Hindi mawawala ang NPA

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Pinawawalang-saysay ng Narciso Antazo Aramil Command-NPA-Rizal ang mga deklarasyon ng 2nd IDPA na NPA-free ang bayan ng Tanay. Ampaw ang mga salita ni Maj. Gen. Roberto Capulong. Nais lamang niyang pagmukhaing may iniaabante ang maruming kontra-rebolusyonaryong gera sa Rizal sa kabila ng malilinaw na mga tagumpay ng NPA laban sa AFP sa prubinsya sa nakaraang mga buwan.

Karugtong ito ng nagpapatuloy at lumalalang militarisasyon at mga paglabag sa karapatang-tao, red-tagging, harasment, surveillance at intimidasyon ang isinasagawa ng 2nd IDPA at 80th IBPA sa lugar upang takutin ang mamamayan. Hindi malilimutan ng mamamayan ang karumal-dumal na Bloody Sunday Massacre noong Marso 7, 2021 na kumitil sa buhay ng magpinsang sina Randy at Puroy Dela Cruz na kapwa residente ng Brgy. Sta. Inez, Tanay.

Ito ay upang tiyaking supilin ang paglaban ng mamamayan at rebolusyonaryong kilusan sa mapangwasak sa kalikasan at kabuhayang proyektong Kaliwa-Kanan-Laiban Dam at iba pang anti-mamamayan ngunit pabor sa dayuhan at iilang mga proyekto sa Rizal. Sa pagraratsada sa Kaliwa-Kanan-Laiban Dam, isinasapanganib ng rehimeng Marcos-Duterte ang buhay at kabuhayan ng mamamayan sa Tanay. Sasaklawin ng Kaliwa Dam ang Daraitan sa Tanay, habang pilit na binubuhay ang proyektong Laiban Dam na mula pa nang balakin ng diktadurang US-Marcos ay ilang ulit ding binigo ng mamamayan at hukbong bayan para ipaglaban ang kanilang lupa.

Hangga’t may pang-aapi at pagsasamantala, mananatili ang rebolusyonaryong kilusan at ang armadong pwersa nito, ang NPA sa Tanay at sa buong Rizal. Sa pakikibaka para sa kanilang lupa, panirahan, kabuhayan at buhay, alam ng mamamayan na wala silang ibang tunay na makakaisa at maaasahang magtanggol at lumaban kasama nila kundi ang NPA.###

Hindi mawawala ang NPA