Tugon sa hamon para sa Kapayapaan: Digmang bayan para sa tunay na kapayapaan!

,

Kami, ang mga Pulang Kumander at mandirigma ng NPA sa Gitnang Luzon ay malugod na tinatanggap ang panawagan para sa kapayapaan ng Lokal na Pamahalaan ng Aurora at ng mga institusyong nagtataguyod ng makatarungan at matagalang kapayapaan. Sa katunayan, ang paghahangad sa kapayapaang ito ang nasa ubod ng pagsusulong namin ng digmang bayan.

Digmang bayan ang tutuldok sa walang kapararakang pagsasamantala at pang-aapi sa masang anakpawis ng estadong panginoong maylupa-malaking burgesya kumprador na siyang pinag-uugatan ng kaguluhan at karahasan sa lipunang Pilipino.

Sa kabilang banda, nakikiisa kami sa iba pang anyo at daluyan ng pakikibaka para matamo ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Matagal nang nakahapag sa mesa ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) ang malinaw at detalyadong salalayan para sa pangmatagalang kapayapaan na isinasaad sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER). Pinaka-atay ng kasunduang ito ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Gayunman, ilang ulit ng isinasantabi ito ng mga nagdaang rehimen at ng kasalukuyang militaristang rehimeng US-Marcos Jr.

Gayunman, para ipahayag ang aming seryosong intensyon para sa kapayapaan, hinahapag namin sa Pamahalaang Panlalawigan, Pambayan at sa mga institiusyong humihiling ng kapayapaan sa Lalawigan ng Aurora ang sumusunod na usapin ng mamamayan:

  • Itigil ang Martial Law sa Probinsya ng Aurora! Alisin ang mga army at pulis sa mga baryo ng Dipaculao, Maria Aurora, San Luis at Dingalan. Sa desperadong hangarin ng gubyernong Marcos Jr, ginagawa nitong war zone ang mga baryo sa Aurora at inaatake ang mismong kabuhayan at kaligtasan ng mga sibilyan. Idinagdag sa 91st IB, 84th IB ang 71st IB at SAF sa mga naghahasik ng terorismo sa mga baryo.
  • Ipatupad ang tunay na reporma sa lupa! Hanggang sa kasalukuyan ay sumisigaw ng kawalan ng hustisya ang mga magsasaka at mangingisdang napalayas sa kinatatayuan ngayon ng APECO. Ilang libong ISF at CLOA holder ang nagantso ng Maria Aurora Food Basket Project kung saan tinamnan ng mga pangkomersyong pananim na hindi na nga napakinabangan ng magsasaka ay hindi pa nila magamit ang lupa ayon sa kanilang pangangailangan. Hanggang sa ngayon, higit sa nakararaming magsasaka ay walang pinanghahawakang titulo sa lupa. Kabalintunaan sa pangako ng reaksyunaryong gubyerno ay nawalan pa nga sila ng lupa dahil sa mga programang National Greening Program (NGP), eko-turismo at mga kalsadang nanagasa sa kanilang mga niyogan at tubigan. Irehabiliteyt ang mga sakahan at niyogang nasalanta ng kalamidad noon pang 2004. Bigyan ng makatarungang kabayaran ang mga magsasaka.
  • Ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Ihinto ang planong ikumbert ang APECO bilang defense hub o military eco-zone sa Silangan na magbibigay serbisyo sa mapang-gyera na imperyalistang US. Sa halip, ibalik ang lupang APECO sa mamamayan ng Casiguran.

Ang mga nabanggit sa itaas ay ilan lamang sa mga kagyat at kongkretong isyu ng mamamayan ng Aurora. Ito ang mga kongkretong isyu na humihiling ng kongkretong solusyon para sa tunay na kapayapaan.

Sa panig ng CPP-NPA, matama kaming tumatalima sa pandaigdigang batas sa kondukta ng gyera. Sa kabila ng walang habas na paglabag ng pwersa ng GRP sa karapatang tao, matapat naming ipinatutupad ang nilalaman ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Kaugnay nito, umaapila kami sa mga patriyotikong lingkod ng mamamayan na nasa lokal na pamahalaan ng Aurora na ipauna ang kapakanan ng mga sibilyan sa lahat ng pagkakataon. Huwag pasindak sa NTF-ELCAC o sa bantang gipitin ang pondo ng inyong probinsya/bayan/baryo kapag hindi kayo sumunod sa mando ng malupit, korap at maka-dayuhan ng rehimeng US-Marcos Jr. Sumalig sa masa. Tumindig kayo sa panig ng masa at aanihin ninyo ang walang maliw nilang suporta.

Panghuli, ang gerang ito ay hindi lamang sa pagitan NPA at Army. Gera ito ng mamamayan laban sa estadong mapang-api at mapagsamantala. Ito ang digmang bayan para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Sa ganon na ang NPA, na siyang tunay na Hukbo ng masang lumalaban ay hindi kailanman maigugupo.

Digmang bayan para sa tunay na kapayapaan!