Hinggil sa pagpanaw ng lider ng PKP-BHB sa Far South Mindanao at ang paglapastangan sa kanyang mga labi

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishChinese

Ang buong pamunuan at kasapian ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ay labis na nagluluksa sa pagpanaw ni Kasamang Emmanuel Fernandez (Ka Ampog, Ka Akuy, Ka Brad), isa sa mga nangungunang kadre ng Partido at kumander ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Far South Mindanao. Iniaaalay namin ang pinakamataas na parangal kay Ka Ampog at itinataas ang aming mga kamao sa pagkilala sa kanyang mahabang panahong dedikasyon, mga kontribusyon at sakripisyo para sa adhikain ng api at pinagsasamantalahang mga uri.

Si Ka Ampog, kasapi ng Komite Sentral ng Partido, ay namatay noong Oktubre 30 sa Barangay Buenaflores, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, matapos ang ilang taon na ininda ang alta-presyon at iba pang karamdaman. Siya ay 63 taong gulang. Nasa piling siya ng masang magsasaka at pangangalaga ng mga medik ng BHB nang malagutan ng hininga.

Nasagap ng lokal na pulis ang impormasyon, bumisita sa kubo at nag-ulat. Nang umabot ang ulat sa mga upisyal ng 603rd Brigade, nagpadala ito ng mga sundalo sa naturang kubo. Noong Oktubre 30, nang makumpirma ang pagkakakilanlan ni Ka Ampog, pinaulanan ng bala ng mga sundalo ang kanyang bangkay. Pagkatapos nito ay pinalabas ng mga upisyal ng 603rd IBde na napatay sa isang armadong engkwentro ang kumander ng BHB, para lumikha ng pekeng tagumpay para maibulsa ang pabuyang salapi.

Mahigpit na kinukundena ng Partido ang Armed Forces of the Philippines (AFP), sa partikular ang 603rd Infantry Brigade, sa paglapastangan sa mga labi ni Ka Ampog, na lansakang paglabag sa mga pamantayan ng internasyunal na makataong batas. Ang mga salarin sa krimeng ito ay dapat ilantad at kundenahin bilang pasista-teroristang walang pakundangang lumalabag sa internasyunal na alituntunin para sa naayon-sa-batas at sibilisadong paglulunsad ng digma o armadong tunggalian. Kaparis sila ng mga halimaw na walang hangganan ang brutalidad. Dapat silang pagbayarin sa kanilang krimen.

Ang paglapastangan ng AFP sa mga labi ni Ka Ampog ay sumasalamin sa nagpapatuloy na laganap na pag-abuso sa karapatang-tao ng pasista-teroristang trop ng AFP sa pambansang kampanyang panunupil laban sa malawak na masa ng magsasaka at mamamayang Lumad, laluna sa Mindanao at kanayunan nito.

Malaking kawalan sa rebolusyonaryong kilusan ang pagkamatay ni Ka Ampog. Gayunpaman, ang mga kadre ng Partido, mga kumander at mandirigma ng BHB sa Far South Mindanao ay deteminadong punan ang kanyang iniwang puwang at pamunuan ang rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan. Ang alaala ni Ka Ampog ay habampanahong magsisilbing inspirasyon sa kanila na magpunyagi sa mahirap na landas ng paglaban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Nagmula sa pamilya ng isang maliit na panginoong maylupa sa Tampakan, South Cotabato si Ka Ampog ngunit inilaan niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa pakikibaka ng mga manggagawa at magsasaka, manggagawang bukid, manggagawa sa plantasyon, mamamayang Lumad at iba pang anakpawis. Marubdob niyang pinag-aralan at isinapraktika ang Marxismo-Leninismo-Maoismo at lubos na batid na ang masa ang tagahubog sa kasaysayan.

Bilang isang lider komunista, laging mapagkumbaba si Ka Ampog. Kritikal siya sa sarili, hindi nag-aalinlangang kilalanin ang kanyang mga pagkakamali at kahinaan, habang matiyaga rin sa pagpapaliwanag sa mga prinsipyo at tumutulong sa iba na maunawaan ang mga ito. Mahusay din siyang gerilyang kumander at namuno sa maraming malaki at mahalagang taktikal na opensiba. Kasabay nito, bumuo siya ng matibay na relasyon sa mga kaibigan at alyado.

Sa Far South Mindanao, kasalukuyang nagdurusa ang malawak na masa sa higit pang malubhang mga anyo ng pang-aapi at pagsasamantala ng malalaking burgesyang kumprador at panginoong maylupa. Libu-libo ang pinalalayas mula sa kanilang lupa. Ang mga tumututol ay brutal na sinusupil ng pasistang teroristang estado.

Nananawagan ang Partido sa lahat ng reboolusyonaryong mga pwersa sa Far South Mindanao na konsolidahin at palakasin ang sarili, mahigpit na makipagkaisa sa masa ng manggagawa, magsasaka at minoryang mamamayan, pamunuan ang mamamayan sa kanilang pakikibaka at pagtatanggol sa kanilang mga karapatan at kagalingan, parusahan ang mga pasista, mapang-api at mandarambong, at isulong ang hangarin ng bayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Panatilihing buhay ang rebolusyonaryong diwa ni Ka Ampog!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!

Mabuhay ang proletaryo at mamamayang Pilipino!

Hinggil sa pagpanaw ng lider ng PKP-BHB sa Far South Mindanao at ang paglapastangan sa kanyang mga labi