagumpay ng rebolusyonaryong kilusan. Magbibigay ito ng hustisya sa mga biktima ng hindi mabilang na kaso ng paglabag sa karapatang-tao at matinding pasismo ng AFP-PNP, hindi lamang sa mamamayan ng Quezon, kundi pati na sa mamamayan ng Camarines Norte.

Taliwas sa bukang-bibig ng mga pasista na humina o kaunti na ang BHB, patunay ito na buo at nananatiling matibay ang kapasyahang lumaban ng Bagong Hukbong Bayan na ipagtanggol ang interes ng malawak na masa ng sambayanan. Laging handang singilin ang mga berdugo at mamamatay- taong AFP-PNP mula sa mga inutang nitong dugo sa taumbayan.

Nananawagan din kami sa hanay ng mga CAFGU na ganap na tumiwalag sa maka-dayuhan, kontra mamamayan, berdugo at mersinaryong oryentasyon ng AFP-PNP-CAFGU.

Kayo ay bahagi ng malawak na masang api at pinagsasamantalahan ng mga naghaharing uri sa bansa. Biktima rin kayo ng araw-araw na hambalos ng kahirapan at kagutuman. Ang AFP-PNP-CAFGU ang pangunahing ginagamit ng reaksyonaryong estado na pangsupil sa lahat ng demokratikong karapatan ng mamamayan. Huwag ninyong hayaang gamitin kayo ng mga pasistang ito at gawing kasangkapan sa pagsupil at pagpatay sa kapwa ninyo mamamayang nagdurusa. Huwag ninyong hayaan na maging bahagi kayo ng kasalukuyang rehimeng labis na kinamumuhian ng malawak na masa ng sambayanan.

Malamang na kayo o ang kapamilya ninyo ay dumanas din ng pang-aabuso ng mga militar noong batas militar sa panahon ng diktadurang Marcos Sr na hanggang sa ngayon ay di nyo pa nakukuha ang hustisya. Bakit magpapagamit kayo sa AFP-PNP para maghasik din ng takot at pang-aabuso sa mamamayan?

Pinaka mainam na tumiwalag na kayo, magresayn o mag-AWOL sa serbisyo para makaiwas sa aming makauring galit at makatarungang digma na isinusulong ng New People’s Army (NPA). Bukas ang aming pintuan para sa sinumang militar, pulis at CAFGU na handang tumalikod sa gobyerno ng Pilipinas at maglingkod ng tapat sa sambayanang Pilipino.

Manindigan para sa tunay na pagbabagong panlipunan. Maglingkod sa sambayanang Pilipino!

Ang matagumpay ninyong taktikal na opensiba ay tagumpay ng buong rebolusyonaryong kilusan at magbibigay hustisya sa lahat ng masa na biktima ng pasismo at terorismo ng AFP-PNP sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr