I-angat ang Inaway Banwa sa Mataas nga Halintang kag Paslawon ang Pasismo sang US-Marcos II nga Rehimen!

Bilang mga rebolusyonaryo, karun nga adlaw Disyembre 26, 2022 signipikante nga ginasaulog naton ang ika-54 nga anibersaryo sang pinaka-abanse nga destakamento sang sahing proletaryado nga amo ang Marxismo-Leninismo-Maoismo nga Communist Party of the Philippines gikan sa iya pagkatukod sadtong Disyembre 26, 1968.

Kadungan sini ang aton paghatag sang mataas nga pagpasidungog sa aton mga rebolusyonaryong martir nga naghalad sang ila kabuhi kag kinaalam nga nagtudlo sa pagpa-abante sang aton mga rebolusyonaryong panan-awan, pagpalig-on sang aton panindugan kag mga pamaagi dira sa aton pagpraktika sa ubay sang MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO, mga sandigan nga prinsipyo, patakaran kag desisyon sang aton Partido Kumunista sang Pilipinas. Ginapasidunggan kag nagasaludo kita sa ila ni Ka JOMA (Jose Maria Sison-Founding Chairman, Communist Party of the Philippines), Ka ORIS (Jorge Madlos-Tagpamaba, National Operational Command-New People’s Army), Ka JUANITO MAGBANUA (Romeo Nanta-Tagpamaba-Apolinario Gatmaitan Comand-Regional Operational Command-New People’s Army-Negros Island), Ka ERICSON ACOSTA-Consultant, National Democratic Front of the Philippines, Ka BEDAM (Virgilio Tamban), Ka YUHAN (Benjack Ruelles), Ka REYMUND (Michael Asuncion), Ka MAX (Marlon Albino), Ka JORGE (Janhel Sarsa), Ka JEKOY (Mario Baldusa), Ka MARIE, Ka MAOCHE, Ka AIRON, Ka JESSIE (Leonardo Panaligan) kag iban pa.

Lubos man naton ginapasidunggan ang mga martir sa hanay sang rebolusyonaryong masa nga biktima sang brutal nga pagpamatay sang berdugong AFP-PNP kag NTF-Elcac sa OPLAN SAURON idalum sa Oplan Kapanatagan sang US-Duterte kag sa subong nga US-Marcos II nga rehimen. Ginahanduraw kag ginasaluduhan man naton sanday Cristina Jacolbe, Everly Kee Jacolbe, Pompeo Landisa, Greg Cantela, Victor Baldonado kag iban pa.

Madula man sila sa aton hanay apang ang ila mga dugo nga gin-ula manalaytay sa aton mga kaugatan bilang mga rebolusyonaryo. Magaserbe sila nga buhi nga handumanan, inspirasyon kag iwag sa aton determinado nga pagpadayon sa paghimakas kag pagsulong sa pagpa-abante sang inaway banwa dira sa pagpalig-on sang aton baseng masa, agraryong rebolusyon kag armadong paghimakas.

Puno sang kaisog, determinasyon, militansya kag pagpanghangkat ang aton pagsulong kag pag-uswag sa tunga sang masalimuot nga sitwasyon nga aton gin-atubang sang naglabay nga tinuig.

Gikan 2020 nahamtang ang prenteng gerilya sa FOCUS MILITARY OPERATION sang pasistang kaaway. Nagdaku ang pwersa militar nga gindeploy sa larangan nga naglab-ot sa 22 ka mga AFP, PNP-SAF, RMG kag CAFGU detachments ang nahamtang sa bug-os nga prente. Samtang indi man magnubo sa 3 ka RCSP ang nagapatigayon sang psywar kag pagpanginto agud gub-on ang aton rebolusyonaryong base masa. Sa sulod sang isa ka tuig, nag-agum ang prente sang grabe kag subsob nga pagpang-atake militar. Indi magnubo sa 8 ka brigade led operations nga may tag 300-400 ka tropa militar kag masobra sa 2 ka batallion led operations nga may 100-150 ka tropa militar ang nagadumog sa aton mga baseng masa wala pa labot sa iban nga lugar nga dira nakapwesto ang ila blocking force. Madamo sang nabiktima sang extra-hudisyal nga pagpamatay, masaker, strafing, indiscriminate firing, redtagging, pilit nga pagpasurender kag ilegal nga pagpang-aresto sa hinimu-himo nga kaso. Lubos nga naperwisyo ang kadam-an nga pumuluyo sa kaumahan bangud sang presensya sang berdugong militar sa sakop sang larangan gerilya.

