Depensahan ang Kabuhi kag Pangabuhian! Palayason ang Pasistang Militar sa Kaumahan!

Ang Leonardo Panaligan Command- New People’s Army ang nagapalayag sang mabaskog nga pagkondenar sa serye sang pagpamatay sa walo (8) tanan ka mga inosenteng sibilyan kag mga pumuluyo sang Negros Oriental, kung sa diin apat sa mga nangin biktima sini ang nahitabo sa syudad Guihulngan gumikan pa sadtong Hulyo 24 tubtob Hulyo 25, sa subong nga tuig.

Subongman, ang pagkondenar sa pagpatu-pato sa rebolusyonaryong kahublagan nga amo ang gintudlo nga responsable sa pagpamatay sa mga nasambit nga biktima. Ang pagpatuman sang nagakaigo nga hustisya, pag-alagad kag pangdepensa sang kaayuhan sang malapad nga pumuluyo ang nangin ubod sang panlantawan sang mga rebolusyonaryo. Pagpatuman sang hustisya sandig sa kabug-aton sang krimen nga nakomiter sang indibidwal kag naga-agi sa maid-id nga imbestigasyon kag pag-usisa sang rebolusyonaryong Korte sang pumuluyo.

Sa pihak sang lapnagon kag baskog nga militarisasyon sa kabukiran sang Central Negros partikular sa syudad sang Guihulngan kag mga kaiping nga mga Banwa kag syudad, nagapabilin sa gihapon nga indi masolbad kag nagapadayon ang kaso sang pagpamatay sang mga “riding-in-tadem”, “Duterte Death Squad” kag iban pa nga mga indi makilal-an nga mga armadong grupo batok sa pumuluyo sa padayon nga paglala sang crackdown kag pagpang red-tagging nga mga supporter ang mga biktima sang CPP-NPA-NDF sa ginlunsar nga Todo gyera sang US-Duterte nga rehimen.

Maathag ang kainutilan ini sang rehimeng US-Duterte kaupod ang mersenaryong AFP kag PNP bangud tubtob sa subong wala man lang sang may napakita nga mga rekord sang mga nadakpan nga suspetsado sini kag wala gid sang may napasabat kag nahatagan sang hustisya ang mga nangin biktima sang pagpamatay halin pa sang natabo ang Oplan Sauron/SEMPO 1 kag 2.

Nagapamatuod nga indi sabat ang pagdugang sang mga tropa sang mga pasistang militar sa isla para solbaron ang kasubong sini nga mga panghitabo kag para sa kalinong nga ginabungad sang mga reaksyonaryong pwersa. Nagbunga lamang ini sang dako nga kalapasan sa tawhanong kinamatarong kag kahalitan sa masulhay nga pagpangabuhi sang pumuluyo sa kaumahan man o kasyudaran, sa seguridad nga mangabuhi sang kada indibidwal sa bilog nga pungsod. Sa kamatuoran, gina-ipit kag ginabusalan ang bibig sang mga pumuluyo nga nagademanda sang matuod-tuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon kag kahilwayan nga amo ang nangin upang sang paghari sang mga nagaharing sahi kaangay sang papet nga presidente sang pungsod Pilipinas.

Bisan pa man, indi mag-untat ang pumuluyo nga magmartsa sa kadalanan kag isulong ang paghimakas sa mataas nga halintang tubtob sa malab-ot ang matuod-tuod nga kadalag-an.

Dapat pasabton ang mga berdugong militar sa pagpamatay sang mga inosenteng sibilyan kag nagapakighilugyon ang LPC-NPA sa pagpanukot sang katarungan para sa mga inosenteng sibilyan kag depensahan ang pangabuhian kag kabuhi sang masang pigos kag ginahimuslan.
Tapuson ang paghari sang rehimeng US-Duterte!
Hustisya para sa mga biktima sang ekstra-hudisyal nga pagmatay!
Hustisya para sa tanan nga mga biktima!

#OustDuterte
#LayasMilitarSaKabukiran
#Duterterorista #AFPBerdugo

Leonardo Panaligan Jr Magtanggol

Depensahan ang Kabuhi kag Pangabuhian! Palayason ang Pasistang Militar sa Kaumahan!