BHB-West Cagayan, masayang ipinagdiwang ang ika-54 taon ng PKP

Hindi nagpatinag sa napakalamig na simoy at tuluy-tuloy na pagbuhos ng ulang dala ng amihan ang Danilo Ben Command Bagong Hukbong Bayan – West Cagayan noong inilunsad nila ang pagdiriwang para sa ika-54 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa teoretikong batayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) noong ika-26 ng Disyembre, 2022.

Sa temang “Magpunyagi, umigpaw at sumulong sa harap ng mga balakid! I-abante ang digmang bayan sa mas mataas na antas! Lumaban kasama ang mamamayan ng Lambak Cagayan!,” ang isinagawang selebrasyon ng anibersaryo ng PKP din ang nagsilbing pulong-parangal sa Tagapangulong Tagapagtatag Ka Jose Maria Sison.

Tinalo ng mainit na pagpupursigi ng mga kasamang hukbo ang lamig na bumalot sa pinagdausan ng selebrasyon. Naging masaya at matagumpay ang pagdiriwang ng anibersaryo sapagkat nagtulung-tulong ang mga kasama sa paghahanda para rito.

Binigyang-buhay ng mga awitin, talumpati, tula, sayaw, at pag-arte ang buong programa ng pagdiriwang ng anibersaryo: nagbigay ng talumpati ang mga kadre ng Partido at binigkas ang mga sipi mula sa iba’t ibang tula ng yumaong tagapangulong JMS. Masayang ipinalabas ng mga kasamang hukbo ang kanilang mga inihandang pangkulturang pagtatanghal.

Itinanghal ng mga Pulang kumander at mandirigma ang kanilang armas habang kinakanta ang pandaigdigang awit ng Partido Komunista, ang Internasyunale. Matapos nito ay buong giting ding kinanta ang awit ng Bagong Hukbong Bayan.

Pinalamnan ang programa ng pagbigkas ng tumayong tagapagpadaloy ang mga sipi mula sa mga tula ni Ka Joma. Sa pagbubukas ng selebrasyon, binasa ang isang saknong mula sa tulang “Sa Ulan (Under The Rain)’:”Ito ang pagkakataon ng mga rebolusyonaryo/ Na maglunsad ng mahusay at matapang na opensiba/ Habang ang mas maraming kasama sa di mahaharangang likuran/ Ay sumasanib sa masa sa paggawa at pag-aaral.” Bilang unang awitin, kinanta ng koro ng Hukbo ang kantang “Pulang Landas ng Tagumpay.”

Taimtim na inalala ng BHB-West Cagayan ang mga rebolusyonaryong bayani at martir ng hukbong bayan sa rehiyon na nagbuwis ng buhay sa ilalim ng rehimeng US-Duterte hanggang sa kasalukuyang rehimeng US-Marcos II. “Ang tapang hanggang sa kahuli-hulihang hibla ng hininga/ Ang bumubuhay sa martir magpakailanman,” ika nga ni Joma sa tulang “Pagpuri sa mga Martir (In Praise of Martyrs).” Nagtanghal ng isang awit-galaw ang mga kasama sa saliw ng kantang “Dakilang Buhay” bilang pag-aalay sa mga bayani ng rebolusyonaryong kilusan ng Lambak Cagayan.

Binasa ang opisyal na pahayag ng Komiteng Rehiyon para sa anibersaryo ng PKP. Nanawagan ito na “gawing inspirasyon at hamon ang alala ng mga bayani ng rebolusyon sa higit pang pagsusulong at pagpapalakas ng armadong pakikibaka sa rehiyon.” Umalingawngaw ang boses ng mga kasama sa paghiyaw ng “Mabuhay ang ika-54 taong anibersaryo ng Partido!” Sinundan ito ng isang awit-galaw sa awiting “Magsasaka, ikaw ay Bayani.”

Binasa rin ang opisyal na pahayag ng Regional Operations Command – Cagayan Valley (ROC-CV) at sinundan ito ng pag-awit ng koro ang “Awit ng Tagumpay.”

Ang naging pagdiriwang ay itinuring na pinakamahalagang bahagi ng isinagawang sampung araw ng pagluluksa para sa pagpanaw ng dakilang komunistang guro at lider ng pambansa-demokratikong rebolusyon ng Pilipinas na si Jose Maria Sison. Sa diwa ng paggunita sa buhay ni Ka Joma at pagdidiin sa hamong paigtingin pa ang digmang bayan sa kabila ng pagkasawi ng mga minamahal na kasama, binasa ang sipi sa tulang “Ako’y Laging Kasama Niyo (I Am Always With You) : “Mangahas na ituloy ang pagsulong/ Huwag hayaang ang pagkakatisud ninuman/Ay makapagpaudlot ng ating dakilang kilusan/ Laging pataasin pa ang bandilang pula.”

Mataimtim ding binasa ang iginawad na pahayag ng pagpaparangal ng Komiteng Rehiyon kay Ka Joma. Isang tula-galaw rin ang itinanghal ng mga kasama habang binibigkas ang mga tulang “Sa Madilim na Kailaliman (In The Dark Depths),” “Ginto (Gold)” at “Perlas (Pearl) ni Joma. Ang isa sa mga paboritong kanta ni Joma na ‘Bella Ciao” ay kinanta ng koro bilang pagsasara sa pagpaparangal sa dakilang lider ng PKP.