GINA-INTO kag GINAPA-AWAY ang mga MANGUNGUMA batok MANGUNGUMA; gin-organisa sang militar agud intuon ang mga mangunguma nga magpasakop sa Special Civilian Active Auxillary (SCAA) sa kada baryo. Ginpangakuan nga hatagan sang tag-1 ka sako bugas kada semana kag swelduhan sang tag 12 mil pesos ang bulan. Madamo ang nahaylo apang ila napamatud-an sang ulihi nga wala katumanan ang ginpangako sa ila sang militar. Ginabulsa lamang sang mga mga matag-as nga opisyal sang militar. Nahaylo kag naintuan man sang militar ang mga ginatumod nila nga mga katapo sang yunit milisya kag kuno mga “NPA supporters” kag pilit nga ginapasurender kay kuno may mabaton nga kantidad sang kwarta base sa ila impormasyon nga mahatag kag armas nga madala sa kampo militar apang ang kamatuoran wala man sang mabaton bisan pila ka sentimos sa baylo ginapapauli matapos ang ritwal nga pagsunog sang hayahay sang CPP-NPA kag pagpasumpa nga indi na magsuporta sa kuno “terorista nga CPP-NPA” upod ang pagpirma sa deklarasyon nga persona non-grata ang CPP-NPA sa ila mga lugar. Ang kamatuoran, nangin source of corruption kag pangwarta nga padugi sang mga AFP-PNP generals kag iban pa nga opisyal militar.

GINAPA-AWAY ang mga PAMATAN-ON batok PAMATAN-ON; ginapilit sang AFP kag PNP ang mga pamatan-on nga magsulod sa mga sororities kag fraternities agud mobilisahon batok sa mga katapo sang Kabataang Makabayan. Gingamit sang pasistang militar kag kapulisan ang ALPHA-KAPPA-RHO (AKRHO) kag iban pa nga mga fraternities agud sundan ang hilway nga pagtililipon sang mga pamatan-on sa sakop sang larangan. Ginahatagan man sila sang oryentasyon sa pagpaniktik sa hulag sang New People’s Army sa baryo tubtob sa sentrong syudad. Sila ang gintalana sa pagpanghawan sang masiot nga dalan sa highway ukon mga baryo nga posibilidad gamiton nga ambush site sang NPA. Ang masubo pa sa tanan kay nangin biktima ang mga pamatan-on kag kabataang-estudyante sa pagtursi sang kasaysayan sang Pilipinas ilabe na ang makahalanusbo nga kahalitan sang Martial Law sang nagligad nga Marcos Sr kag iban pa nga dis-impormasyon sang rehimeng US-Marcos II.

Ginaterorisa man ang mga katapo sang Local Government Units (LGU) agud diktahan sa pagpadalagan sang panghimanwa sa kagustuhan sang militar. Ang militar mismo ang nagguba sa pila ka mga kasugtanan sa local government code ilabe na ang hambalanon sang “Civilian supremacy over military.”

Samtang ang mga pumuluyo sa kaumahan kag kasyudaran sa sakop sang larangan ang ginabayo man sa wala-tupong nga kapigaduhon kag kaimulon bunga sang padayon nga nagakadunot nga sistemang mala-kolonyal kag malapyudal nga sosyedad Pilipino. Pabilin nga wala sang duta nga palangabuhian kag atrasado ang mga kagamitan sa produksyon. Nahigot sa neoliberal nga polisiya sang dumuluong nga kapitalista.

Sa kasyudaran, naga-antus ang mga mamumugon, mala-proletaryado kaangay sang mga drivers, vendors lakip na ang mga propesyunal kag kabataang estudyante sang doble-doble nga pagtimbuok sang presyo sang mga balaklon bunga sang asud-asod nga pagsaka sang presyo sa petrolyo kag pletihan. Apektado sila sa patakaran sang deregulasyon, pribatisasyon kag liberalisasyon. Kadam-an ang wala sang trabaho kag kon may trabaho man indi estable kag nahigot sa kontrakwal nga kinaiya sa pagtrabaho. Wala sang matarung nga sweldo kag benepisyo. Gindingot sang estado sa ila ang pag-organisa sang ila hanay agud pangapinan ang ila mga kinamatarung kag dignidad nga mabuhi bilang tawo. Samtang ang mga propesyunal kaangay sang mga manunudlo kag iban pa ang mahigot man sa pagpangutang para mabuhi kag makapa-eskwela sang ila mga kabataan.

