Indi malutos sa ika-52

Sining damlag lang ang 3ID,PA, PRO-6 kag NTF-ELCAC ang naghimo sang lain-lain nga porma sang publisidad sa midya para pakalainon ang selebrasyon sang ika-52 nga pagkatukod sang New People’s Army sa isla sang Panay. Sa pagpamuno sang pikoy sang TF-ELCAC nga si Jeffrey Celiz, Winnie Doblizo kag iban pa nga mga traidor nga ginbayran sang TF-ELCAC, ginhimo nila hasta sa pag-organisa sang rali sa syudad sang Iloilo para kundenaron ang armado nga paghimakas sang pumuluyo. Sa indi hungod, paagi sa amo nga wala-dungog nga mga buluhaton maathag man nila nga ginabantala sa tanan nga Panayanon nga ang NPA nagapabilin nga indi malutos sa bug-os nga rehiyon.

Dugang nga ginahamulag sang pasista nga militar kag pulis ang ila kaugalingon sa pumuluyo sa ila nga paglunsar sang malaparan nga mga operasyong kombat kag pag-deploy sang mga yunit sang mapaniplang nga RCSP nga padayon nga nagapakugmat sa mga komunidad sang mga mangunguma kag pumuluyong Tumandok. Ang ila presensya ang wala nakahatag sang anuman nga kalinong kag kauswagan kundi kakugmat kag pagkawasak sang kabuhi sang pumuluyo sa kaumhan.

Ini ang maathag nga kinatuhay sa malapad kag madalum nga suportang masa nga ginaagum sang NPA sa sulod sang 52 ka tuig umpisa sang pagkatukod sini sadtong Marso 29, 1969. Ang hanhgaway sang pumuluyo, ang NPA ang nagapabilin nga malig-on kag hantop sa iya mga tuyo sa lubos tagipusuon nga pag-alagad sa pumuluyo anuman nga sakripisyo nga kinahanglanon para malab-ot ang matuod-tuod nga kalinong kag kahilwayan par sa pumuluyong pigos kag ginahimuslan.

Indi malutos sa ika-52