Desperado nga Kampanya Kontra-insurhensya Ginaputos sang Kabutigan kag Nagatuga sang Madata nga Pagpang-atake sa mga Sibilyan

Indi na marisi nga pagpang-atake sang 62nd IBPA ang naagyan sang mga sibilyan ilabi na sa mga mangunguma. Nagapakita ini sang pagka desperado sini sa ila napaslawan nga kampanya kontra-insurhensya. Tungod wala sang anu man nga kadalag-an sila nga nalab-ot, nagahimo-himo nalang sila sang mga kabutigan para magpalupad sang mga disimpormasyon sa publiko pareho sang peke nga surenderes, peke nga engkwentro, pagpamatay sang mga sibilyan kag ila ipagwa nga NPA, mga ginapangdakop nga mangunguma kag ginapahug para piliton nga mag-istorya sang mga indi matuod batok rebolusyonaryong hublag kag pagpang engganyo sa pagsurender kabaylo sang momho nga ila makuha sa E-CLIP.

Agosto 24, sang gab-e sa Sitio Pinasagan, Brgy. Linantuyan, Guihulngan City, ginsulod sang mga katapu sang 62nd IBPA ang balay ni Geling Agbon kag ila gindakop ang iya nga anak nga si Ronil Agbon , may asawa kag mga kabataan, ila siya gindala sa Brgy. Libas, Isabela 62nd IBPA Head Quarter. Pagka sunod nga adlaw Agosto 25, 2020 ila ginpagwa sa balita nga si Ronil Agbon, katapu sang LPC-NPA SPARU (Special Partisan Unit) boluntaryo nga nagsurender sa ila dala ang duha ka 38 rebolber nga armas kag may dugang pa nga scripted nga pahayag ini. Ang matuod si Ronil Agbon isa lamang ka ultimo nga mangunguma kag 100% nga indi katapu sang anu man nga unit sa idalm sang LPC-NPA. Ini lunsay hinimo-himo lamang kag pabalik-balik nga modus sang 62nd IBPA. Wala man ini sang kinalain sa ila ginhimo kay Porferio Landesa sang Sitio Batong Buang Brgy. Trinindad, Guihulngan City.

Tungod sa napaslawan ining mga pasistang tropa sa idalum sang 303rd BPA sa ila kampanya para wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sang pumuluyo, ila gingamit ang duguon nga kamot kag malaba nga bangkil para halitan ang pumulyo kag bungkagon ang ila malinong nga pagpangabuhi . Ila man ginagamit ang mga malain nga elemento kag mga grupo sa mga baryo para magpalapnag sang kakugmat kag mga kontra sosyal nga aktibidad pareho sang mga kawatan nga ila ginahimo nga asset ukon manugpaniid sa mga mga hulag sang NPA kag mga rebolusyonaryong pwersa. Isa ka halimbawa sini ang ila ginahimo sa Brgy. Quintin Remo, Moises Padilla nga sumugod sang nag sige-sige ang operasyon militar kag operasyon paniktik sang ila mga asset nagdamu man ang kinawatay sang mga kasapatan pareho sang baka kag mga manok. Wala man ini kinalain sa ginahimo sang mga tropa sang 62nd IBPA sa mga sityo sakop sa Brgy. Trinidad nga ila ginapang kawat kag ginapang ihaw ang mga manok sang pumuluyo sa mga balay nga wala sang tawo tungod sa pagbakwit.

Ang ini nga mga kalakasan sang militar batok sa pumuluyo, segurado nga magatulod sa madamu pa nga pumuluyo nga mag-upod sa armadong pahimakas para depensahan ang ila kaugalingon kag ila komunidad batok sa kapintas sang pasistang militar. Magatulod man ini sa pumuluyo para sa paglunsad sang Gerilyang pakig-away para hatagan sang nagakaigo nga hustisya ang ila pamilya kag kasahi nga mangunguma kag sukton ang pisistang tropa nga may utang nga dugo kag nagapanghalit sa pumuluyo.

Ang pasismo sang China-US Duterte nga rehimen nagalaragway sang pagkadunot sang istemang malakolonyal-malapyudal kag pagkamakatarunganon sang rebolusyonaryo nga paghimakas sang pumuluyo. Ang nagalala nga kapintas sang militar patimaan sang nagahuyango nga rehimen kag katapusan sang iya buylo kag ginhawa. Wala na sang lain nga padulongan ang mapiguson nga sistema sang sosyedad kundi amo ang pagbag-o sini paagi sa rebolusyonaryo nga kusog sang pumuluyo para sa makatarunganon nga sosyedad.

Mabuhay ang sahing Pigos!

Mabuhay ang rebolusyonaryong armadong paghimakas!

Desperado nga Kampanya Kontra-insurhensya Ginaputos sang Kabutigan kag Nagatuga sang Madata nga Pagpang-atake sa mga Sibilyan