Samtang ang pumuluyo sa kaumahan ang madugay na nga naga-antus sa lapnagon nga pagpamigos kag pagpanghimulos sang agalon may duta dira sa sistemang pyudal kag malapyudal. Kadam-an sa ila ang wala sang duta nga palangabuhian. Napilitan sa pagbaligya sang ila kusog sa agalon may duta, manggaranon nga mangunguma kag nahanunga sa nahanunga nga mangunguma sa gamay lamang nga suhol kag kakulang sa benepisyo. Masami nagabaton lamang sila sang P120-150 ang adlaw. Bangud sang kawad-on, ang ila mga minor de edad (12-17 anyos) nga mga kabataan ang mapilitan man sa pagtrabaho kabaylo sang ila dugang nga panginahanglanon. Mapilitan man ang ila mga kabataan nga magpa-adbenturar sa syudad para magpa-atsoy kag atsay sa mga sentrong syudad lamang nga mabuhi kag nagngin bulnerable sila nga mabiktima sang sekswal nga pagpangharas kag prostitusyon.

Sa mga hasyenda, “matam-is man ang kalamay apang pait ang kinabuhi sang mamumugon sa kampo.” Naga-antus ang mga ini sa P150-200 ang adlaw. Sa karga-tapas nga kinaiya sa pagtrabaho. nagabaton lamang sila sang P250-300 per tonelada nga partidahon pa ini sa 10-12 ka tawo bilang grupo sang tapasero. Ang kada grupo ang nagalab-ot lamang sa 1-2 ka trak nga may 12-14 ka tonelada ang makarga. Samtang ang bugas para sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon nagalab-ot sa tag P120-150 ang gantang. Nagakahulugan nga halos P200 lang ang makita sang 1 ka tapasero sa kada adlaw. Gani kulabos gid ang ila kita sa ila pagkaon kag panginahanglanon sa kada semana tubtob bulanan. Rason nga kalabanan sa ila ang mahigot sa pagpangutang sa agalon ukon hasyenderos kag pasulit-sulit nga magbaligya sang iya kusog sa barato nga presyo. Samtang ang gamay nga mga agalon may duta apektado man sa pangabuhian sa tubo bangud man sang grabe nga pagtimbuok sang presyo sang abono nga naglab-ot sa P2,500-3,000 ang kada sako. Presyur man sila sang mga patakaran sang reaksyunaryong estado sa pagpatuman sang minimum nga sweldo kag kalabanan sa ila biktima sang eskima sang “katis” sa sulod sang mga sentralis sang kalamay.

Masubo pa sa tanan, ang sektor sang mangunguma ang masami nga biktima sang lapnagon nga militarisasyon kag pasismo sang estado sa kaumahan samtang ginabayo man sang krisis sa ekonomiya, kawad-on sang duta kag palangabuhian.

Sa kabilugan, nagpakita lang nga paslaw ang rehimeng US-Duterte kag sa subong nga rehimeng US-Marcos II sa pagsabat sa ginabakho nga kagutom kag kapigaduhon sang malapad nga pumuluyong Pilipino ilabe na sang Negrosanon. Dismayado man ang pumuluyo sa pasismo, militarisasyon kag korapsyon sang nasambit sa nga mga rehimen.

Ang halos masobra na 5 ka dekada nga patay-buhi nga paghimakas kag pagpakig-away sang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan dira sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines batok sa imperyalismo, burukrata-kapitalismo kag pyudalismo kag tubtob subong nga pagluntad sang aton organisasyon sa partido kag rebolusyonaryong kahublagan sa bilog nga pungsod, ang kongkreto nga basehan sang aton mga kadalag-an sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon.

Sa pihak sang aton mga kahinaan sa sulod sang 1 ka tuig Disyembre 2021-Disyembre 2022) nga pagsulong, komprehensibo nga nakapangibabaw kag naka-ani kita sang mga kadalag-an sa nagkalain-lain nga patag.

