Exercise Kasangga, isang larawan ng huwad na kalayaan ng Pilipinas

,


Sa pagpapatuloy ng ehersisyong militar ng Armed Forces of the Phlippines at Australian Defense Force sa Camp Capinpin, Tanay, Rizal, tinutupad ng rehimeng US-Marcos II ang mandato nito bilang papet ng imperyalismong US sa bansang Pilipinas. Ang walang-gulugod na pagsunod sa mga utos ng imperyalistang amo nito ay nagpapatunay lamang lalo sa pagiging huwad ng ipinagdiriwang na kalayaan sa bansa.

Noong Hunyo 7, pumasok na sa ikalawang yugto ng ehersisyo ang mersenaryong tropa ng Pilipinas at ng Australia. Isa ang Australia sa mga bansang kabilang sa alyansang militar na AUKUS (Australia-United Kingdom-United States), na katuwang nito sa kanyang pokus sa Asya-Pasipiko laban sa karibal nitong Tsina. Nitong nakaraang mga buwan, ang mga ehersisyong militar na nilahukan ng mga bansang kaalyado ng US at inilunsad sa baybayin ng Pilipinas na ‘di kalayuan sa Taiwan ay pumaypay sa umiigting na tensyon sa Asya-Pasipiko.

Wala pa mang nagaganap na gera, perwisyo na ang idinudulot ng mga ehersisyong militar sa mamamayang Pilipino. Lunsaran ng Exercise Kasangga ang kabundukan ng Sierra Madre, at tiyak na magdudulot ito ng pagkawasak ng kalikasan at tahanan ng mga magsasaka at katutubong Dumagat at Remontado sa lugar. Ang lumalalang presensyang militar sa Rizal ay nagbubukas sa mas maraming paglabag sa karapatang-tao at atrosidad ng militar sa mga Rizaleño.

Gayundin, ang lumalaking presensya ng tropang Amerikano at mga kaalyado ng US sa bansa ay lalong umaakit ng agresyon mula sa China. Ginagawa nitong bulnerable ang bansa sa mga atake ng karibal na panig ng US. Sa huli, ang mamamayang Pilipino ang magiging biktima ng agawan sa teritoryo ng mga imperyalista.

Lahat ng ito ay pinadudulas at aktibong itinataguyod ng rehimeng Marcos-Duterte. Isinusubo nito sa panganib ang mamamayang PIlipino kapalit ng nakukuha nitong pabor sa mga dayuhan nitong amo. Ang patuloy na pagkatali ng Pilipinas sa imperyalismong US sa usaping militar, ekonomya, pulitika, kultura at ugnayang panlabas na pinananatili ng kasalukuyang rehimen ang kawalan ng tunay na kalayaan sa Pilipinas.

Dapat singilin ang rehimeng US-Marcos II sa kanyang pagtataksil at pagpapabayang yurakan ang soberanya ng Pilipinas. Dapat na mariing tutulan ang paglulunsad ng mga ehersisyong militar sa bansa na kinakasangkapan ng imperyalismong US sa pagpapaigting ng agresyon sa Tsina, at naghahatid ng perwisyo sa mamamayan.

Tanging sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan makakamit ang tunay na kalayaan ng bansa mula sa dayuhang kontrol. Dapat na pahigpitin ang pambansang pagkakaisa laban sa imperyalistang agresyon at para sa integridad ng bansa. Samantala, makatitiyak ang mamamayan sa Rizal at sa buong bansa na paiigtingin ng NPA ang pagsusulong ng digmang bayan upang ipaglaban ang pambansang soberanya at magtanggol laban sa imperyalistang agresyon.###

Exercise Kasangga, isang larawan ng huwad na kalayaan ng Pilipinas