Gutom na, Ginapatay pa!

Gutom na…ginapatay pa! ang matunog kag lapnagon nga singgitan sang mga mangunguma sa binukid sang Central Negros.

Makatarunganon ang paghimakas kag handum sang mga mangunguma nga maka-angkon sang duta kag seguridad para mabuhi. Lamang mahatag ang mga sandigan nga kinahanglanon sang mga kabataan pareho sang pagkaon, beste, edukasyon, medikasyon kag iban pa sa pihak sang kakulangan sang serbisyo sosyal sang reaksyunaryong gobyerno.

Sa likod sang pag-antus sang mga mangunguma sa gutom kag kapigaduhon bangud sang kawad-on sa duta, kakulang sa sweldo kag benepisyo, kag pagdislokar sang palangabuhian; aspirasyon sang mga mangunguma upod sa malapad nga pumuluyong Pilipino ang malawigon kag matuod nga kalinong sa pungsod nga nakabase sa hustisya sosyal. Kag maangkon lamang ini dira sa balayon sang pungsodnon-demokratiko nga paghimakas agud maduso ang madasig nga pagpatuman sang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon.

Sa Central Negros, libagon ang nangin sabat sang US-Duterte nga rehimen upod sa mga wala-kabulusgan nga despotikong agalon may duta, burukrata-kapitalista kag dalagkung burgesyang komprador upod sa amo sini nga imperyalismong Estados Unidos. Dugang nga nagpa-antus sa sahing anakbalhas ang pagpatuman sang mga patakaran kontra-pumuluyo kaangay sang Rice Tariffication Law kag ang nagapadulong nga laye sa Sugar Import Liberalization.

Gingamit sang inutil nga rehimeng US-Duterte ang iya poder sa implementasyon sang MO#32 kag EO#70 paagi sa iya mga idu-ido nga pasistang AFP sa pagpanguna ni BGen. Benedict Arevalo sang 303rd Bde PA, JTF-ELCAC Head BGen. Vinoya upod sa PNP sa isla partikular na sa Central Negros. Tuyo sini nga punggan ang nagabalingaso nga kaakig kag paghimakas sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma upod sa baganihan nga masang anakbalhas.

Si BGen. Arevalo kag BGen. Vinoya ang mga tuta nga tagsabwag sang terorismo sa isla ilabe na sa Central Negros. Nagapalapnag sang mga kabutigan kag patalang sa pumuluyong Negrosanon. Eksperto sa psywar kag pagbinutig, pagsabwag sang peke nga mga balita, red tagging sa mga progresibong organisasyon kag wala pag-angkon sang mga kalutusan sini sa inaway batok sa NPA. Eksperto man ini sa pagpalapnag sang culture of impunity, extra-judicial killings kag iban pa nga porma sang human right’s violations.

Indi sabat sa gutom kag tunay nga kalinong nga madugay na nga ginapanghakroy sang mga mangunguma; ang pagdata sang mga kampo militar, PDT/CSP, pagpanghaylo kag pilit nga pagpangrekrut sang CAFGU, ilegal nga pagpang-aresto kag direkta nga pagpamatay sang pasistang militar sa mga inosenteng sibilyan sa binukid sang Central Negros. Labi ini nagapa-igting sang mga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung kag nagadabok sa pagsingki sang inaway banwa sa kaumahan.

“Wala bisan anuman ang pumuluyo kon wala ang NPA.” Handa ang LPC-NPA nga depensahan ang kabuhi kag palangabuhian sang malapad nga masa sang pumuluyo. Lig-on ini nga nagapatuman sang 3 ka integradong tahas nga amo ang pagtukod sang baseng masa paagi sa pagpundar sang rebolusyonaryong gobyerno sang pumuluyo, pagsulong sang agraryong rebolusyon sa pagpatuman sang matuod nga repormang agraryo kag pagtib-ong sang armadong paghimakas bilang sulo nga solusyon sa pag-agaw sang gahum pulitika sa garuk kag mahimuslanon nga sistema sang nagahari nga sahi paagi sa paglunsar sang mga madinalag-on nga taktikal nga opensiba batok sa kaaway sang rebolusyon dira sa lubos nga suporta sang malaparan nga masa.

Itib-ong ang armadong paghimakas!…Isulong agraryong rebolusyon!
Magpasakop sa Bag-ong Hangaway sang Banwa! kag Isulong ang inaway banwa!

Sgd: Ka JB Regalado
Spokesperson
Leonardo Panaligan Command
New People’s Army
Central Negros Guerrilla Front

Gutom na, Ginapatay pa!