Bago magsimula ang pangunahing piyesang inensayo ng BHB-West Cagayan para sa anibersaryo, binigkas muna ng tagapagpadaloy ang sipi mula sa tulang “Ulan at Araw sa Bundok (Rain and Sun on the Mountains)” ni Joma. Pinamagatang “Limmaban Da Lakay Illo Kontra Iti RCSP! (Lumaban Sina Lakay Illo Kontra sa RCSP!)” ang dulang musicale inihandog ng komiteng pangkultura ng BHB-West Cagayan. Itinampok sa naturang dula ang dinaranas na pyudal at malapyudal na pagsasamantala ng mga magsasaka ng Cagayan Valley at pakikipag-sabwatan ng naghaharing estado at ng kaaway na militar upang ilarga ang todo-todong pasistang panunupil sa mamamayan. Nilapatan ng ibang titik ang ilang popular na awiting burges sa wikang Filipino at Iloko upang malikhaing ipabatid sa mga manonood ang kalagayan ng masang magsasakang baon sa utang at sinalanta pa ng bagyo at ang tuloy-tuloy nilang pagkilos laban sa pyudalismo at pasistang terorismo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na nagpapakat ng Retooled Community Support Program (RCSP) sa mga baryo.

Bago tumungo ang programa sa pagbabahagi ng mga mensahe ng pakikiisa ng iba’t ibang mga kasama, kinanta muna ng koro ang “Mamamayan ng Daigdigan.”

Isinalaysay ni Ka Resa, isang kabataang Aggay ang malaking naitulong ng PKP sa pagtuturo ng literasiya sa mga katulad niyang pinagkaitan ng estado ng karapatang makapag-aral. Pinagpugayan naman ni Ka Mulan ang lahat ng mga katulad niyang kababaihang rebolusyonaryo na taos-pusong iniwan ang kanilang mga anak, magulang at ibang kaanak upang pagsilbihan ang mamamayang inaaapi. Kinanta ng koro ang “Pagsulong ng Kababaihan” bilang tugon sa mensahe para sa kababaihan.

Binati naman ni Ka Djanggo ang lahat ng mga kasamang Agta at iba pang pambansang minoryang kumikilos sa ilalim ng bandera ng PKP ng isang maligayang ika-54 taong anibersaryo. Kinanta rin niya ang nilikha niyang kanta na naghihikayat sa iba pa niyang katribu na sumampa sa BHB. Ang kantang “Dapat Bawiin” naman ang isinunod na awitin ng koro.

“Itinuro sa atin ni Mao Zedong ang tatlong bagay na dapat gawin upang paunlarin ang digmang bayan: una ay ang lumaban. Pangalawa ay ang lumaban ulit. At pangatlo ay lumaban pa rin,” wika ni Ka Ada sa kanyang pagwakas na pananalita na siyang nagsuma sa naging daloy ng buong programa ng pagdiriwang ng ika-54 taong anibersaryo ng PKP. Binasa ng tagapagpadaloy ang tulang “Mahabang Martsa para sa Kalayaan (The Long Struggle for Freedom)” ni Joma: “Ating tanaw ang tunguhing pataas ng rebolusyon/ Sa gitna ng krisis sa bansa’t ibayong dagat/ Nagdudulot ng di matiis na paghihirap/ At nag-uudyok sa bayang puspusang ipaglaban/ Na agarang kamtin ang kalayaan sa tiraniya/ At maningning na kinabukasan sa sosyalismo.”

Bilang tanda ng pagkakaisa sa layuning pasiglahing muli ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon at sa probinsya, itinaas ng mga kasama ang kanilang kanang kamao at sabay-sabay na sumumpa muli sa Partido. Matapos nito, kinanta ng koro ang kantang “Kasama (Buhay Man ay Ialay),” isang awiting isinulat ng mga kasama sa Mindanao. Sinundan pa ito ng marubdob na pagkanta ng “Panata sa Bayan.”

Kahit simple lamang ang naging selebrasyon, puno ng ngiti ang mga kasama at damang-dama ang kanilang kagalakan sa kanilang mga halakhak at seryosong panonood sa mga nagtalumpati at nagtanghal.

Nang tinanong ng tagapagpadaloy ng programa ang mga kasama kung handa na ba silang tumungo sa hanay ng masa upang muling ipagdiwang ang anibersaryo ng PKP at isagawa ang iba pang mahahalagang tungkulin, malakas silang tumugon ng “Handa na!”

Isinara ang pormal na programa para sa selebrasyon ng anibersaryo sa pamamagitan ng muling pagkanta ng Internasyunal. Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, nagbigayan ng mga sulat-pamulat at mumunting regalo ang mga kasama. Naging bukas rin ang entablado para sa mga kasamang nais maghandog ng mga kanta, tula at rap.

Medyo madilim na noong natapos ang mga aktibidad. Pumatak nang muli ang ulan at binalot ng malamig na Amihan ang pwesto ng mga kasama. Pero ang mga hamon na ito ng kalikasan ay napawalang-saysay ng mainit na pagyayakapan ng kasamang kababaihan at ng pakikipagkamayan ng mga kasama sa isa’t isa kasabay ng masayang pagbati ng “Happy Anib!”

BHB-West Cagayan, masayang ipinagdiwang ang ika-54 taon ng PKP