Hustisya para sa mga biktima sang SEMPO! Silutan ang pasista nga rehimen! Magintra sa NPA!

Paghanduraw sang may kaakig kag pagpakamala-ut sa pagsukat sang ginpatigayon nga SEMPO sang mga berdugo kag mersenaryo nga AFP/PNP sa isla sang Negros

Gapahayag sang mabaskog nga kaakig kag pagpakamalaut NPA-Negros upod sa bilog nga katawhan nga Negrosanon sa pagdumdom sa pagsukat sang mga kamatayon bangud sang ginlunsar nga Synchronize Enhanced Managing of Police Operations (SEMPO) nga mala-Oplan Sauron sadtong July 2019 sa pagpamuno sang berdugo nga heneral Debold Sinas nga hepe sadto sang PRO-7 sa idalum sang teraniko nga rehimen US-Duterte.

Ini nagresulta sang pagkapatay sang mga inosente nga mga mangunguma sa syudad sang Guihulngan kag Canlaon, sa mga banwa sang Manjuyod, Mabinay, Santa Catalina, Siaton sang Negros Oriental nga naglab-ot sa masubra 20 ka tao. Ang madinugu-on nga serye sang pagpamatay sa mga mangunguma halin sa Sagay 9 nga masaker, ang pagluthang-patay kay Atty Ben Ramos nga kilala nga abogado sang mga mangunguma kag pagpatay kay Bernardino “Toto” Patigas isa ka Sanggunian member sa syudad sang Escalante kag kilala nga tigpangapin sang tawhanon nga kinamatarung, nagpakita kon ano ka bangis kag pasista ang Oplan Kapanatagan sining rehimen.

Mga mangunguma ang nangin biktima sang gintingub nga pwersa sang AFP kag PNP. Isa ka “one time big time” nga operasyon agud ipalapnag ang kakugmat kag puhagon ang mga pumuluyo, ginpatupatuan nga mga miembro kag mga katapu sang CPP/NPA, ginpatay sang mga nakamaskara nga mga katapu sang AFP kag PNP sa rason kuno nga “nagbato” kag ginpangawat ang ila mga personal nga kagamitan kag kwarta.

Ang ginahimo nga kultura sang hilway nga pagpamatay nga wala sang may napasabat nga ginapaluntad sang sini nga rehimen para sa kontra-insurhensya, nagresulta sa pagkapatay sang indi magnubo sa 90 ka inosente nga kabuhi nga nagbilin sang mga balo sang puluy-an kag na-ilo nga mga kabataan. Samtang ang utok-utok sini pareho nila Arevalo, Vinoya kag Sinas padayon nga hilway nga nagalagawlagaw kag sa baylo nagtaas pa ang ila mga ranggo.

Samtang padayon nga ginadingut ang hustisya sa pamilya sang mga biktima, ang mga berdugo kag mersenaryo nga AFP/PNP nagapadayon sa pag-akto para mapatuman ang handum sang ila agalon nga si Duterte. Ginagamit ang isyu sang pandemya agud madihon ang isa ka military junta sa katuyuan nga magpabilin sa poder tubtob san-o. Paagi sa senado kag kongreso, dali-dali nga ginluto ang laye nga terror law agud pilit nga ipatuman ang diktadura nga pangginahum bisan pa naga-atubang ang pumuluyo sa padayon nga nagalala nga krisis sa ika-ayong lawas bangud sang wala klaro kag indi syentepiko nga plano sa pag-atubang sining pandemya.

Wala lang kita nagahanduraw agud dumdumon lang ang halit sang Sauron 1 kag 2, kag mga mala-SEMPO nga mga operasyon, pero kadungan man diri ang koliktibo nga pagpakig-away para mangibabaw ang pagrespeto sa tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyong pigos kag ginahimuslan nga madugay na nga ginalapak sang mga nag-agi nga tiraniko nga mga rehimen kag tubtob subong nga rehimen US-Duterte. Sobra na nga pag-antus ang ginalukdo sang pumuluyong Pilipino kag mga Negrosanon. Ang mga na-ula nga dugo sang mga inosente nga mga pumuluyo nagatulod sa ila nga mag-alsa, magpanindugan agud atubangon ang tiraniko kag berdugo nga rehimen agud magdemanda sang hustisya kag pagpalayas sa poder sining traidor nga diktador kag mga ido-ido sini.

Paagi sa pagpamuno sang CPP kag upod ang malapad nga masa sang pumuluyo, aton hatagan sang katapusan ang madugay na nga pag-antus. Koliktibo kita nga maghiliusa sa paglunsar sang armado nga paghimakas bilang ultimo nga solusyon sa gina-atubang nga problima tuga sang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sistema. Pabaskugon ang aton hanay paagi sa direkta nga pagpasakop sa matuod nga sundalo sang pumuluyo, sa NPA. Pabaskugon ang mga paghimakas masa nga nagamobilisa sang minilyon ka mga pumuluyo agud palayason ang tiraniko nga rehimen. Pataason ang lebel sang inaway banwa paagi sa paglunsar sang sunod-sunod kag malapnagon nga pagpakig-away gerilya, pataason ang halintang sang inaway banwa halin sa istratihiko nga depensiba pakadto sa istratihiko nga pagkapatas kag istratihiko nga opensiba tubtob maagaw ang gahum politika sa nagahari nga sahi kag matukod ang isa ka sosyedad nga hilway, may pag-alalangay kag may hustisya sosyal.###

Mabuhay ang masang pigos!

Hustisya para sa mga biktima sang SEMPO! Silutan ang pasista nga rehimen! Magintra sa NPA!