Sa ideolohiya; Madinalag-on nga nalunsar naton ang 3 level course nga mga pagtuon sa Partido. Natigayon ang 4 ka serye sang pagtuon sang Sandigan nga Kurso sa Partido. Malapit 100 ang nakagradwar. Nakalunsar man kita sang Intermedyang Kurso sa Partido kag sa subong padayon pa naton nga ginakampanya ang pila ka serye sang pagtuon pangpartido sandig sa mga panugyan sang PAKED sa dugang nga pagpa-armas sang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa mga katapuan sang PKP dira sa kongkreto nga praktika sa pagpalambo sang mga rebolusyonaryong hilikuton agud atubangon kag paslawon ang reaksyunaryong gyera nga ginalunsar sang estado. Antis sang kolektibo nga pagtuon sang Party 3 level cousre, gintigayon man ang mga instructor’s training para sa epektibo pagtuon kag mahatagan kabuhi ang mga nasambit nga kurso dira sa buhi man nga inagihan sang mga tumuluon. Wala untat man ang paglunsar sang mga sosyal nga imbestigasyon kag pag-analisa sang mga sahi nga nagserbe giya sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masa. Padayon man nga pagsuma sang mga rebolusyonaryong inagihan partikular na ang mga naagum nga mga kadalag-an sa pagtukod sang baseng masa, agraryong rebolusyon kag paglunsar sang armadong paghimakas. Regular man ginatigayon sa tanan nga yunit sang Partido ang paglunsar sang “pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon” agud mauyatan sang hugot ang mga leksyon kag padayon nga pagpangibabaw sa magkabanggi nga linya sa tunga sang burgis kag proletaryado nga panan-awan, panindugan kag mga metodo.

Sa Pulitika; Namentinar nga nakonsolida kag mahulagan gihapon sang BHB ang kabilugan nga lugar sakop sang larangan gerilya. Padayon kag dugang man nga nagalapad ang lugar sa 6 ka banwa nga may masobra sa 60 ka baryo kag malapit sa 400 ka sityo ang masami malab-ot sa paghulag sang pulang hangaway sa kada tuig. Samtang uyat gihapon sang NPA ang inisyatiba bangud ara ini nakapwesto sa mga estratehikong lugar sa pagpakig-away batok sa mersenaryo nga makinaryas sang estado paagi sa pagpalambo sang teatro sang gyera. Bangud sini wala malimitahan ang paglunsar sang mga edukasyon masa agud pataason ang kamuklatan pampulitika sang mga katapo sang rebolusyonaryong organisasyon masa dira sa Pambansang Demokratikong Paaralan (PADEPA). Sa pihak sang pagpugong sang kaaway, nakatukod kita sang 1 ka yunit sang Lubos nga Asosasyon Masa (LAM-PKM) kag liwat nga nalunsar ang madinalag-on nga asembleya sang 3 ka yunit sang LAM-PKM sa dugang nga pagpalig-on kag liwat nakapili sang mga opisyales sa pagderiher sang natukod nga mga komitiba sa organisasyon, depensa, edukasyon-kultural, ekonomiya-produksyon, arbitrasyon kag ikaayong-lawas. Sa baylo, padayon nga pagdako sang baseng masa gikan sa masobra sa 38,000 nga organisadong masa nga naglab-ot sa 150,000 ang pangkabilugan nga isip sang baseng masa. Nagalarga man ang hilikuton edukasyon propaganda agud ibuyagyag, pamatukan kag awayon tit-for-tat ang kabutigan kag patalang nga mga black-propaganda sang mga manugtaghol nga makinaryas sang pasistang AFP-PNP upod sa lapnagon nga korapsyon kag ala Martial Law nga pagdumalahan sang US-Duterte kag US-Marcos II nga rehimen sa pagkakarun.

Sa armadong paghimakas; nakapatuhaw kita sang kusog platun nga mga bag-ong napatapo sa NPA gikan sa mga hubines nga mga pamatan-on. Boluntaryo nga ginpadala sang ila mga ginikanan bangud sang redtagging kag pagpanglagas sang estado sa ila dira anti-terror law sang mapintas nga estado. Nagdako man ang isip sang reserba nga kusog sang BHB. Ang yunit milisya naglab-ot sa malapit sa 50 ka yunit nga may masobra sa 500 ang mga katapuan. Samtang naglab-ot sa 100 ang iban pa nga gerilya yunit nga nagserbe lubos panahon nga maghulag sa sakop sang mga banwa kag munisipalidad. Sila ang mga pwersang hangaway nga katimbang sang pulang hangaway sa paglunsar sang pagtukod sang baseng masa, agraryong rebolusyon kag paglunsar sang armadong paghimakas. Bangud sini nakalunsar kita sang malapit 30 ka taktikal nga opensiba nga nakakumpiska sang mga armas, bala, lohistika militar kag naghalit sa masobra sa 50 ka AFP-PNP-CAFGU ang napatay kag napilasan sa panahon nga katapusan nga 6 ka bulan sang US-Duterte nga rehimen. Samtang sa panahon sang US-Marcos II, nakalunsar man kita sang taktikal nga opensiba sang halos masobra sa 15 ka beses nga naghalit sang kapin sa 20 ka tropa sang AFP-PNP-CAFGU, kriminal kag iban pa nga malain nga elemento ang napatay kag napilasan. Ini ang kongkreto nga sabat sang NPA kadungan sa paglunsar sang mga kahublagan masa kag rebolusyon agraryo. Samtang naka-agum naman ang larangan gerilya sang 4 ka depensibang aksyon kag 6 ang nangin rebolusyonaryong martir.

Padayon ang simple nga kooperasyon sa tunga sang masa agud pataason ang ila kita kag produksyon agud makapangibabaw sa grabe nga pagtaas sang presyo sang mga balaklon. Bangud sang kakulang sang serbisyo-sosyal sang estado sa halit sang bagyo Odette, padayon pa ang “bayanihan system” nga ginahimo sang rebolusyonaryong masa sa larangan. Kapin sa 70-90 ka indibidwal ang ginamobilisa sa kada adlaw sa mga yunit sang organisasyon masa. Halos 5-7 ka mga balay ang napatindog sa kada-adlaw nga wala sang bulig gikan sa reaksyonaryong estado. Dugang pa nangin papel na nila ang pagsabat sa pila ka panginahanglanon sang pamilya sang mga pultaymer sa hukbo kag mga biktima sang kapintas sang reaksyonaryong estado.

Sa organisasyon; sa mga katapo sang NPA kag lokalidad, bag-o narekrut sa Partido ang kapin sa 55 ka indibidwal gikan sa prbisyunal nga katapo sa Partido- Kandidatong Katapo, Kandidatong Katapo padulong Lubos nga Katapo sang Partido. Kalabanan sa ila ang halin sa hanay sang mga intelektwal kag mga hubines nga pamatan-on. Ginasigahum sang organisasyon sa Partido nga sila sang maayo nga sumusunod (successors) sa determinado kag wala kahubasan nga kusog sang rebolusyonaryo sa laranagan nga magpadayon sang rebolusyon. Nangin kalakaran na ang pagsuma sang mga inagagihan kag pundasyon sa IPO sang mga kadre sang Partido sa sulod sang organisasyon masa kag Bag-ong Hangaway sang Banwa agud pamunuan ang mga rebolusyonaryong hilikuton upod ang hugot nga angot sa masa. Paadayon man ang pagkonsolida sa sulod sang organisasyon sang Partido dira sa pagpa-andar sang sistemang komite sa pagpaluntad sang demokrasya sa tunga sang kolektibo nga pagpamuno sa balayon sang demokratikong sentralismo.

Sa kabilugan, tuman ka paborable ang sitwasyon sang ekonomiya kag pulitika sa pungsod nga nagtuga sang malaparan nga diskontento sang pumuluyo batok sa inutil nga rehimeng US-Marcos II. Padayon nga pukawon, organisashon kag pahulagon ang masa nga ipatuman ang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga indutrialisasyon. Absoluto nga pamunuan ang New People’s Army sa paglunsar sang taktikal nga opensiba kag agraryong rebolusyon agud ibagsak ang imperyalismo, burukrata-kapitalismo kag pyudalismo.

Mabuhay ang Pangmalawigon nga Inaway Banwa!
Mabuhay ang masa!
Mabuhay ang ika-54 nga Anibersaryo sang Communist Party of the Philippines!

I-angat ang Inaway Banwa sa Mataas nga Halintang kag Paslawon ang Pasismo sang US-Marcos II nga Rehimen!